Svensk Kirurgisk Förening möter verksamhetschefer, professorer och studierektorer

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 5 / 2014

SKFs styrelse har de senaste åren regelbundet bjudit in verksamhetschefer, professorer och studierektorer till en dialog. Det viktigaste syftet med detta möte är dock att ge dessa nyckelpersoner möjlighet att delge styrelsen sina tankar om hur SKF skall arbeta vidare för medlemmarnas bästa. Styrelsen får också möjlighet att redogöra för sitt arbete och framtida planer. Mötet som avhölls på Karolinska sjukhuset refereras av överläkare Bärbel Jung.

BÄRBEL JUNG
barbel.jung@lio.se
Linköping

Fyrtiofyra personer var anmälda till mötet. Inalles deltog ett knappt sextiotal personer, inkluderande huvudstyrelsen, vilket ledde till en livfull och givande diskussion. Dagen inleddes av ordförande Agneta Montgomery, som hälsade välkommen och konstaterade att detta möte fyller en viktig funktion för vidareutveckling av föreningens arbete avseende utbildning och forskning. Detta är också ett forum där vi med fördel kan diskutera dagens och framtidens vårdstrukturer ur ett kirurgiskt perspektiv.

Kirurgveckan

Vetenskaplige sekreteraren Robert Bränström redogjorde för arbetet med Kirurgveckan. Kirurgveckan i Karlstad var välbesökt och välorganiserad. Den stora nyheten för detta år var att programboken var helt elektronisk. Applikationen laddades ner 1 582 gånger och öppnades 63 590 gånger, vilket visar att applikationen användes. I det stora hela var systemet välfungerande med många fördelar, men det finns förbättringspotential för applikationen, som skall vidareutvecklas för kommande kirurgveckor. Det man i första hand skall arbeta med är abstrakthantering, information på hemsidan, översiktsschema, presentation av gästföreläsare och lättillgänglig arkivering på hemsidan.

Kirurgveckan i Karlstad skötte all kongressadministration själv och via applikationen. De flesta arrangörerna har dock anlitat en kongressbyrå, som de senaste åren varit Congrex. I och med Congrex konkurs efter Kirurgveckan i Uppsala, har styrelsen valt att förhandla om ett nytt ramavtal, inklusive IT-lösning, med Akademikonferens, som är ett statligt ägt bolag. Ramavtalet gäller i tre år och är så gott som färdigförhandlat.

Närmast följande Kirurgveckor blir 2015 i Örebro, 2016 i Malmö/ Lund, 2017 i Jönköping och 2018 i Helsingborg. Det är glädjande nog hela sex kliniker som har ansökt om att få ha Kirurgveckan 2019 eller 2020, och styrelsen skall besluta om detta i januari.

Internationell studie om bukkirurgi

Yucel Cengiz redogjorde för ett globalt projekt; Global surg. Det är en internationell, multicenter kohortstudie, som kan ses som ett led i säkerhets- och kvalitetsarbetet. Tanken är att man registrerar samtliga akuta laparotomier (utom kejsarsnitt) samt akuta laparoskopier på ett sjukhus under två veckor. Registreringen sker direkt i en databas och omfattar perioperativa data med 24 timmars och 30 dagars uppföljning. Flera länder har redan anmält sig och SKF uppmuntrar svenska sjukhus att delta. Etikansökan är inskickad till EPN i Umeå för multicenterstudie. Under detta möte anmälde 26 kliniker att de är villiga att delta, vilket är glädjande. Dessa kliniker kommer att kontaktas så snart etikansökan är godkänd. För närmare information kontakta styrelseledamoten Yucel Cengis: yucel.cengiz@lvn.se.

ST-utbildningen

Utbildningssekreterare Peter Elbe redogjorde för utbildningskommitténs arbete, som för närvarande fokuserar på arbete som berör förändringarna i ST-utbildningen. I Socialstyrelsens förslag på formulering av den framtida ST-utbildningen, som nu är ute på remiss, så har obligatorisk extern inspektion av specialistutbildningen bortfallit.

Enligt SKF mening är denna kontrollfunktion dock mycket värdefull och utbildningskommittén kommer att trycka på detta i sitt remissvar till SoS. SPUR-inspektionerna har kommit igång igen och flera kliniker är inplanerade för inspektion 2014 och 2015. Saminspektion med urologi eller kärlkirurgi planeras i lämpliga fall. Vi diskuterade även intern kontroll med ”mini-SPUR”, där man kan tänka sig att utveckla ett nätbaserat verktyg. Studierektorerna uppmanades att utbilda sig till SPURinspektörer. Sammanfattningsvis kan man säga att SKF föreslår obligatorisk extern granskning och för detta krävs skärpning av lagtexten.

ST skall börja med ett Basår

Helena Taflin, som är expert i Socialstyrelsens arbete med den nya specialistindelningen och common trunc, eller så kallad ”gemensam kunskapsbas”. Vilket man valt att kalla detta första år på ST, som skall vara gemensamt för ST i kirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi. Eventuellt kan man tänka sig att kärlkirurgi, barnkirurgi och akutmedicin ansluter till detta basår, där målen idag är specificerade, men formuleringarna inte är färdiga. Man kan säga att innehållet nu är löst, men ”hur-frågorna” inte är klara. Närmare bestämt hur finansiering och kliniktillhörighet skall se ut under detta basår.

Examination av ST

Delmålen i den nya ST-planen är indelade i tre grupper, där ”a” är allmängiltiga för samtliga specialiteter, ”b” gemensamma för likartade specialiteter och ”c” specialitets specifika. Ett glädjande inslag i diskussionen stod professor Martin Björk för när han på uppdrag av professorskollegiet frågade hur professorerna och universiteten kan bidra till ST-utbildningen. En livlig debatt uppstod framförallt när den tidigare specialistskrivningen diskuterades. Professorerna ser gärna en examination som avslutning på ST. Detta var också något som togs upp av Ebba Kihlstedt, ordförande i KIRUB, under mötet med delföreningarna dagen efter detta möte. Specialistskrivningen har få förutsättningar att bli obligatorisk och därmed har det historiskt sett varit få som examinerats. Eftersom arbetsinsatsen för en aktuell tentamen/examination är mycket stor så gör utbildningskommittén den bedömningen att man inte mäktar med detta arbete för närvarande, men styrelsen ser fram emot vidare diskussion i denna fråga, som engagerar medlemmarna.

Fortbildning

Utbildningskommittén har gjort stora insatser för bakjoursutbildningen och detta arbete fortsätter framgent med bakjoursskolan. Specialisternas vidareutbildning diskuteras i utbildningskommittén och Jessica Frisk redogjorde för detta arbete. Tanken är att ta fram riktlinjer för hur mycket vidareutbildning som krävs för att kunna upprätthålla sin specialistkompetens, för att säkerställa att arbetsgivaren bereder adekvat utrymme.

Kvalitetsregister

Styrelsen har valt att under de senaste två åren främja arbetet med kirurgiska kvalitetsregister. Vid diskussion med ett flertal registerföreträdare under förra året framkom behovet av förenklad registrering av indata. Undertecknad redogjorde för det arbete som sker på SKL med mappning av registerdata, som möjliggör direktöverföring av data från journal till kvalitetsregister. Pia Näsvall och undertecknad är sammankallande för en grupp som representerar representanter för kirurgiska kvalitetsregister, där praktiska frågor kring detta arbete diskuteras.

Vårdskador efter kirurgi

Rune Sjödahl och Urban Nylén redogjorde för ett projekt, som berör vårdskador. Detta projekt är ett samarbete mellan LÖF, SKL och SKF. Andel vårdskador i det granskade materialet var mellan 12–20 procent (den högsta andelen på universitetssjukhus). Av dessa var den övervägande majoriteten (94 %) icke allvarliga. Anmärkningsvärt är att cirka 60 procent av skadorna bedömdes som undvikbara. Av hela gruppen vårdskador är cirka 1/5 klassade som kirurgiska skador. Detta ger ytterligare ett incitament för professionen att vidta åtgärder, som minimerar risken för kirurgiska komplikationer.

Det optimala ledarskapet

Dagen avslutades med att Karl-Erik Edris höll ett kåserande föredrag under rubriken ”Hur bör verksamhetscheferna styra för att nå bästa resultat?” K-E Edris är föreläsare, mentor, författare och coach. Slutsatsen av föredraget var att en välmotiverad personalgrupp, som känner lust för sina arbetsuppgifter och har chefens förtroende presterar optimalt. Mötet var välbesökt och gav möjlighet att tillgodogöra sig ny information samt att utveckla ett nationellt kontaktnät. Styrelsen i SKF bedömer att mötet mellan SKF, verksamhetschefer, professorer och studierektorer är värdefullt och planerar fortsatt årliga möten. Nästa möte är planerat till fredagen den 17 april. Väl mött då!

Sextiotalet verksamhetschefer, professorer, studierektorer och huvudstyrelsemedlemmar engagerade i en fruktsam bilateral dialog.