RCC utmanar den rådande klinik­ organisationen inom cancersjukvården

2014-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 2 / 2014

Efter ett stort antal resor mellan Karolinska Huddinge och Taizhou Hospital har man nu formaliserat detta utbyte. Studenter under kirurgkursen vid samtliga sjukhus i Stockholm har nu möjlighet att söka en studentvald kurs som Karolinska Institutet organiserar gemensamt med Taizhou Hospital. Mikael Wirén och Peter Elbe, med många Kinaresor bakom sig, berättar här om upplevelser från kursen tillsammans med Denice Friberg som varit en av deltagarna.

GUNILLA GUNNARSSON
gunilla.gunnarsson@skl.se
Stockholm

Regionala cancercentrum har nu funnits i ett par års tid. Under 2013 utvärderade

Socialstyrelsen på uppdrag av Social­ departementet RCCs första verksam­ hetsår. Den sammanfattande slutsat­ sen blev att regionala cancercentrum är på rätt väg men att arbete kvarstår. Så här skriver Socialstyrelsen:

Ny form av regional samverkan

”Den nationella cancerstrategin har stimulerat utvecklingsarbetet inom svensk cancervård och etablerandet
av regionala cancercentrum (RCC) har kommit igång i samtliga sex sjukvårdsregioner. RCC-konceptet är en delvis ny form av regional samverkan som fokuserar på processorientering av cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv, och det utmanar delvis den rådande klinikorganisationen.

Problem med kompetensförsörjning

Alla sex sjukvårdsregionerna arbetar nu med att bygga upp sina RCC och det har skett omfattande satsningar för att uppfylla kriterierna som ska utmärka ett RCC. Socialstyrelsen bedömer att flertalet av de fastställda kriterierna för RCC är uppfyllda och att samtliga sjukvårdsregioner är på god väg i arbetet. Socialstyrelsen vill framhålla RCC:s framgångsrika arbete med att stärka patientens ställning genom strukturer för patientmedverkan. Det finns dock också områden där RCC inte nått lika långt – det gäller kompetensförsörjning, forskning, cancerprevention samt tidig upptäckt av cancer.

Alla sjukvårdsregioner har pro- blem med att bemanna den aktuella verksamheten och att planera kom- petensförsörjningen mer långsiktigt. I detta sammanhang lyfter RCC och era intressenter fram behovet av nationell samordning.

Forskningen behöver stärkas

Alla RCC har börjat arbetet med att förstärka klinisk forskning och innovation inom cancervården, men det behövs mer samarbete inom sjukvårdsregionerna och mer dialog mellan RCC och universiteten i enlighet med kriteriet om forskning.

Prevention

Beträffande det viktiga arbetet för att minska insjuknande i cancer behöver samordningen inom sjukvårdsregionerna utvecklas så att RCC kan fortsätta arbetet med regionala program för cancerprevention och tidig upptäckt av cancer.

Samverka med linjeorganisationen

Socialstyrelsen konstaterar att RCC är ett delvis nytt koncept som kan bli en förebild när det gäller att utveckla regional samverkan inom hälso- och sjukvården. För att det här arbetet ska bli fortsatt framgångsrikt krävs att linjeorganisationen och RCC kan utveckla ändamålsenliga samverkansformer som förstärker – inte motverkar – aktuella utvecklingssträvanden.

Hur fungerar cancervården idag?

Det som fungerar bra i dagens cancersjukvård är att vi utreder och behandlar patienter på ett utmärkt sätt, vilket leder till bra resultat i form av överlevnad. Allt er patienter bedöms på multidisciplinära ronder och får därmed en form av inbyggd second opinion då många specialister deltar i ronderna. Allt er får också tillgång till en kontaktsjuksköter­ska. Det arbetet går snabbt framåt. Vi ökar patientens trygghet och del­aktighet genom individuell vårdplan, men det arbetet är ännu i sin linda. Det vi har problem med är läkarkon­tinuitet, ansvar över klinikgränserna och för långa ledtider. Vi har också en vård som varierar beroende på socio­ ekonomi och var du bor.

Saxat ur tidskriften Sjukhusläkaren nr 1/2014. Artikeln beskriver en rapport från Svensk Onkologisk Förening som visar att antalet kliniskt verksamma onkologer i Västra Götalands Regionen endast motsvarar 54 procent av riksgenomsnittet, motsvarande siffra för ST-läkare är 60 procent. Beräkningar visar a det finns ett underskott på 33 specialister samt tolv ST-läkare.

Splittrad sjukvårdsorganisation

Hälso­ och sjukvårdens organisation, med 21 landsting med självstyre, innebär att vården ska formas utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov. I sammanhang där vi behöver skapa större nationell samstämmighet, utjämna olikheter och sprida andras exempel och erfaren­ heter blir detta ibland en komplicerande och fördröjande faktor. Därför är det ett framsteg att vi nu kan arbeta med sex regioner och tillsammans nationellt.

Att vi nu har allt er nationella vårdprogram framtagna genom RCC är en utveckling som är positiv för jämlik vård. Att landstingen kom överens om att genomföra den natio­nella screeningstudien för tarmcancer är också ett viktigt framsteg.

Professionen får ta större ansvar

När det gäller läkarkontinuitet, led­ tider och fungerande ansvar över klinikgränserna kan de frågorna sällan lösas av några andra än pro­fessionsföreträdarna själva. Men frågan är varför det händer så lite på det området. Ibland undrar jag om professionen delar patienternas tyd­liga värdering av läkarkontinuitet? De processarbeten som pågår inom ramen för RCCs verksamhet leder i många fall till kortare ledtider men det går alltför långsamt. Vi behöver tillsammans med linjeorganisationen hitta er angreppssätt.

Nu behövs mer samarbete mellan linjeorganisationen (klinik, sjukhus, landstingsledningar) och RCC för att alla påbörjade arbeten ska gå snab­bare framåt! Mer kraft behöver läggas på att förkorta ledtider, att komma framåt i nivåstruktureringen, att ta fram bra planering för kompetens­ försörjning och att få patienterna mer engagerade i sin egen vård. Införan­det av kontaktsjuksköterska rullar på bra men patientens egen vårdplan återstår mycket arbete med.

Jag hoppas och tror att alla lands­ting kommer att ställa sig bakom förslaget om nationell introduktion av nya läkemedel som kommer nu under våren och som kommer att förkorta tiden för införande av nya läkemedel och göra det mer jämlikt över Sverige.

Ekonomiska implikationer

Det vi arbetar med inom RCC sparar ofta pengar eftersom vården blir bättre fungerande. Men cancervården behöver mer pengar av andra skäl. Allt er får cancer och allt er lever med cancer, eller med resttillstånd efter sjukdom och behandling, och det kräver mer resurser. Vi behöver skapa bra forsknings­ och utvecklingsmil­jöer med optimal bemanning.

Nivåstrukturering

Vi arbetar med nivåstrukturering såväl lokalt som regionalt som natio­nellt. Just nu finns remiss ute hos landstingen med förslag om två vård­ enheter i Sverige för kurativopera­tion av peniscancer. Vi arbetar vidare med remiss för matstrupscancer och retroperitoneala sarkom.

I era regioner har arbetet med den regionala nivåstruktureringen kommit igång först nu. Det kommer att påverka vårdens struktur. Det kommer även den ökade valmöj­ligheten för patienter att göra och möjligheten att söka vård utomlands. Det är viktigt att inse att vården inte kommer att se ut som idag. Kompli­cerade åtgärder kommer att utföras på färre ställen än idag och vi måste samverka mellan vårdens nivåer på ett bättre sätt än idag.

Forskning

Att koncentrera komplicerade och ovanliga vårdåtgärder kommer att leda till bättre förutsättningar för forskning men också ställa krav på de enheter som bedriver vården att forska. Vi vill åstadkomma en natio­nell forskningsportal för cancervår­ den tillsammans med industri och akademi. En spindel för forsknings­ studier nationellt som också möjlig­ gör bättre uppföljning än idag av nya behandlingar och ny teknik.