Specialistkompetensansökan –vi kan påverka handläggningstiden

2014-02-26 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 1 / 2014

AGNETA MONTGOMERY
agneta.montgomery@skane.se
Ordförande SKF

Ansökan för specialistkompetens i kirurgi enligt gamla utbildningssystemet passerade den sista december 2013. Detta renderade i en massiv anhopning av ansökningar i december till Socialstyrel­sen. Av totalt 2 138 specialistkompetensansökningar (alla specialiteter) som kom in till SoS 2013 kom 450 i december.

Vid SoS finns, tillsammans med handläggare, nio medicinskt sakkunniga som är anställda på cirka tio pro­ cent vardera för bedömning av innehållet. I händelse av jäv, sjukdom, komplicerade fall etc, går ansökan vidare till annan sakkunnig, vanligen en extern bedömare. ni kan förstå att det nns arbete att göra.

Vi inom den kirurgiska specialiteten har den stora förmånen att ha med en kirurg som sakkunnig vid SoS. Detta är Lotta Anveden som till vardags arbetar som bröstkirurg vid Capio S:t görans sjukhus. Lotta är mycket engagerad i utbildningsfrågor och har tillsam­ mans med undertecknad också arbetat i utbildnings­ kommittén som studierektorsansvarig.

Hur går nu en granskning till? Jo, när ansökan kommer in till SoS bedöms den först av handläggaren som eventuellt begär komplettering ifall någon formalitet saknas. Sedan går den vidare till medicinsk sakkunnig för bedömning av själva innehållet. Här bedöms den kliniska tjänstgöringen, kurser, skriftligt individuellt arbete och kvalitetsarbete. Det betyder att man i detalj kontrollerar vad den sökande faktiskt gjort. Man kontrollerar alla som skrivit under intygen, man kontrollera eventuella publi­kationer, sjukhus­hemsidor för verksamhetsbeskrivning mm. Ju mer information den sökande själv tillhandahål­ ler desto snabbare går det. Under 2013 ck nästan två tredjedelar komplettera sina ansökningar. Varje komp­lettering tar mycket tid i anspråk för den sökande. När ansökan sedan kommer tillbaks till SoS måste den gås igenom på nytt.

Hur kan vi då bli bättre och därmed själva påverka handläggningstiden? En slutsats från Lotta är att en stor del av kompletteringarna hade kunnat undvikas om den sökande, handledare, studierektorer och verksamhetsche­fer haft bättre kunskap om vad ansökan ska innehålla. Det som oftast fallerar är att det saknas beskrivning av innehållet för varje delmål. Vanligen fattas också infor­mation om barnverksamheten och rimlig klinisk tjänst­göring för vissa delmål.

Vad gör vi i föreningen? Utbildningskommittén under ledning av Peter Elbe kommer att fokusera på att öka kunskapen om hur man ”optimerar” sin ansökan så att relevant underlag föreligger, att förstärka information till klinikchefer och studierektorer samt samarbeta med KIRUB för fortsatt kunskapsspridning till ST.
En stor eloge till er alla nyblivna specialister som skrivit jättefina ansökningar och verkligen lagt ner kraft på att det ska bli bra. Sprid er kompetens till kollegor på kliniken och hjälp till med goda råd – allt för att facili­tera Hand-in-hand.

”Bästa sättet att spara tid är att använda den”