Ny litteratur inom kärlkirurgin

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 6 / 2014

Läkaryrket tillhör en kunskapsintensiv bransch där vi förväntas uppdatera oss regelbundet på nyheter inom våra specialiteter. Kärlkirurgin har, som övrig kirurgi, genomgått en påtaglig transformering senaste decennierna och ny kunskap behöver spridas till såväl kirurger som kärlkirurger. Tre nyligen utgivna svenska böcker inom ämnesområdet kärlkirurgi, samtliga utgivna av Studentlitteratur, refereras här av professor Anders Wanhainen, Uppsala.

ANDERS WANHAINEN
anders.wanhainen@surgsci.uu.se
Uppsala

Artärsjukdomar

Artärsjukdomar – Utredning, klinisk bedömning och behandling av David Bergqvist, utkom i sin 2:a upplaga hösten 2013. Den består av 278 sidor i mjuk pärm och kostar 429 kronor. Professor emeritus David Bergqvist innehade Sveriges första professur i kärlkirurgi (1993– 2008 i Uppsala) och har mer än 30 års klinisk erfarenhet samt en omfattande akademisk produktion med mer än 1 200 publicerade originalarbeten och bokkapitel inom ämnet kärlsjukdomar.

Artärsjukdomar utger sig för att ge en orientering om den kärlsjuke patienten sedd från kärlkirurgens perspektiv. Samtidigt är boken relativt heltäckande och systematisk och tar upp också ovanliga sjukdomar varför den även kan fungera som en enkel uppslagsbok inom området. Boken är indelad i fyra delar; den första delen avhandlar anamnes och status samt diagnostiska metoder, den andra delen beskriver sjukdomstillstånd avseende symtom, kliniska fynd och behandlingsprinciper, den tredje delen handläggningen schematiskt utifrån specifika symtom och fynd, och i bokens avslutande del diskuteras övergripande organisatoriska frågor. Boken är rikligt försedd med illustrationer. Missa inte det avslutande Personregistret, som är ett riktigt guldkorn. Här beskrivs kort de viktigaste personerna i kärlkirurgins historia, och begrepp som Doppler, Fogarty, Horner, Marfan, och Raynaud får sin förklaring.

Artärsjukdomar riktar sig till studenter vid utbildningen till läkare, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker samt yrkesverksamma som kommer i kontakt med kärlpatienter.

ISBN: 978-91-44-08657-6

Akut Kärlkirurgi

Akut Kärlkirurgi, under redaktör Eric Wahlberg utkom i sin 2:a upplaga i slutet av 2013. Den består av 330 sidor i mjuk pärm och kostar 455 kronor. Akut kärlkirurgi är i första hand avsedd att vara en praktisk handbok vid handläggandet av olika typer av akuta kärlfall, men kan också användas som en kortfattad lärobok. Elva erfarna svenska kärlkirurger har skrivit 14 kapitel om akuta kärlskador och kärltrauma samt akuta kärlsjukdomar, såsom rupturerat aortaaneurysm, akut aortadissektion och akut ischemi. Vidare behandlas akuta komplikationer till kärlkirurgi och kärlkirurgiska tekniker, så som friläggning, blödningskontroll, kärlanastomos.

Huvuddelen i varje kapitel täcker den initiala handläggningen, det vill säga undersökning och diagnostik samt behandlingen är ganska detaljerat. Medan epidemiologi och patofysiologi, liksom vården efter, endast är summariskt beskriven. Boken är pedagogiskt uppbyggd med faktarutor, ”notera” rutor som betonar centrala budskap, samt detaljerade tekniska beskrivningar av olika akuta åtgärder som kan behöva vidtas. Boken är rikligt försedd med illustrationer.

Akut Kärlkirurgi vänder sig till vårdpersonal som behandlar och vårdar kärlskador och akuta kärlsjukdomar – framför allt allmänkirurger och kärlkirurger under specialistutbildning. Också andra specialister, såsom ortopeder, gynekologer, urologer och allmänläkare som träffar på enstaka akuta kärlproblem kan ha nytta av boken, och delar kan användas i utbildningen av läkare och sjuksköterskor.

ISBN: 978-91-44-06035-4

Endovaskulär intervention

Endovaskulär intervention – en praktisk vägledning, är en ny endovaskulär ”kokbok” som utkom januari 2014 under ledning av redaktörerna Martin Delle och Mårten Falkenberg. Den kostar 452 kronor och består av 510 sidor inbundna i hård pärm.

Boken är avsedd att ge en praktisk och konkret vägledning i hur endovaskulära ingrepp kan genomföras. Den endovaskulära tekniken har på kort tid revolutionerat kärlkirurgin, och utbildningsbehovet är därför stort. Denna bok fyller därför ett stort behov.

Tjugofem erfarna kärlkirurger och radiologer delar i denna handbok med sig av sin praktiska kunskap om drygt 50 olika ingrepp. Huvuddelen i varje kapitel beskriver i detalj materialval och behandling steg-försteg samt handläggning av komplikationer och mer summariskt bakgrund och pre-och postoperativa handläggning. Även strålsäkerhet, kontrastmedel, digital subtraktionsangiografi, vaskulär access och förslutning beskrivs så att det blir praktiskt tillämpbart.

Endovaskulär intervention vänder sig i första hand till verksamma kärlkirurger och interventionella radiologer, såväl nybörjare under utbildning som mer erfarna kollegor.

ISBN: 978-91-44-07906-6

Sammantaget kan man säga att Artärsjukdomar och Akut Kärlkirurgi är två böcker som vänder sig till en bred publik och lämpar sig väl för akutbiblioteket. Boken Endovaskulär intervention är en mer specialiserad bok för den verksamme kärlkirurgen.