Komplikationer och vårdskador inom kirurgi

2015-02-10 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 1 / 2015

Under 2013 genomfördes markörbaserad journalgranskning av 19 200 slutenvårdtillfällen i akutsjukvården i landet. Av dessa var 3 301 kirurgiska. En sammanställning av dessa har resulterat i en rapport, vars viktigaste fynd här sammanfattas av Jon Ahlberg och Rune Sjödahl. Skador återfanns vid 15,4 procent av de granskade vårdtillfällena, och bland dessa var antalet skador per patient i genomsnitt 1,3 och över 60 procent bedömdes som undvikbara. Patientsäkerhetsarbetet inom svensk kirurgi behöver intensifieras.

JON AHLBERG
jon.ahlberg@patientforsakring.se
Stockholm

RUNE SJÖDAHL
rune.sjodahl@regionostergotland.se
Linköping

Strukturerad journalgranskning har tillämpats i Sverige sedan 2007 med hjälp av metoden Global Trigger Tool (GTT). Handboken reviderades 2012. Syftet med den nya handboken med namnet ”Markörbaserad journalgranskning” (MJG), som togs i bruk 2013, var att ge en bakgrund till arbetet med strukturerad journalgranskning samt att ge tydligare anvisningar för bedömning av skador och undvikbarhet1,2.

Denna artikel är en sammanfattning av en rapport, som tagits fram i samarbete mellan Svensk Kirurgisk Förening, Patientförsäkringen LÖF, samtliga Sveriges Landsting och Regioner samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)1 . Syftet med rapporten är att sprida kunskap om hur skadefrekvens och skademönster ser ut inom kirurgisk slutenvårdsverksamhet, och framför allt att denna kunskap ska initiera ett aktivt förbättringsarbete. Mätning av skadenivån i hälso- och sjukvården med hjälp av strukturerad journalgranskning startade år 2012, som en del av en överenskommelse mellan staten och SKL, med syfte att stärka landstingens patientsäkerhetsarbete.

Enligt handboken för MJG definieras en skada som ett ur patientens synvinkel oönskat resultat som ligger utanför det normala vårdförloppet. Vårdens perspektiv på detta är komplikationer. Vårdskada definieras som en undvikbar skada. Bedömningen av undvikbarhet och därmed vad som är en vårdskada kan dock ibland vara osäker. Här har vi slagit samman sannolikt undvikbar och undvikbar. Den förra dominerar tydligt efter kirurgiska ingrepp.

Enligt den ursprungliga amerikanska manualen för GTT ingår inte bedömning av om skadorna är undvikbara. Den svenska erfarenheten är emellertid att bedömning av om en skada hade kunnat undvikas tillför ett nytt perspektiv i analys och diskussion, och ökar förutsättningarna för ett förebyggande patientsäkerhetsarbete. Den svenska patientsäkerhetslagen innehåller dessutom krav på att patienter som har fått en vårdskada ska informeras om detta. Det medför att vi i svensk hälso- och sjukvård alltid måste bedöma vilka skador som hade kunnat undvikas. Om skadan var undvikbar eller inte bedöms enligt följande fyrgradiga skala:

1. Skadan var inte undvikbar

2. Skadan var sannolikt inte undvikbar

3. Skadan var sannolikt undvikbar

4. Skadan var undvikbar

DATAKÄLLOR OCH RESULTAT

Samtliga landsting arbetade under 2013 systematiskt med strukturerad journalgranskning vid alla sjukhus. Antalet journaler som granskades per månad var 40 för universitetssjukhus, 30 för länssjukhus och 20 för länsdelssjukhus. I augusti 2014 publicerades granskningsresultat på nationell nivå för hela 20132 vilket omfattade totalt 19 200 vårdtillfällen. Denna rapport baseras på granskning av sammanlagt 3 301 kirurgiska slutenvårdstillfällen. Urvalet av vårdtillfällen för granskning gjordes slumpmässigt vid varje sjukhus från hela den somatiska slutenvården för vuxna. På länsdelssjukhusen (n=28) har 1320 vårdtillfällen granskats, på länssjukhus (n=22) 1 643 och på universitetssjukhus (n=7) 338 vårdtillfällen. Uppgift saknas om hur många patienter som opererats och som inlagts akut. Under 2013 var enligt Socialstyrelsens databas det totala antalet slutenvårdstillfällen för patienter över 18 år inom kirurgi i landet 202412.

Resultaten grundar sig på en sammanställning av tolv månaders granskning av vårdtillfällen på kirurgiska kliniker vid 57 sjukhus under perioden 2013-01-01 till 2013-12-31. Uttaget av data från databasen som sammanställningen av resultaten bygger på gjordes 2014-06-02. I undersökningen ingår 28 länsdelssjukhus, 22 länssjukhus och sju universitetssjukhus.

Tabell 1. Antal granskade vårdtillfällen i olika ålderskategorier per kön.

Tabell 2. Olika skadetyper inom allmän kirurgisk verksamhet i jämförelse med all somatisk slutenvård.

Figur 1. Fördelning per åldersgrupp av andel vårdtillfällen utan respektive med en eller flera skador.

Kön och ålder

Könsfördelningen i de 3301 granskade vårdtillfällena var 49 procent kvinnor och 51 procent män. Medianåldern för män var 69 år och för kvinnor 67 år. Se tabell 1.

Skador

Vid 507 vårdtillfällen kunde en eller flera skador identifieras. Antalet skador var 658, vilket innebär i genomsnitt 1,3 skador per skadad patient. Andelen granskade vårdtillfällen där skada identifierats var 15,4 procent. Det fanns en signifikant skillnad mellan sjukhustyperna, där länsdelssjukhus hade lägre skadefrekvens än de två övriga sjukhustyperna

Andelen vårdtillfällen med skador steg med ökande ålder. I den äldsta åldersgruppen innebar det att 18,4 procent av patienterna hade minst en skada, medan 10,1 procent av patienterna i den yngsta åldersgruppen hade minst en skada. I åldersgruppen 50–84 år förekom skador hos 15,9– 16,8 procent. (Figur 1).

Skadornas allvarlighetsgrad

Mer än hälften (51,7 %) av de 658 skadorna ledde till förlängd sjukhusvistelse (Kategori F) 42,6 procent av skadorna var lindriga (Kategori E) och 5,8 procent var allvarligare skador som antingen orsakade en permanent skada, orsakade intensivvård eller bidrog till att patienten avled (Kategori G, H, I) (figur 2). Vid 33 vårdtillfällen fick patienten en bestående skada eller avled, vilket motsvarar en procent av de 3 301 granskade vårdtillfällena. Vid 21 av dessa vårdtillfällen bedömdes skadorna vara undvikbara vilket motsvarar 0,6 procent av de granskade vårdtillfällena.

Antalet patienter där skadan bedömdes ha bidragit till patientens död var tio varav sex fall bedömdes som sannolikt undvikbara eller undvikbara. Andelen undvikbara skador som bidrog till patientens död var 0,2 procent av samtliga granskade vårdtillfällen. Medelåldern i gruppen patienter som avled var 71 år. Figur 2 visar fördelning i allvarlighetsgrad. Figur 3 visar bedömningen av undvikbarhet för skador i de olika allvarlighetsgraderna.

Typ av skador

Som jämförelse visas i tabell 2 skadefördelningen vid kirurgisk verksamhet och granskningarna av 19 200 vårdtillfällen inom all somatisk slutenvård under år 20132 . Vårdrelaterade infektioner (VRI) var den vanligaste typen av skada både inom kirurgisk verksamhet och inom all somatisk slutenvård. Av alla skador inom kirurgisk verksamhet bedömdes 62,5 procent vara undvikbara av granskningsteamen. Inom kirurgisk verksamhet är det trycksår som har högsta andelen skador som är undvikbara (94 %). Blåsöverfyllnad och fallskador är andra skadetyper med hög andel som är undvikbar (figur 4).

Tabell 3 visar att andelen skador relaterade till blåsöverfyllnad minskar med stigande ålder, från 16,9 till 6,1 procent. För trycksår är sambandet det omvända, de ökar med stigande ålder. VRI däremot visar ingen tydlig åldersgradient. Det finns ingen statistisk skillnad mellan män och kvinnor när det gäller fördelning av typ av skador. Däremot förekom skador oftare hos män än hos kvinnor (16,6 vs 14,0 procent).

Figur 2. Skadornas fördelning i allvarlighetsgrad.

Figur 3. Bedömning av skadornas undvikbarhet. Undvikbarheten var lägst vid de allvarligaste skadorna.

Tabell 3. Fördelning av skadetyper i olika åldersgrupper (%).

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som bedöms ha samband med tidigare ingrepp eller behandling oberoende av vårdform, eller som debuterar 48 timmar eller mer efter inskrivning i slutenvård, eller som debuterar inom två dygn efter utskrivning från slutenvård. Antalet vårdtillfällen där patienten fick en VRI var 165, vilket motsvarar fem procent av de 3 301 granskade vårdtillfällena. 36,8 procent av skadorna (242 skador) var vårdrelaterade infektioner varav 34,3 procent var postoperativa sårinfektioner och 19,4 procent urinvägsinfektioner (figur 5). Den låga frekvensen av postoperativa sårinfektioner i den äldsta åldersgruppen beror med stor sannolikhet på att dessa patienter inte genomgår kirurgiska ingrepp i samma omfattning som yngre patienter. Uppgiften om andelen patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp saknas i MJG.

Skador efter kirurgi

22,3 procent av skadorna (147 skador) var kirurgiska skador. Av dessa bestod 40,1 procent av olika kirurgiska komplikationer (”annan kirurgisk komplikation”) och i 28,6 procent medförde skadan en reoperation (figur 6). Ingen signifikant skillnad sågs mellan olika åldersgrupper.

Vårdtid

Vårdtiden var signifikant längre i alla åldersgrupper för vårdtillfällen med skador jämfört med vårdtillfällen utan skador. För vårdtillfällen utan skador ökade medelvårdtiden något med ökande ålder. Denna ökning sågs även för vårdtillfällen med skador. I genomsnitt förlängdes vårdtiden för gruppen med icke undvikbara skador med 5,2 vårddagar jämfört med dem som inte hade någon skada. För patienter med undvikbara skador förlängdes vårdtiden med 7,1 vårddagar. Vårdtiden för de vårdtillfällen där patienten fått en VRI var förlängd för både för yngre och äldre patienter (figur 7). Antalet vårddagar för vårdtillfällen med undvikbar skada var störst i den äldsta åldersgruppen. Bland de skador som bidrog till förlängd sjukhusvistelse var knappt hälften VRI.

Kostnader

Resultatet av denna undersökning pekar på att kostnaden för extra vårddagar inom kirurgisk sjukvård i samband med undvikbara skador, kan uppskattas till drygt 1,4 miljarder baserat på en genomsnittlig kostnad för ett vårddygn inom kirurgi (närmare 9 000 kr). Beräkningen av vård dagar baseras i denna rapport på det genomsnittliga antalet vårddagar för ett vårdtillfälle med eller utan skada. Andra kostnader kan tillkomma för nya vårdtillfällen, extra besök i öppen vård, sjukfrånvaro, invaliditet, närståendes insatser mm. Den använda metoden tillåter ingen uppskattning av dessa.

Figur 4. Andel av skadorna som är vårdskador (= undvikbara) vid olika skadetyper inom kirurgi jämfört med all somatisk slutenvård.

Figur 5. Typ av vårdrelaterad infektion. (Procent av totala antalet vårdrelaterade infektioner för kirurgisk vård).

Diskussion

Detta är den första nationella rapporten som visar på frekvensen och fördelningen av skador/komplikationer inom svensk kirurgi. Antalet slutenvårdstillfällen som granskades var 3 301. Skador återfanns vid 15,4 procent av de granskade vårdtillfällena, och bland dessa patienter var antalet skador per patient i genomsnitt 1,3. Andelen skador som i efterhand bedömdes som sannolikt undvikbara eller undvikbara var 62,5 procent. Detta panorama skiljer sig inte oväntat i vissa avseenden från vad som generellt ses i svensk slutenvård (se tabell 2).

Inom kirurgisk verksamhet var vårdrelaterade infektioner och givetvis kirurgiska skador mer frekventa, medan fallskador var mindre frekventa. Fallskador var fyra gånger vanligare inom medicinsk än inom med kirurgisk verksamhet1 , men även om antalet fallskador var relativt lågt finns en förbättringspotential även inom kirurgisk verksamhet då 83 procent av dessa skador bedömdes som undvikbara. Blåsöverfyllnad har räknats som en skada, vilket kan diskuteras, men studier har visat att drabbade kan få livslång invaliditet som en följd3 . Granskning har även skett av drygt 2400 vårdtillfällen inom ortopedisk verksamhet. Resultaten visar att ortopediska patienter drabbades i samma omfattning (15,7 %) som vid kirurgisk vård. Vårdrelaterade infektioner, överfyllnad av urinblå- san, kirurgiska skador, samt trycksår svarade för tre fjärdedelar av skadorna även inom ortopedisk verksamhet.

En potentiell svaghet med denna studie är att många olika team har gjort bedömningar av vad som ska uppfattas vara en skada. Detta gäller framför allt undvikbarheten där sannolikt/möjlig undvikbarhet har slagits ihop med tydlig undvikbarhet trots att skadan klassificerats som ”sannolikt inte undvikbar” eller ”sannolikt undvikbar” vilket belyser att bedömningen kan vara svår i det enskilda fallet. En annan svaghet är att det inte finns uppgifter från varje sjukhus om antalet patienter som är opererade eller antalet som är inlagda akut och som är inlagda elektivt.

Den mest frekventa skadan inom kirurgi var vårdrelaterad infektion (36,8 %), följd av kirurgiska skador (22,3 %). Frekvensen fallskador var 1,8 procent. Skillnaden i skadefrekvens och skadetyper mellan sjukhus beror sannolikt på att mer avancerade ingrepp sker vid de större sjukhusen. En skadenivå på 15,4 procent kan tyckas hög, men tidigare studier i Sverige med samma metod har visat en liknande nivå av komplikationer/ skador i samband med kirurgi4,5. I en studie från universitetssjukhuset i Linköping där 240 slumpvis utvalda journaler granskades fann man en total skadefrekvens på 13 procent. För patienter som vårdats minst fem dagar var skadefrekvensen dock 23 procent5 .

I en studie där elva sjukhus i USA deltog granskades 854 kirurgiska vårdtillfällen och man fann en skadenivå på 14,6 procent6 . Fyrtiofyra procent av skadorna bidrog till förlängd vårdtid och 8,7 procent av skadorna bidrog till eller orsakade permanent skada eller död, eller krävde livsuppehållande åtgärder inom 60 minuter.

Motsvarande siffror i denna undersökning var 51,7 procent respektive 5,8 procent. Vårdrelaterade infektioner utgör det enskilt största skadeområdet och vårdtiden för patienter som fått en vårdrelaterad infektion förlängs påtagligt. När det gäller vårdrelaterade infektioner bedömer hygienoch smittskyddsexperter att 20-30 procent är undvikbara7 medan bedömningarna i journalgranskningen ligger på drygt 60 procent. För att standardisera metoden vid journalgranskning har vårdrelaterade infektioner principiellt betraktats som undvikbara.

Cirka 84 procent av alla vårdtillfällen var utan skador/komplikationer men knappt sex procent av skadorna var så allvarliga att de ledde till permanent skada, eller bidrog till patientens död. Andelen sannolikt undvikbara eller undvikbara skador som bidrog till patientens död var 0,2 procent av de granskade vårdtillfällena. Av de allvarliga skadorna utgjordes den övervägande delen av vårdrelaterade infektioner samt olika kirurgiska komplikationer. Majoriteten av skadorna var dock av mindre allvarlig grad, men innebar ibland förlängd sjukhusvistelse. Det är likafullt viktigt att komma ihåg att det vi i sjukvården betraktar som ”en lindrig skada” kan innebära ett stort lidande för patienten. Förlängd vårdtid vid skada är ett tydligt, om än inte oväntat fynd i rapporten. I MJG registreras inte när under vårdtiden skadan uppstod. Det går därför inte att veta om det var skadan som ledde till den längre vårdtiden, eller om det var den långa vårdtiden som ledde till en skada genom att patienten exponerades för fler risker. En studie från Universitetssjukhuset i Linköping visar att de flesta skadorna uppstår i början av vårdtillfället, vilket ger stöd för antagandet att det är skadan som leder till den förlängda vårdtiden8 .

Förlängd vårdtid kan kanske ses som en indikator på att en skada inträffat. Vid drygt var sjätte vårdtillfälle har en skada kunnat påvisas. Oavsett de ekonomiska kostnaderna är det ändå den patient som drabbas, som betalar det högsta priset. Att drabbas av en skada i vården kan vara banalt och övergående, men kan ibland på ett avgörande sätt förändra patientens fortsatta liv, eller i värsta fall leda till döden. Vi måste därför sänka frekvensen skador i vården och intensifiera patientsäkerhetsarbetet inom svensk kirurgi. Så sker också nu. Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar driver bland annat projektet Säker Bukkirurgi tillsammans med flera professionella föreningar och med stöd av Patientförsäkringen LÖF. Föreningen var också aktivt medverkande i införandet av WHO:s Checklista för Säker Kirurgi.

SKL har tagit fram ett evidensbaserat årgärdsprogram för att minska VRI och publicerade nyligen en rapport som beskrev åtta framgångsfaktorer för att förebygga vårdrelaterade infektioner7 . Flera kirurgkliniker tillämpar också ERAS, som en metod för att öka följsamhet mot fastlagda rutiner. Även SURPASS, en 100-punkters elektronisk checklista omfattande övergångar från beslut om operation till utskrivning, har visat sig i det närmaste halvera frekvensen dödsfall eller komplikationer efter kirurgi9 . Denna ursprungligen nederländska metod ska nu testas på två kirurgkliniker i Sverige.

Temat för kommande Kirurgvecka 2015 kommer att vara patientsäkerhet. Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar är de mest betydelsefulla aktörerna för att åstadkomma säkrare kirurgisk vård!

Figur 6. Typ av kirurgiska skador.

Figur 7. Antal vårddagar per åldersgrupp för vårdtillfällen med respektive utan VRI.

Referenser

1. Skador i vården – Skadeöversikt och kostnader. Markörbaserad journalgranskning jan-juni 2013. SKL Rapport 2013 (http:// webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585- 030-6.pdf?issuusl=ignore.

2. Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården. SKL Rapport, 2014 (http://webbutik. skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-847-1. pdf?issuusl=ignore.

3. Joelsson-Alm E et al. Micturition problems after bladder distension during hospitalization in Sweden “I’m not ill, just damaged for the rest of my life”. Nursing Research, 2014; 63:418-25.

4. Nilsson L, et al. Strukturerad journalgranskning kan öka patientsäkerheten. Läkartidningen. 2009;106: 2125-28

5. Sjödahl R, et al. Hög frekvens komplikationer efter kirurgi – Av patienter som vårdats minst 5 dagar är nästan var tredje drabbad. Läkartidningen 2010; 107: 2636-39.

6. Griffin FA, ClassenDC. Detection of adverse events in surgical patients using the Trigger Tool approach. Qual Saf health Care 2008;17: 253-258

7. Vårdrelaterade infektioner – Framgångsfaktorer som förebygger. SKL Rapport 2014. (http://webbutik.skl.se/bilder/ artiklar/pdf/978-91-7585-109-9. pdf?issuusl=ignore.

8. Rutberg H, et al. Patients with adverse events have a prolonged hospital stay. A four year study at a University hospital using the global trigger tool method. BMJ Open 2014;4:e004879. doi:10.1136/ bmjopen-2014-004879.

9. De Vries EN, Prins HA, Crolla RM, et al. Effect of a comprehensive surgical safety system on patient outcomes. N Engl J Med 2010; 363: 1928-1937.