Rapport från den treåriga subspecialistutbildningen inom övre abdominalkirurgi i Uppsala-Örebroregionen

2015-02-10 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 1 / 2015

Hösten 2012 startades en utbildning för blivande subspecialister inom övre abdominalkirurgi i Uppsala-Örebroregionen. Denna Uppsalabaserade utbildning är treårig och sker i form av femton heldagsträffar. Vid varje utbildningstillfälle kombineras föreläsningar av seniora kirurger från hela landet, föreläsningar av kollegor från lämpliga grannspecialiteter, med praktiska moment och kursdeltagarnas egna fall. Studierektor Magnus Sundbom redogör här för sina erfarenheter.

MAGNUS SUNDBOM
magnus.sundbom@akademiska.se
Uppsala

Övre abdominalkirurgi (ÖAK) innehåller idag kirurgisk behandling inom ett flertal skilda sjukdomsgrupper och organsystem; esofagus/ventrikel, galla/ lever/pancreas och obesitas. Denna bredd ställer stora krav på blivande övre abdominalkirurger, särskilt utanför universitetssjukhusen, där hela kunskapsområdet behöver täckas. Den kliniska och kirurgiskttekniska träningen sköts ofta lokalt på ett utmärkt sätt, men det kan vara svårare att skapa en god teoretisk utbildningsmiljö. ÖAK-verksamheten ökar dessutom i Sverige (tiofalt inom överviktskirurgi, men även inom lever- och pancreasresektioner) och många kliniker uppger att de kommer att få brist på erfarna ÖAK-specialister inom de närmaste åren. Avslutningsvis ökar uppdelning av ÖAK, inte bara mellan esofagus/ ventrikel och HPB, utan även med pågående diskussioner kring nivå- strukturering.

Målet och organisation

För att stimulera till studier inom hela ÖAK-fältet, möjliggöra diskussioner kring tekniskt eller etisk svåra patientfall samt stärka nätverket mellan blivande specialister i regionen ville jag organisera en teoretisk utbildning med hög klinisk relevans för blivande subspecialister inom ÖAK. Jag fick stort stöd av regionens verksamhetschefer och hoppades därmed kunna stärka samarbetet mellan läns- och regionkliniker samt underlätta rekryteringen till ÖAKkirurgin i stort.

Studieplanen bygger på den princip som Martin Björk lanserat för Kärlkirurgin: 15 utbildningstillfällen under en treårsperiod, förlagda till två fredagar under hösten (september, november) och tre under våren (januari, mars, maj). I vårt fall har vi sex lektionstimmar mellan klockan 9.30 och 16.00, avbrutet av en gemensam lunch. Seniora medarbetare från Esofagus/ventrikel- och Lever/pancreassektionen i Uppsala har föreläst tillsammans med ett stort antal kollegor från andra specialiteter (anestesi, radiologi, patologi, gastroenterologi, överviktsenhet, PET mm), liksom inbjudna externa föreläsare. Stort tack till den lokala ämnesexpert som förberett varje ämne!

Jacob Freedman och Richard Marsk föreläsar om endoskopiska metoder för behandling av esofagusperforationer.

Studieplan

Under de gångna åren har vi tagit upp övre gastrointestinal blödning, akut pancreatit, obesitaskirurgi (lap-GBP och superobesitas), den svåra gallan, leverkirurgi på kolorectala metastaser respektive HCC, ERCP, esofagusoch ventrikelcancer, pancreascancer, liksom benign och akut esofagus/ ventrikelkirurgi. Till våren 2015 återstår kronisk pancreatit, trauma och andra ovanliga ÖAK-tillstånd samt uppsamling och kursavslutning för de tolv personer som deltagit sedan kursstarten. Under kursens gång har flera personer från sjukhus utanför vår region tillkommit, vilket känns glädjande.

Då det inte finns någon litteratur som täcker hela ÖAK har vi inte haft någon obligatorisk kursbok, men Upper Gatrointestinal Surgery (Fielding, 2010) och Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (Garden, 2009) har rekommenderats. För de olika ingående områdena har Handbook of Obesity Surgery (Dietel, 2010), Blumgart’s Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas (Blumgart, 2012) och Practical Gastrointestinal Endoscopy (Cotton, 2008) föreslagits.

Mina erfarenheter

Kurstillfällena har kännetecknats av en otroligt god stämning, med stor respekt för andras insatser i fallpresentationerna, men också en mycket stor diskussionsvilja. Spridningen av föreläsare; kirurger, specialister inom anknytande områden och de externa föreläsarna, har bidragit till att uppfylla min önskan om en bred och högkvalitativ teoretisk utbildning. Även jag har lärt mig mycket, framför allt inom de fält jag inte sysslar med dagligen. Det potentiella problemet med att kursdeltagare från sjukhus som inte bedriver viss typ av vård skulle vara ointresserade av detta ämne, har inte förverkligats. Tvärt om, de har istället bidragit med både sund skepsis och riktade frågor kring den kliniska handläggningen av olika problem. Sålunda har vårt andra mål, att möjliggöra diskussioner och att stärka nätverket mellan blivande specialister i regionen, också uppfyllts. Huruvida samarbetet mellan länsoch regionklinik samt rekryteringen till ÖAK-kirurgin i stort påverkas får framtiden utvisa.

Några kursdeltagares synpunkter

Inför denna artikel har jag erbjudit kursdeltagarna att ge övergripande synpunkter på kursen. Från Västerås skriver Per Videhult och Vadim Neopikhanov: ”Det har varit mycket bra. Bra föreläsningar, intressanta patientfall med givande diskussioner efteråt som många gånger fortsatt på rasten efteråt och i bilen på vägen hem. I vissa fall har det resulterat i att vi provat nya behandlings- och utredningsstrategier. Att möta folk från olika sjukhus och se att samma problem kan ha många lösningar har varit givande. Styrkan sitter i allsidighet och omfattning, men inspelade/ live operationer saknas. Finns stort intresse bland kollegor inför nästa omgång”.

Jila Harirchian, Södertälje sjukhus, skriver: ”Utbildningen har varit givande på flera sätt: värdefullt med föreläsningar av experter i olika områ- den, träffa kollegor och även få praktiska tips. Kombinationen med röntgenföreläsning i valda delar har varit väldigt bra. Jag har dock sett det hela som en mer praktisk utbildning än en teoretisk utbildning då vi har diskuterat olika tillvägagångssätt och haft givande fallbeskrivningar. Jag tycket att man ska fortsätta med kursen och att fler ska gå på den. Man kanske kan komprimera kursen till två år istället för tre år”. Christopher Månsson, Uppsala, säger att ”för mig med HPB-fokus har det varit givande att bredda mig inom övre gastrokirurgin och få mer esofagus-ventrikel”.

Nästa ÖAK-utbildning

Det känns som om vi har ett välfungerande koncept och att detta kan erbjudas blivande subspecialister inom ÖAK även utanför UppsalaÖrebroregionen. Efter diskussion med SFÖAK och utbildningskommittén inom Svensk Kirurgisk Förening kommer jag därför att försöka starta en till två nationella kurser med deltagare från hela landet. Vi arbetar för närvarande med detaljerna kring detta men planerar att starta hösten 2015.

Ytterligare information kommer att skickas ut till landets verksamhetschefer och kursen annonseras i nästa nummer av Svensk Kirurgi. Om du har frågor eller vill föranmäla dig kontakta mig gärna via magnus. sundbom@akademiska.se. Då det är viktigt att du verkligen beviljas ledighet från din hemklinik för utbildningstillfällena kräver definitiv kursanmälan påskrift av vederbörande verksamhetschef.

Ett viktigt inslag i utbildningen är det nätverksbyggande som sker i pauser och som här, över lunch.