Världsomspännande studie gällande komplikationer efter akut bukkirurgi

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 4 / 2014

Svensk Kirurgisk Förening uppmanar kirurgkliniker att delta i denna korta, enkla, koncentrerade och globala studie. Ett lämpligt projekt för en kandidat eller underläkare med insamlande av data i fjorton dagar. Resultaten kommer ge värdefull information om den diskrepans som finns mellan världens olika länders kirurgi. Studiens officiella namn är: GlobalSurg: Determining universal processes related to best outcome in emergency abdominal surgery: an international evaluation.

Stor variation mellan länder

Bakgrunden till denna spännande globala studie är att det årligen utförs över 200 miljoner större ingrepp runt om i världen vars utgång till största del är okänd. En akut laparotomi kan innebära upp till 15 procents risk för mortalitet och 30 procents risk för total morbiditet. GlobalSurg är en sammanslutning av kirurger som tidigare studerat motsvarande förhållanden i Europa (Lancet 2012; 380:1059-65), där man fann en total mortalitet på 4 procent och en 20-faldig variation mellan de länder med lägst respektive högst mortalitetsrisk.

Enkelt online-baserat protokoll

Denna studie som omfattar alla akuta bukingrepp på barn och vuxna, laparotomier som laparoskopier, pågår under 14 dagar och avser att studera mortalitet och svåra komplikationer. Kejsarsnitt är exkluderade. Flera 14-dagars perioder kan studeras på varje center och protokollet är online-baserat och relativt enkelt att fylla i. Protokollen kan med fördel skötas av exempelvis läkarstudenter eller underläkare. En etikansökan för multicenter-studie är inlämnad och besked väntas innan septembers utgång. Meningen är då att respektive center kontaktar brevledes EPN i Umeå (bifoga även ett så kallat resursintyg från verksamhetschefen) och får då ett snabbt besked om att inklusion kan påbörjas. Endpoint är primärt 24-timmars mortalitet och sekundärt 30-dagars mortalitet och svåra komplikationer.

Komma igång

Registrering sker på www.globalsurg.org/register, där finns fullständigt protokoll och frågor besvaras av enquiry@ globalsurg.org. Självklart kan man också kontakta Yucel Cengiz (yucel.cengiz@lvn.se) för ytterligare detaljer. Svensk Kirurgisk Förenings styrelse och Kommittén för klinisk forskning finner syftet och upplägget med denna studie som intressant och lovvärt och ser gärna att flera svenska kliniker deltar. Studien passar väl ihop med föreningens internationella satsning 2013–2014.

För Svensk Kirurgisk Förenings styrelse

Agneta Montgomery

Ordförande

Malin Sund Internationell

sekreterare

Yucel Cengiz

Ledamot