KIRUB 2014 – nya friska vindar

2014-02-26 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 1 / 2014

KIRUB tar ett stort ansvar i arbetet med att vidmakthålla och förbättra en kirurgutbildning på allra högsta nivå. Det kräver en gedigen insats från styrelsen, ofta på fritiden, för att uppnå de högt ställda kraven till gagn för alla kirurger i vardande. Den nya ordföranden Ebba Kihlstedt lyfter här fram några av de viktigaste fokusområdena just nu för yngreföreningen.

EBBA KIHLSTEDT
ordforande@kirub.se
Norrköping

Bästa kolleger!

Vid KIRUBs årsmöte i augusti 2013 valdes jag till ny ordförande i föreningen. Tack vare god uppbackning från avgående ordföranden Fredrik Jonsson och erfarna styrelseledamöter hoppas jag kunna leva upp till förväntningarna på denna post, och tillsammans med nuvarande KIRUB- styrelse vidareutveckla föreningens arbete. Utöver detta arbete påbörjar jag nu mitt fjärde år som ST-läkare i kirurgi vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Styrelsen utgörs vidare av Hanna Nyström, vetenskaplig sekreterare, Martin Skogar, kassör, Elin Ericsson, internationell sekreterare, Oskar Hemmingsson, representant från Svensk Kirurgisk Förening, SKF, samt ledamöterna Layla Mirzaei, Arash Morad Bakhti, Fritjof Sjögren, och Sofia Westermark.

Brett engagemang

KIRUB verkar för att främja utbildningen av kirurger. Dels genom att bevaka utbildningskvaliteten och driva utbildningen framåt, och dels genom att skapa förutsättningar för kontakter mellan ST-läkare. Jag kan med stolthet säga att vi i styrelsen tar dessa mål på största allvar, och att vi arbetar intensivt på samtliga fronter. Låt mig ge en inblick i vårt aktuella arbete och drista mig att komma med några visioner!

KUB- och SK-kurser

Socialstyrelsen har genom föreskriften SOSFS2008:17 utformat ramen för ST-utbildningen i kirurgi. Svensk Kirurgisk Förening, SKF, med delföreningar har lagt ned ett digert arbete på att mer specifikt definiera vilka medicinska kompetenser ST-läkaren bör förvärva inom de olika delmålen, och sammanställt dessa i Utbildningsboken (se KIRUBs hemsida). I ST-utbildningen ingår inte mindre än tolv obligatoriska kurser, tretton om man räknar in katastrofmedicinskt seminarium. Då utbudet av de så kallade SK-kurserna inte var tillräckligt omfattande, utvecklade SKF koncep- tet med KUB-kurser. På detta sätt har vi ST-läkare, oavsett hemvist, tillgång till samma utbildningsmaterial, med de senaste rönen och behandlingsmetoderna inom respektive område. Få andra specialiteter har gjort en sådan utbildningssatsning, varför Socialstyrelsen under hösten 2013 initierat ett projekt där alla specialiteter fått i uppdrag att ta fram kursämnen. Dessa kursämnen ska sedan ligga till grund för framtida SK-kurser, kurser som för ST-läkare i kirurgi kan komma att utgöra komplement, eller alternativ, till befintlig KUB-kurs. Jag och styrelsekollegan Arash Morad Bakthi, ST-läkare i Ystad, har tillsammans med Peter Elbe, ordförande i SKFs utbildningskom- mitté, och Björn Frisk, kursansvarig i SKFs utbildningskommitté, utgjort den arbetsgrupp som på uppmaning av Socialstyrelsen tagit fram förslag på kursämnesinnehåll å kirurgspecialitetens vägnar. Det var en intensiv process med kort om tid, men då en solid grund redan lagts i och med tillblivelsen av Utbildningsboken lyckades vi ändå framställa ett genomarbetat förslag som under våren 2014 kommer att granskas av delföreningarna.

Ge kniven vidare till ST-kirurgen.

Ge kniven vidare

Vad gäller att driva utbildningen framåt lanserades i samband med kirurgveckan i Uppsala i augusti 2013 kampanjen Ge kniven vidare. Kampanjens syfte är som de esta kirurger och kiruber förhoppningsvis redan vet, att optimera utbildningen i samband med kirurgiska ingrepp. En checklista som riktar sig till både handledare och adept har framtagits för att underlätta kommunikationen och öka medvetenheten om olika moment som kan ingå i handledningssituationen. Kampanjen drivs tillsammans med ST-föreningar för övriga opererande specialiteter och pågår fram till sommaren. Ansvariga representanter i KIRUB utgörs av Elin Ericsson, specialist i Eskilstuna, och Sofia Westermark, ST-läkare i Örnsköldsvik, vilka gjort ett fantastiskt arbete med såväl framtagning av material, som presentation av kampanjen i olika sammanhang. KIRUB har arbetat aktivt med att engagera representanter för kampanjen på kirurgklinikerna runt om i Sverige, och hoppas att dessa känner ett starkt stöd för sitt arbete från KIRUB, men främst från de egna klinikerna. Då mängden ingrepp av ett visst slag som en ST-läkare har möjlighet att utföra är begränsat, är det av största vikt att utbildningen sker på ett så pedagogiskt och effektivt sätt som möjligt.

Internationalisering

SKF utnämnde 2013 och 2014 till ”internationella år”. Detta är något KIRUB valt att ta fasta på. Till att börja med vill vi gärna framhäva att KIRUB var den första delföreningen att utse en internationell sekreterare. Den internationella sekreteraren representerar KIRUB i internationella sammanhang, exempelvis under UEMS-dagarna som hålls på olika håll i Europa två gånger per år. UEMS är en europeisk specialistförening som står för Union Européenne des Médecins Spécialistes. Häri ingår en sektion för kirurgi, som samarbetar med European Board of Surgery.

Föreningarnas arbete fokuserar till stor del på utbildning, inklusive kvalitetskontroll, och kirurgins framtid. Förutom att bevaka och engagera oss i utbildningsfrågor, är vi inom KIRUB glada att kunna representera svenska ST-läkare i kirurgi på denna arena. Vi ämnar även verka för att er ST-representanter från olika länder kan deltaga, med målet att skapa ett kontaktnät och en grund för samar- beten av olika slag.

Skandinaviskt kontaktnät

Ett internationellt samarbete har redan anat gryningens första solstrålar. Under december 2013 träffades representanter för KIRUB och Danmarks ST-förening Yngre Danske Kirurger, YDK, för att diskutera utbildningsfrågor och möjliga samarbetsområden. Mötet var ytterst givande och intensivt. Språkförbistringarna förvånansvärt få. Det visade sig att ST-utbildningarna ser mycket olika ut, och det stod klart att vi har mycket att lära av varandra – läs gärna vår artikel om mötet på annat håll i detta nummer. Med visionen om ett nära skandinaviskt samarbete, önskar KIRUB även inleda förbindelser med ST-föreningar i grannländerna Finland och Norge. Den kirurgiska specialiteten förändras med tiden. Då ST-läkare i åtminstone de närmaste länderna står inför liknande utmaningar, exempelvis centralisering av viss kirurgi, ter det sig naturligt att ta till vara de erfarenheter och lösningar som gjorts på olika håll, för att understödja god kirurgisk kvalitet och fortsatt intresse för den kirurgiska specialiteten.

Välkomna till Södertälje

Slutligen vill jag blåsa en fanfar för vårens KIRUB-dagar, som kommer att äga rum i Södertälje den 7–9 maj. Programmet kommer att bestå av en kombination av teori och praktik. Tillsammans med den lokala kirurg- kliniken arbetar KIRUB för intressanta dagar för både noviser och mer erfarna kiruber. Jag hoppas se många av er där!