Världens bästa cancervård kan bli ännu bättre

2014-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 2 / 2014

Alliansen tog initiativ till den Nationella cancerstrategin under sin förra mandatperiod. Alliansregeringen ser att det fortfarande finns en rad utmaningar för vård av cancerpatienter som behöver adresseras och förbättras. Mer samverkan mellan landstingen och bättre nivåstrukturering kommer behövas för att möta de ökande kraven från kvalitetsjämförande patienter i framtiden anser riksdagsmannen och ordföranden i Socialutskottet Anderw W Jonsson, C.

ANDERS W JONSSON
Riksdagsledamot (C)
Ordf Socialutskottet, barnläkare

Svensk cancersjukvård presterar resultat som ligger i världsklass. Femårsöverlevnad är för de flesta cancerdiagnoser i den absoluta världstoppen. Statistiken visar också att det fortsatt sker förbättringar med ökad canceröverlevnad. Exempelvis har den relativa femårsöverlevnaden i bröstcancer stigit till över 90 procent.

Nationella cancerstrategin

För att ytterligare förstärka svensk cancersjukvård tog Alliansregeringen initiativ till en nationell cancerstrategi. Strategin har ett brett anslag med allt ifrån förebyggande arbete, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning. Totalt har 227 miljoner avsatts för arbetet med att förverkliga strategin. Arbetet med den nationella cancerstrategin har satt ljuset på en rad områden där det finns förbättringspotential.

Förbättringsområden

Rehabilitering efter cancerbehandling är på många håll ett eftersatt område. Fokus ligger på att bota sjukdomen men inte i lika stor utsträckning på att stötta återgång i arbete och till ett fungerande liv.

Det finns även stora brister i den palliativa vården och i den vård som ges i livets slutskede. De lokala och regionala variationerna är mycket stora. Det finns landsting och kommuner som tillsammans erbjuder en palliativ vård av mycket hög klass medan det på andra håll i landet finns mycket stora brister. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Det måste få ett snabbt genomslag i hela landet.

Utjämna regionala skillnader

Väntetider, framförallt för kirurgisk cancerbehandling, varierar stort över landet. Något som är helt obegripligt för lekmannen och politiskt helt oacceptabelt. Köer i en del av landet måste kunna angripas genom att patienter erbjuds operation vid annat sjukhus. Danmark har ett arbetssätt i sin cancersjukvård som gör att köer inte uppstår på samma sätt som i Sverige. Det bör vara enkelt att se om det danska regelverket kan användas för att minska köerna i Sverige och framförallt få bort de regionala skillnaderna.

RCC tydliggör nivåstruktureringen

Skillnaderna i väntetider för kirurgisk behandling och även skillnader i resultat stärker behovet av en tydligare nivåstrukturering av cancerkirurgin. Under arbetet med att implementera cancerstrategin har ett tydligt upp- drag till regionala cancercentra varit att arbeta fram en tydlig nivåstrukturering. Arbetet har varit mycket trögt vilket säkert har många förklaringar. Den politiska slutsats man kan dra är att det inte går att helt överlåta den typen av beslut på professionen. Det måste finnas möjligheter att nationellt fatta beslut om att centralisera viss typ av kirurgi även om profession och landstingsledningar motsätter sig detta.

Patienter jämför kvalitetsutfall

Vi är mitt i en utveckling av svensk sjukvård där allt er kvalitetsuppfölj- ningar tas fram. De är ännu inte lätt tillgängliga för patienter. Det är en tidsfråga innan patienter lätt kan ta del av jämförelserna. Offentlig redovisning av kvalitetsresultat är inte bara en svensk företeelse.

Det pågår vid era medicinska centra ett arbete för att tillgängliggöra även internationella jämförelser. Resultaten av prostatakirurgi vid Gävle sjukhus kommer för intresserade patienter inte bara att kunna jämföras med resultaten från Falu sjukhus utan lika lätt med resultaten från Martinikliniken i Hamburg. Den är privat klinik helt inriktad på behandling av prostatacancer (www.martini-klinik.de).

Ökad konkurrens mellan vårdgivare

Vi har redan idag en fri rörlighet för patienter inom EES området. Under våren kommer riksdagen att besluta om en ny patientlag som helt tar bort landstingsgränserna för öppenvård. Inte helt osannolikt att även lands- tingsgränser för slutenvård kommer att försvinna.

De flesta patienter kommer med all sannolikhet att välja ett närliggande sjukhus för cytostatika och strålbehandling som kräver tät kontakt med kliniken.

För cancerkirurgi, vilken ofta sker vid ett tillfälle, kommer vi med all säkerhet att se ett ökat intresse för patienter att först ta del av kvalitetsresultat innan man beslutar sig för om prostataoperation ska göras i Gävle, Falun eller vid Martinikliniken i Hamburg.

Riksdagshuset speglas i Strömmen. Foto: Melker Dahlstrand, Riksdagsförvaltningen