Allt om ST

2015-11-04 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 5 / 2015

”ST-boken” är ett matnyttigt kompendium om allt som har att göra med läkares specialisttjänstgöring – närmast obligatorisk läsning för ST-läkare, handledare och klinikchefer.

Lisa Kekonius
lisa.kekonius@dll.se
Nyköping

Vid en första anblick ter sig ST-boken (Studentlitteratur) lite som ett fiberkex, säkert väldigt matnyttigt, men lite torrt. Efter en grundlig genomläsning är intrycket dock ett helt annat. En lång rad vardagliga frågor för en ST-läkare får här sina tydliga svar, svar som kanske ingen på kliniken har direkt tillgång till. ST-boken är något att luta sig mot när det mesta verkar snårigt med alla delmål och målbeskrivningar.

Man kanske inte kan gå så långt som att beskriva boken som spännande, men jag läste den med stor behållning. Upplägget är brett och täcker hela ST ur ett flertal aspekter, och beskriver även ingående uppdrag för positioner som har stor vikt för den enskilde ST-läkaren, till exempel verksamhetschefer och studierektorer. I bokens första kapitel beskriver Linn Kennedy, som när boken skrevs var i slutet på sin ST i internmedicin, sin resa. För den som kommit längre i sin ST är igenkänningsfaktorn hög i Linns berättelse om hur hon gått från att ”vara den som frågar till den som många gånger har svaren”, och för den som just börjat kan den ses som en uppmuntran. En återkommande insikt är att även om det stundtals uppkommer svårigheter under en så lång period som ST, så finns det strukturer på plats för att hjälpa alla oss ST-läkare och klinikerna vi arbetar på för att utbilda oss till flygfärdiga specialister.

Redaktörer är Ola Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort, men ett flertal författare, 29 inklusive redaktö- rerna, medverkar och perspektivet skiftar från personliga reflektioner till kvalitetskontroll av ST både ur ett historiskt perspektiv och genom internationella jämfö- relser. Boken innehåller handfasta råd om upplägg för vetenskapligt arbete, förbättringsarbete, samt hur en ansökan om specialistbevis till Socialstyrelsen ska fyllas i. Handledning, ur såväl ST-läkarens som handledarens perspektiv, avhandlas grundligt.

Likarätt är ett ord som används ofta i sjukvården, men här konkretiseras det. Författarna går pedagogiskt igenom olika aspekter, från diskriminering på arbetsplatsen till patientperspektivet, till vad som bör och kan göras lokalt samt vad som sker på regeringsnivå. Ola Björgell beskriver hur det under arbetets gång var viktigt med bred representation – författarna kommer från hela Sverige och varierar i ålder och specialitet.

Längd och upplägg på kapitlen varierar och vissa hade kunnat redigeras något hårdare för att undvika upprepningar. Boken kan dock varmt rekommenderas till alla kliniker som utbildar ST-läkare, inte att läsas från pärm till pärm, men att användas som referens när frågetecken uppstår.


Ulrika Uddenfeldt Wort är överläkare på Barn- och ungdomskliniken vid Skånes universitetssjukhus och sjukhusövergripnade ST-studierektor.
Ola Björgell är docent och överläkare i radiologi vid Skånes universitetssjukhus med lång erfarenhet av undervisning och organisation av kurser och kongresser.
Ola säger: ”Förhoppningen var från början att producera en praktisk bok, nästan som någonting man skulle kunna ha i fickan och bläddra i. När jag träffade Ulrika började bitarna falla på plats. Ämnet är så brett och det var uppenbart att många medförfattare skulle behövas. Våra gemensamma nätverk är stora, och tillsammans känner vi samtliga medförfattare.
Antalet författare visar på komplexiteten och det är en fördel att kunna basera innehållet på deras egna erfarenheter. Jag är extra glad att det första kapitlet skrevs av ST-läkare – det har ett stort symboliskt värde. Det finns ett stort behov av att diskutera det livslånga lärandet och om att utbildning och undervisning är en del av produktionen. Vi skissar redan på nästa upplaga.”  

ST-Boken

Denna lärobok är den första som sätter hela specialiseringstjänstgöringen för läkare (ST) i fokus. Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till ST-bokens mångfald, som inkluderar fakta om ST 2008 och den nya ST som gäller från 2015. I den första delen av ST-boken reflekterar läkare om sina personliga erfarenheter av ST. Övriga kapitel är inriktade på gemensamma specialitetsövergripande ämnen. ST-boken kan användas i det vardagliga arbetet, som ett hållbart och praktiskt stöd under hela ST.

Så här berättar redaktörerna Ola Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort om sitt arbete med STboken, från start till mål. ”Vi har arbetat mycket med ST-utbildning under många år och insåg att det finns ett stort behov av en samlad information om ”allt kring ST”. När dessutom två ST-system, enligt SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8 blev aktuellt gick startskottet till att skriva ST-boken. Snabbt stod det klart att kunskapsmängden om ST är stor och mångfacetterad. Genom att bjuda in många medförfattare fick vi in fler perspektiv från läkare i olika faser av karriären, allt från ST-läkare till seniora kollegor och från olika delar i landet. Vi tänker oss att boken kan finnas med som en bra kompis under ST för många, som en drygt 400 sidor stor uppslagsbok.”

Redaktörer för ST-boken är Ulrika Uddenfeldt Wort och Ola Björgell.