Först ut att arrangera Svenska Kolorektaldagarna blir Linköping

2014-02-26 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 1 / 2014

Den 7–8 april 2014 hålls på initiativ av Svensk Kolorektalkirurgisk Förening (SFKRK) de första Svenska Kolorektaldagarna på Konsert & Kongress i Linköping.

PÄR MYRELID
par.myrelid@lio.se
Linköping

JOHAN D SÖDERHOLM
johan.d.soderholm@liu.se
Linköping

Bakgrunden till mötet är som tidigare beskrivits att vi under de senaste åren haft vikande antal deltagare på de tre årliga möten som hållits inom kolorektalsfären i Sverige – detta trots ofta mycket ambitiösa program med internationellt namnkunniga föreläsare. SFKRK har därför beslutat att samordna mötena till en enda nationell konferens per år och planen är att ansvaret ska rotera mellan de olika universitetssjukhusen i landet. Vi i Linköping har nu fått förtroendet att anordna det första Svenska Kolorektaldagarna och mötet sker i samarbete med SFKRK, Ihre-fonden och industrin.

Fokus på IBD

Att temat i Linköping är inriktat på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är kanske inte så förvånande med tanke på vårt mångåriga kliniska intresse för denna problematik och vår extensiva forskningsaktivitet inom såväl grundforskning samt klinisk forskning inom detta område. Då just IBD handlar mycket om ett samspel mellan kirurger, gastroenterologer och barnläkare har vi försökt få ihop ett program som trots sin kirurgiska inriktning även skall locka kollegor inom dessa andra specialitetsområden.

Livslångt perspektiv

Mötet är uppdelat på två olika dagar där den första dagen inleds med en del allmänna delar inom IBD. Resterande del av dag ett är inriktad på ulcerös kolit medan dag två fokuseras mot Crohns sjukdom. Vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom, såväl medicinskt som kirurgiskt, är det viktigt att ha patienten i fokus ur ett livslångt perspektiv. Det är olika saker som är viktiga i olika skeden av livet och man måste som behandlande läkare tänka på det i samtalet med patienten. Det är också viktigt att ha i åtanke att sjukdomen ytterligare kan kompliceras av andra faktorer som påverkar behandlingsvalet på såväl kort som lång sikt, till exempel primär skleroserande kolangit (PSC). För att belysa kroniciteten av sjukdomen har vi valt att lyfta upp detta ur såväl ett kirurgiskt som ett medicinskt perspektiv. Kirurgens syn på detta diskuteras av Willem Bemelman från AMC i Amsterdam som är en av de mest aktiva IBD-kirurgerna i Europa just nu, medan Henrik Hjortswang från Linköping kommer att avhandla de mer medicinska aspekterna uti- från ett livskvalitetperspektiv. Annika Bergquist från Karolinska kommer att fokusera på patientgruppen med PSC – en sjukdomskomplikation som på många sätt påverkar valet av terapi.

Konsert & Kongress, Linköping, öppnar sina portar för de första Svenska Kolorektaldagarna i april.

Akut kolektomi – när och hur?

Akut kolektomi diskuteras mycket internationellt idag. Hur fungerar de nya medicinska behandlingarna, vad har de för begränsningar, leder de till färre kolektomier och påverkar de våra behandlingsval när patienten väl kommer till kirurgi? För att belysa dessa frågor har vi bjudit in gastroenterologen Oliver Brain från Oxford men också kirurgerna Antonino Spinelli från Milano och André D’Hoore från Leuven. när patienten väl kolektomerats uppstår frågan om valet av rekonstruktion. Våra egna data kring ileorektal anastomos kommer att presenteras och ställas gentemot den internationellt sett gyllene standarden bäckenreservoar (IPAA) som jämförelse ur ett svenskt perspektiv.

Krånglande bäckenreservoarer

Alla som håller på med bäckenreservoarer vet att det långt ifrån alltid blir som man tänkt sig. Kirurgens största skräck är förstås läckage och fistlar. Kirurgerna John Pemberton (Mayo Clinic) och Neil Mortensen (Oxford) kommer att diskutera dessa frågor samt när man kan överväga att göra om en icke fungerande bäckenreservoar – en så kallad ”redo pouch”.

Det finns ju också andra problem som uppstår på såväl lång som kort sikt och som ofta behöver annan behandling än rent kirurgisk behandling. Hagit Tulchinsky är en av de mest erfarna IBD-kirurgerna i Israel och hon kommer att diskutera pouchitbehandling medan Hans Törnblom från Göteborg skall ta sig an det svåra problemet med dålig funktion utan att man kan förstå varför, det vill säga funktionell tunntarmssjukdom i en bäckenreservoar. Finns det något att erbjuda eller återstår bara urkoppling av reservoaren? Anders Tøttrup har nyligen skrivit en läsvärd artikel om mortalitet efter kolektomi i Danmark och kommer att ge oss en inblick i vad som kanske väntar runt hörnet i form av robotassisterad bäckenreservoarkirurgi – något som man börjar få stor erfarenhet av i Århus.

Ändrad handläggning av Crohn

Dag två inleds av Jonas Halfvarson, gastroenterolog i Örebro, som ska ge oss en inblick i hur Crohn-sjukdomen har ändrat sig över åren och ge oss kirurger en förbättrad kunskap om modern medicinsk behandlingsstrategi vid Crohns sjukdom. Som motvikt till medicinsk behandling kommer tre kirurger att diskutera modern kirurgisk behandling i form av laparoskopiassisterad kirurgi och strikturoplastiker, Alastair Windsor från England, Antonino Spinelli från Italien och André D ́Hoore från Belgien. Vid Crohn-kolit har ju tidigare proktokolektomi varit förstahandsmetoden, något som Peter Andersson härifrån Linköping har varit med om att förändra i samband med sin avhandling som visade på bättre livskvalitet och funktion om man kombinerar medicinsk behandling och segmentell kirurgi i stället. Denna fråga kommer att belysas utifrån såväl ett kirurgisk som medicinskt perspektiv.

Vissa Crohnpatienter behöver trots detta proktokolektomeras och om rekonstruktion efter kolektomi för ulcerös kolit har risk för komplikationer är ju det än värre vid Crohns sjukdom. Kan man över huvud taget erbjuda Crohn-patienter en bäckenreservoar? Vilka är i så fall lämpliga och vad ska man informera patienterna om? Kirurgen Emanuel Tiret från Paris ska ge oss sin syn på denna svåra fråga.

Hur man kan värdera riskerna inför en kirurgisk åtgärd, välja rätt operationsmetod och om möjligt optimera IBD-patienterna nutritionsmässigt kommer att belysas av Bruce George från oxford och Ingvar Bosaeus från Göteborg.

Barn och IBD

Mötet kommer att avslutas med en diskussion kring svåra frågor som berör hur vi tar hand om barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom. Som vi alla vet är ju dessa individer inte ”små vuxna” utan vi måste ta särskild hänsyn både vid valet av medicinering och kirurgi men också i kontakten med familjen. För att göra oss mer medvetna om dessa svåra frågor ha vi bett Ulrika Fagerberg i Västerås och Pernilla Stenström i Lund att komma hit, båda med stort intresse och erfarenhet i området.

Välkomna!

Programmet kommer alltså att beröra många aktuella och svåra frågor inom området iflammatorisk tarmsjukdom och internationellt ansedda föreläsare kommer att presentera och diskutera dessa med oss alla. Vi hoppas och tror att kolorektal-Sverige skall lockas till Linköping för de första Svenska Kolorektaldagarna!

Mer information om mötet och hur man anmäler sig kan man hitta på vår hemsida http://www.hu.liu.se/ike/ibd?l=en
Man kan också kontakta Eva Danielsson: eva.m.danielsson@liu.se på IKE vid Hälsouniversitetet.

Varmt välkomna till Linköping i april!