Forum för verksamhetschefer inom kirurgi vid landets länssjukhus

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 6 / 2014

Förra året återupplivade Claes Hjalmarsson i Kalmar en avsomnad tradition med möten för verksamhetschefer vid länssjukhus. Det var ett mycket lyckat initiativ att skapa ett forum för mellanstora kliniker med många gemensamma frågor kring utveckling och utbildning. Anders Nilsson i Västerås arrangerade årets möte som hade två viktiga teman – länssjukhusens roll i den framtida cancerstrategin och strukturerat införande av nya metoder

ANDERS NILSSON
anders.nilsson@ltv.se
Västerås

Mötet hölls på hög nivå, i ”Skrapans” konferensavdelning på 22:a våningen, med en fin utsikt över Mälaren.

Framtidens cancerstrategi

Länssjukhusens roll i den framtida cancerstrategin är en viktig fråga för oss då utvecklingen kan ta många riktningar som påverkar våra klinikers arbetsinnehåll, men också påverkar sjukhusens totala kirurgiska förmåga inom akut- och traumaverksamheten.

Vi hade förmånen att ha Gunilla Gunnarsson, onkolog och Cancersamordnare vid SKL, som gäst och presentatör under första dagens diskussioner. Gunilla Gunnarsson lotsade oss genom hela cancerstrategin och uppdragen för de regionala cancercentra. En del förvirrande geografiska gränsdragningar ställer till det i det vardagliga arbetet med patienter där man till exempel i Halland kan arbeta med två skilda regionala riktlinjer inom samma landsting.

RCC och länssjukvård

De regionala cancercentra skall verka som en kunskapsorganisation, men det är klart att i arbetet med riktlinjer är det viktigt att även länssjukhusens annorlunda perspektiv beaktas. Visst finns det stöd för synsättet att det krävs viss volym för att vidmakthålla kompetens men var går den kritiska gränsen? Denna är givetvis inte absolut och det är också viktigt att skilja mellan strukturell kompetens, det vill säga vara kapabel att upprätthålla en viss nivå dygnets alla timmar och årets alla dagar, och individuell kompetens. För länssjukhusens del finns det väl befogade farhågor att en alltför stark centralisering kan innebära att förmågan att hantera vissa delar av traumatologin kan gå förlorad till exempel genom att antalet öppna ingrepp i övre delen av buken blir alltmer sällsynta.

Det är lätt att sympatisera med patientföreträdares syn att man visst kan resa långt för sin canceroperation men den övriga onkologiska vården vill man ha nära. Men förmågan att hantera komplikationer och övrig vård måste kunna finnas lokalt. I detta sammanhang spelar samarbetet mellan olika vårdnivåer en viktig roll. Inom gruppen utrycktes också farhågor att de yngre läkarnas minskade villighet, och möjlighet, till något/några års tjänstgöring vid universitetssjukhus kan utarma kirurgin vid våra sjukhus.

Korta ledtiderna vid cancer

Gunilla Gunnarsson informerade oss om regeringens satsning för att minska ledtiderna i cancervården och de stimulansmedel som tillförs. Hela två miljarder kronor fördelat på fyra år med start 2015. En handlingsplan för hur dessa medel skall fördelas tas nu fram och det förväntas bli en mix av prestationsbaserad ersättning och stimulansmedel för att förbättra tillgängligheten. Inspirationen till detta kommer från Danmark där ett så kallat pakkeforlöp for kraeft där det gäller att minimera väntetiden för utredning och behandling, följa fastlagda maxtider och arbeta multidisciplinärt.

I den svenska modellen appliceras Socialstyrelsens modell att mäta väntetider – från remissbeslut till behandlingsstart och applicerat på danska standardtider kan det handla om 27–44 dagar. Som klokt konstaterades vid mötet handlar det inte bara om att tillföra resurser, det handlar om att använda det vi har, och gör, på ett nytt logistiskt sätt.

Länssjukvården måste vara aktiva

Det går givetvis inte att diskutera cancerstrategin utan att fördjupa sig kring nivåstruktureringen (eller nivå- striktureringen?). Budskapet till oss var att länssjukhusens företrädare i RCC måste vara aktiva och delta i remissarbetet så att konsekvenser även i vår del av vårdkedjan belyses på ett riktigt sätt. Som exempel studerades det arbete som bedrivits av RCC Norr och de centraliseringar som här genomförs eller planeras. I denna typ av arbete måste länssjukhusens kompetens tas tillvara.

Karlsson på taket trakterade

Efter första dagens diskussioner blev det informell samvaro med middag denna gång på våning 23, i restaurang ”Karlsson på Taket”. Samtidigt skedde ett visst byte av deltagare då vi alla kläms mellan olika krav på närvaro i andra möten. Det var ändå ett bra betyg för dessa mötens betydelse att vissa kollegor åkte långväga även för att delta bara en av dagarna.

Strukturerat införande av ny metod

Dag två inleddes med ännu en gäst, denna gång Göran Liljegren från CAMTÖ (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting), som ledde diskussionen kring ordnat införande med tankar och synpunkter kring införandet av ny teknologi och metoder ur flera perspektiv (patientsäkerhet, effektivitet och ekonomi). Han gav flera exempel på metoder som ”kommit och gått” såsom handsvettsoperationer och laserkirurgi. Andra är just nu föremål för intensiv debatt som vissa knäoperationer och införandet av robotassisterad laparoskopi.

Metoder införs snabbt, provas, inlärning sker under provperioden och resultat presenteras i bästa fall som en patientserie. Här finns det en klar förbättringspotential där vi som verksamhetsföreträdare borde samverka mer för att samordna våra aktiviteter med inlärningsfas efter initiala tester, följt av kontrollerade, helst randomiserade, studier.

Det finns ju en paradox i att data/ evidens inte kan uppbringas om man inte använder ny teknik, men genom att arbeta tillsammans kan vi snabbare utvärdera metoderna och komma till koncensus om deras nytta. Länssjukhusens ofta stora patientmaterial är en tillgång. Göran Liljegren gav ett bra exempel på CAMTÖs bidrag till utvecklingen genom deras arbete med varicerbehandling som lett fram till dels rekommendationer kring behandlingsform, dels lett till regionalisering av kirurgin till ett center i landstinget med tillräckliga utrednings- och behandlingsresurser.

Indraget utbildningsstöd

Givetvis fanns det fler ämnen i luften när vi träffades, bland annat diskuterades dubbelregistering av komplikationer i kvalitetsregister och journalsystem samt hur landstingen planerat, respektive inte planerat, för att kompensera för det utbildningsstöd från industrin som försvinner från 2015.

God uppslutning

Deltagare i mötet var Pernilla Westerberg, Eskilstuna; Marie-Lois Ivarsson, Halmstad/Varberg; Per Weber, Växjö/ Ljungby; Johan Hansson, Gävle; Mikael Dahlberg, Sunderbyn; Claes Hjalmarsson, Kalmar; Maria Viksten, NÄL/Uddevalla; Linus Axelsson, Karlskrona; Kenneth Smedh & Anders Nilsson, Västerås; Jörgen Wenner, SUND, region Skåne; Christina Jansson, Östersund och Johanna Albert, Danderyd. Ett stort tack till Gunilla Gunnarsson och Göran Liljegren för era värdefulla bidrag! Nästa möte (2015) kommer att hållas i Helsingborg efter löfte från Jörgen Wenner att föra traditionen vidare.

Västerås skyskrapa huserade verksamhetschefsmötet och gav luft till diskussionen kring framtidens cancerstrategi i länssjukvården. Middag intogs högst upp i restaurang Karlsson på Taket.