Att börja forska

2015-02-10 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 1 / 2015

Med anledning av forskningens år kontaktade redaktionen kollegan Jonas F. Ludvigsson, barnläkare på Örebro universitetssjukhus och professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, med förfrågan om en artikel. Jonas F. Ludvigsson är författare till boken ”Att börja forska inom medicin- och vårdvetenskap” vilken kommer ut i ny upplaga under 2015. Boken kan varmt rekommenderas för kollegor som påbörjar ett doktorandprojekt! Han delar i denna artikel med sig av sina personliga erfarenheter av forskningens vedermödor och glädjeämnen och ger handfasta råd till den kollega som funderar på denna bana.

JONAS F LUDVIGSSON
jonasludvigsson@yahoo.com
Örebro

Det finns många skäl att börja forska. Man kan börja forska av ädla skäl som att man vill hjälpa mänskligheten. Man kan också ha rent personliga skäl som att man till exempel har en anhörig med en viss sjukdom, eller för att man vill lära sig mer om ett visst tillstånd. Man kan vilja göra karriär eller så vill man göra sin chef eller sin omgivning glad. Man kan vilja forska för att höja sin lön eller för att man är nyfiken. För egen del började jag forska då jag förtvivlat gärna ville åka till Bolivia under sista terminen på läkarutbildningen och saknade pengar…. Jag tog kontakt med en professor som jobbade med internationell hälsa och förklarade att jag var villig att bedriva vilken typ av forskning som helst om han kunde bekosta en resa till Bolivia. Det var startskottet för min tid som forskare.

Under min tid som forskare har jag blandat medgång med motgång och för att exemplifiera det senare så påbörjade jag tre olika doktorandprojekt innan jag lyckades disputera! Något jag har skildrat i min professorsföreläsning med titeln: ” Att vara doktorand tre gånger om, och andra misslyckanden under min forskarkarriär.”

Intresserade läsare kan hitta föreläsningen på följande Youtubelänk: https://www.youtube.com/ watch?v=vs25pa1att8 (eller sök på Jonas Ludvigsson). När jag nu efter tjugo års forskning har lite mer distans till forskningen, och ser tillbaka, tror jag att det viktiga med forskningen är att den ger stimulans och att den utgör ett fantastiskt komplement till den kliniska verksamheten. Jag har även som professor fortsatt att arbeta 50 procent inom kliniken och påbörjade arbetet med den här texten i samband med min helgjour 21 december och slutför den i samband med årets första nattjour (3 januari)! De färdigheter jag fått genom forskningen gör det lättare för mig att värdera nya vetenskapliga rön. De gör mig ibland också mindre mottaglig för läkemedelsreklam/läkemedelsinformation. Däremot är forskningen sällan någon kassako och livslönen blir inte högre för den som forskar än för den som väljer att avstå. Ändå skulle jag ha gjort samma val idag som jag gjorde då för tjugo år sedan.

Att välja forskningsämne

Jag tror man har nytta av att välja ett forskningsämne som har närhet till ens kliniska specialitet. Annars tror jag faktiskt att valet av handledare är betydligt viktigare än valet av forskningsämne.

Att välja handledare

Valet av handledare är ett av de viktigaste du gör som blivande forskare. Din handledare kommer att prägla din arbetssituation, ditt humör och din fritid de närmaste fyra–åtta åren. Med tanke på hur viktig handledaren är, så är det nästan otroligt att man överhuvudtaget vågar välja en! En handledare ska hjälpa till med sådant som riktlinjer för dina projekt, att söka pengar och introducera dig i forskningsmetodik samt introducera dig till forskningsfältet och dem som är aktiva inom detta. Handledaren ska också bevaka dina intressen, arbetsförhållanden och kurser på kliniken men även gentemot universitetet. Handledaren har naturligtvis skyldighet att handleda dig. Du måste vara egoistisk när du väljer handledare. Acceptera därför inte första bästa erbjudande från potentiella handledare. Istället ska du söka upp en medicinsk bibliotekarie och be henne/honom att göra en databassökning via PubMed på det sjukhus där du arbetar. Be bibliotekarien redovisa:

1. Vilka seniora forskare som publicerat flest artiklar under de senaste fem åren.

2. Vilka seniora forskare som publicerat de mest citerade artiklarna de senaste fem åren (det den tänkbara handledare har gjort/skrivit de senaste fem åren är den bästa prediktorn för vad han/hon kommer att göra under de närmaste fem åren när du eventuellt är hans/ hennes doktorand)

Intervjua också hans/hennes doktorander eller postdocs och be dem ärligt beskriva sin handledare. Ställer han/hon upp för sina doktorander? Hur mycket tid har han/hon för handledning? Hur har samarbetet fungerat? Vad bör du tänka på? Har handledaren hjälpt till med finansiering? Kontakta därefter den eller de potentiella handledare som du fått bäst intryck av och förklara att du är intresserad av forskning. En alternativ approach är naturligtvis att ”låta sig väljas som doktorand”. Det är också en möjlighet men även där tycker jag att man ska göra ett egoistiskt val och inte börja med forskning förrän man försäkrat sig om att handledare och projekt verkar realistiska.

Att bli doktorand

Många läkare som överväger att doktorera dröjer med att doktorandregistrera sig. Skälet till att man dröjer kan vara en oro för att inte kunna slutföra projektet, men också att handledaren saknar medel för att finansiera en doktorand under fyra års heltidsstudier. De flesta läkare bedriver mycket forskning under sin fritid (inkl jourkomp tid), och därför är det få som är tjänstlediga från sitt arbete i fyra år och kräver heltidsfinansiering under fyra år. Mitt råd är ändå att registrera sig som doktorand så snart som möjligt. Det ökar chansen att komma med på kurser, att få anslag och dessutom har universiteten blivit allt strängare med att man inte får disputera förrän man genomfört motsvarande fyra års heltid som doktorand (ju senare man registrerat sig desto längre fram blir disputationen). På vissa orter utlyses doktorandplatser i konkurrens. Då är det först när du lyckas slå dig in bland de bästa som du får möjlighet att registrera dig. Undantag kan göras för kravet på ordnad finansiering om doktoranden har annan finansiering och tror sig kunna slutföra sin forskarutbildning på mindre än åtta år.

Doktorandtiden ska vara en utbildning. Tillsammans med din handledare upprättar du en individuell studieplan (ISP) där du och din handledare beskriver era åtaganden samt finansiering av din forskning. Den här individuella studieplanen följs sedan upp årligen för att se att man kommer framåt. Projektfinansiering finns i flera olika former. Det vanligaste är att man får tjänstledigt med ersättning från sitt landsting/universitet och den ersättningen kan ligga på samma nivå som läkarens månadslön men också betydligt lägre. De skattefria stipendier som man har möjlighet att söka som doktorand ligger ofta långt under läkarlönen.

Även om det ibland kan upplevas som att hindren för att börja forska är oöverstigliga, ger forskning mycket tillbaka om man väl kommer igång.

Att söka projektanslag

Det är svårt att få pengar. Det enklaste sättet är sannolikt att ansöka tillsammans med sin handledare från det landsting där man arbetar eller från närliggande universitet. De flesta landsting har avsatta medel för forskning och universitetssjukhusen har så kallade ALF-anslag. Din handledare har också möjlighet att söka anslag för ert projekt från till exempel Vetenskapsrådet, Hjärt- och lungfonden, Cancerfonden och andra större finansiärer.

Ett sätt att hålla sig à jour med aktuella fonder är att titta igenom Läkartidningen. Många universitet har också så kallade grants offices, kontakta dem! (Grants office = en service för forskare som kan hjälpa till att hålla reda på relevanta anslag eller informera dig om relevanta hemsidor för anslag.)

Innan du börjar ansöka om pengar är det viktigast att noggrant läsa instruktionerna till den fond där du ska söka. Det är mycket möjligt att du inte uppfyller de kriterier som fonden har eller att din forskning faktiskt inte passar fonden. Att då lägga ner dagar på att skriva en ansökan är dåligt förvaltad tid. Vissa fonder har också en särskild ansökningsblankett med tydliga anvisningar för hur ansökan ska se ut. Följer du inte dessa instruktioner finns risk för att du diskvalificeras.

Det enklaste sättet att skriva en ansökan (om någon färdig mall inte föreligger) är att använda ungefär samma rubriker som i den vetenskapliga artikeln: Bakgrund inkl syfte, metod (kallas ibland även ”arbetsplan”), data/resultat (preliminära data), diskussion (kallas ofta ”betydelse” i ansökningar). Det är dessutom viktigt att man har noggrant syfte och mål med sin studie. Jag brukar ofta redovisa en tidtabell över mitt projekt så att eventuella finansiärer förstår att projektet kommer att gå i land inom rimlig tid och har god chans att lyckas. Att skriva en ansö­kan tar lång tid. Detta är inte något man gör en kväll före deadline utan man bör starta helst flera månader i förväg, åtminstone flera veckor i förväg. Det är också en förutsättning för att de andra som du vill med som medsökande ska ha möjlighet att läsa studien.

Ett par korta råd

Se till att använda rätt språk så att du inte skriver på svenska när det i instruktionerna framgår att ansökan ska skrivas på engelska. Det är inte ovanligt att större fonder skickar sina ansökningar utomlands för en expertbedömning. Det är viktigt att inte ge upp. Alla får nej på sina ansökningar. För egen del fick jag nej på mina åtta första ansökningar och först när jag skrev den nionde fick jag ett ja (då tilldelades jag 13 000 kr). Det är också viktigt att fånga läsarens intresse och för egen del är jag positiv till bilder och flödesscheman vilket ofta gör det enklare att förstå vad ansökan handlar om.

Etikansökan

I stort sett all forskning kräver en etikansökan. Formuläret för etikansökan brukar förändras över tid och börja därför alltid med att ladda ner den senaste versionen från webbsidan www.epn.se. Etikansökan bör skrivas innan man påbörjar studien eftersom det är svå­rare att få godkännande i efterhand. Att skriva etikansökan bör man göra av flera skäl. Man tvingas tänka igenom etiska aspekter på sin forskning. Utan etikansökan kan det bli i närmaste omöjligt att publicera studien i vetenskaplig tidsskrift. Du behöver oftast ett etikgodkännande för att kunna ansöka om medel till din forskning. Etikansökan hjälper dig också att strukturera och tänka igenom ditt studieprotokoll innan du börjar din forskning, den ger dig också automatisk en granskning av din studieplan och ibland får man goda råd! I din etikansökan förväntas du beskriva förhållande mellan risk och nytta, det kan till exempel vara att patienten har nytta av din forskning (=positivt) men att forskningen också kostar pengar för samhället om medför smärta i samband med provtagning (=negativt).

När du skriver etikansökan bör du tänka på att den ska förstås av lekmän och du bör därför undvika krångliga ord. Forskningshuvudmannen i din ansökan är det universitet du tillhör och behörig företrädare är vanligtvis prefekten för din institution. Det är ofta handledaren som är den huvudansvariga forskaren vars namn ska anges i ansökan. Däremot kan du som doktorand själv stå med som ”andra medverkande”. För etikansökan behöver du också ett intyg från din klinikchef att nödvändiga resurser finns tillgängliga för forskningen. Mot slutet av etikansökan förväntas du göra en sample-sizeberäkning (power-beräkning). Detta kan vara komplicerat och här behöver man oftast hjälp från statistiker.

Den som beslutar sig för att börja forska står inför många val; ämne, handledare, finanseringsmodell med mera.

Att skriva en artikel

Att skriva sin första artikel är svårt. Mitt råd är att be handledaren hjälpa till med struktur och att handledaren talar om vilka rubriker han/hon vill ha. Man kan också diskutera (inför skrivandet) vilka styrkor och svagheter som bör beskrivas i diskussionsdelen. De flesta artiklar består av 3000–3500 ord samt två–fyra tabeller eller figurer. Att skriva sin första artikel kan ibland ta mycket tid och man får räkna med hård kritik från handledare och andra involverade. Om inte din handledare har tuffa synpunkter på den första artikeln du någonsin skrivit bör du nog ifrå­ gasätta din handledares kompetens snarare än att tro att din artikel är oerhört bra från början…

När artikeln är klar ska den skickas in till tidskrift. Man kan välja tidsskrift utifrån flera kriterier. Man kan välja en tidskrift med hög impact factor (i princip en tidsskrift vars artiklar citeras många gånger och som har hög prestige). Man kan välja tidskrift med lägre impact factor men med god spridning i det området där man själv är verksam (exempelvis många skandinaviska tidskrifter). Man kan välja en tidskrift som tillhandahåller artiklarna i fulltext digitalt mot en avgift (så kallade open access tidskrifter) men detta kostar ofta pengar. Mitt förslag är att man siktar lite ”högre” än man tror är möjligt. Det leder oftast till att artikeln blir refuserad första gången, vilket kan kännas tungt, men en refusering ger oftast kloka synpunkter och gör det möjligt att revidera artikeln så den blir ännu bättre. Personligen brukar mina manus bli refuserade av i genomsnitt tre olika tidsskrifter innan manusen blir accepterade för publikation. Mitt rekord hittills är tio refuseringar, och artikeln blev då alltså accepterad först av den elfte tidsskriften jag skickat till*. Refuseringar är absolut inget nederlag utan allt handlar naturligtvis om hur högt man siktat från allra första början.

Sammanfattning

Att börja forska är oerhört stimulerande. Jag tycker att det ger mervärde till kliniken. Det är spännande och stimulerande men ingen ekonomisk vinstlott. Sett till för- och nackdelar uppmuntrar jag dock alla att bedriva forskning så länge som man själv tycker att det är roligt.