Bästa kirurgiska avhandling 2014 – Small bowel obstruction and toxicity of a new model of adhesion prevention

KAROLIN ISAKSSON
karolin.isaksson@med.lu.se
lund

Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté har som bästa avhandling 2014 valt en som behandlar ett av våra allra vanligaste kirurgiska problem, adherensileus. Den fina kombinationen av kliniska arbeten och forskning i djurmodeller ger en mycket tydlig röd tråd i arbetet som här presenteras i kondenserad form av författaren.

För snart två år sedan, närmare bestämt den 14 mars 2014, för­ svarade jag min avhandling, en avhandling som föregåtts av era års intressant arbete men även en tid där jag inte alltför sällan ifrågasatte om det någonsin skulle komma att bli en ”bok”. Men det blev ju trots allt det till slut och att den dessutom skulle föräras med ett pris var ju minst sagt en överraskning för mig. Att få ett sådant erkännande för något som man själv i omgångar varit så rysligt självkritisk till är ju en riktig hög­ vinst. För drygt en vecka sedan såg min ena son mitt inramade diplom, som står på min sekretär, och han läste högt: ”Bästa kirurgiska avhand­ling 2014…”, fick du det mamma? Ja, kan du tänka dig, svarade jag. Hans nästa replik var: Fick du pengar? Nej, svarade jag och log, jag ck detta na diplom och äran förstås. Han tänkte några sekunder och sade sedan, du kunde ju i alla fall ha fått en skraplott! Vad svarar man på det? Jag skrattade förstås och förklarade att jag var mer än nöjd som det var. Den här utmär­kelsen var ju just en ”akademisk skraplott” med vinst dessutom till skillnad från de flesta skraplotter som min son avsåg. Tänker att han förstår bättre när han blir äldre än sina nu tio. Jag vill framföra mitt stora tack till Svensk Kirurgisk Förening och dess Forskningskommitté för denna utmärkelsen.

Inledning/bakgrund

”En 45­årig manlig patient söker akutmottagningen för akut påkomna intervallartade buksmärtor, uppdri­ven buk, kräkningar, avsaknad av avföring och gasavgång. Han läggs in på kirurgisk vårdavdelning under misstanke om tunntarmsileus. Radio­ logisk utredning konfirmerar diagno­sen. Han har inga tecken på strangu­lation och jourhavande beslutar om konservativ behandling och ventrikel­ sond, intravenös vätska och passage­ röntgen ordineras. I patientens journal framgår det att han genomgått en öppen appen­dektomi för tio år sedan på grund av misstänkt appendicit. Appendix bedömdes såväl makroskopiskt som mikroskopiskt som frisk och man fann vid det vårdtillfället inte någon förklaring till patientens buksmärtor. Ungefär ett år senare insjuknade han för första gången med ileus och blev då laparotomerad på grund av en brid. Förra året blev han åter inlagd för ileus och utebliven framgång med konservativ behandling ledde till ytterligare en kirurgisk åtgärd. operationen var tidskrävande, adhe­renserna uttalade och tre iatrogena enterotomier resulterade i en kortare tunntarmsresektion. Postoperativt utvecklade patienten en långdragen paralytisk ileus men kunde slutligen skrivas ut tio dagar efter ingreppet.

Ovanstående fiktiva patientfall är vardagens verklighet för många patienter och kirurger. Tunntarms­ileus är en vanlig akutkirurgisk diag­nos och om inga tecken på strangu­lation finns kan majoriteten av patienterna behandlas konservativt, men en del kommer att behöva kirur­gisk åtgärd. Det finns därför ett behov av att identifiera tidiga parametrar som kan prediktera behov av operativ intervention för dessa patienter. Etio­login vid tunntarmsileus är i de flesta fall adherenser som resultat av tidi­gare bukkirurgi. Postoperativa adhe­renser är en konsekvens av det kirur­giska traumat och problemet med kvarstående adherenser med risk för komplikationer är mest frekvent efter kirurgi i nedre delen av buken såsom kolorektal och gynekologisk kirurgi men även appendektomi. Laparo­skopisk kirurgi genererar mindre trauma än öppen kirurgi och därmed möjligen mindre adherensutveckling och minskad risk för tunntarmsileus. Postoperativa adherenser orsakar, utöver tunntarmsileus, även kro­niska buk/bäckensmärtor, kvinnlig infertilitet men ökar även risken för komplikationer vid framtida kirurgi med risk för iatrogena tarmskador vid adherenslösning.

Vidare orsakar adherenser ett stort hälsoproblem med hög morbiditet och utgör även en stor hälsoekonomisk börda. i Sve­rige är den årliga kostnaden kalkyle­rad till circa 500 miljoner kronor(1). Den bästa behandlingen för adhe­renser är dess prevention. Det finns ett starkt behov en optimal adhe­renspreventiv behandling som kan användas i alla kliniska situationer och som kan administreras såväl vid öppen som vid laparoskopisk kirurgi och som dessutom signikant kan reducera de adherensrelaterade kom­plikationerna. Tidigare experimen­tella studier i vår forskningsgrupp har visat på lovande antiadhesiv effekt av intraabdominellt installerade oliklad­dade polypeptider(2). Dock observera­des toxicitet av den positivt laddade polypeptiden (α­-polylysin) när den administrerades ensamt.

Syftet med avhandlingen

I min avhandling ingår fem delarbe­ten varav två är kliniska och de tre övriga är experimentella djurstudier. Syftena med de två retrospektiva kli­niska studierna var att

 • Identifiera tidiga kliniska och radiologiska parametrar som kan prediktera kirurgisk intervention hos patienter med tunntarmsileus (delarb i)
 • Studera om det föreligger någon skillnad i risk för återinläggning pga tunntarmsileus efter öppen jämfört med laparoskopisk kirurgi för miss­tänkt appendicit (delarb II).

I de experimentella arbetena var målen att

 • Identifrera lägsta effektiva antiadhe­siva dos av α­polylysin (Pl) i kom­bination med polyglutamat (PG) och bestämma den möjliga toxiska dosen för α-Pl (delarb III)
 • Undersöka den möjliga antiadhesiva effekten av ytterligare fyra andra katjoniska polypeptider i kombina­tion med PG (delarb iV)
 • Utforska mekanismen av toxici­tet samt biodistribution av α­Pl, ensamt och i kombination med PG, efter intraabdominell men även intravenös administration (delarb V).

Nedan presenteras de olika delarbe­tena i korthet.

Delarbete I(3)

I denna retrospektiva journalstudie inkluderades patienter, >16 år, som erhållit slutlig diagnos tunntarmsileus och som alla hade genomgått tunn­ tarmspassage vid kirurgiska kliniken, SUS lund, mellan 2005 och 2006. De patienter som hade genomgått bukkirurgi inom fyra veckor innan inläggningen exkluderades.

Patienterna delades in i två grup­per, en operativ grupp (oG) där patienterna blivit kirurgiskt åtgär­dade för sitt ileus, och en icke ope­rativ grupp (NoG) där patienterna blivit konservativt behandlade.

Etthundranio patienter inklude­rades, varav 44 genomgick operation och 65 behandlades konservativt. Vi kunde identifiera fem tidiga paramet­rar, kliniska och radiologiska, som var och en var signifikant mer frek­vent förekommande i den opererade gruppen och alla dessa parametrar var möjliga att erhålla inom fyra timmar från ankomst till sjukhuset. De aktu­ella parametrarna som skiljde grup­perna åt visas i tabell 1. Förekomst av två eller er parametrar predikterade kirurgisk intervention signifikant medan avsaknad av alla parametrar signifikant predikterade konservativ behandling. Förekomst av en para­meter skiljde inte grupperna åt. Den parameter som kanske behöver för­ klaras är förekomst av differentierade gas/vätske nivåer (differentiated air­fluid levels) på buköversikt. Det är ett specifikt radiologiskt fynd med gas/vätskenivåer på olika nivåer inom en och samma dilaterad tarmslynga och indikerar på mer signifikant obstruk­tion(4).

Tabell 1. Frequency of the most significant factors.

Tabell 2. Analysis of patient factors on SBO (small bowel obstruction) outcome.

Av de opererade patienterna var den klart dominerande orsaken till obstruktionen adherenser (59%), 20 patienter rapporterades ha ischemiskt påverkad tarm vid operation varav tio blev föremål för tarmresektion och hos de övriga tio återhämtade sig tarmen peroperativt. Mediantiden från ankomst till sjukhus till opera­tion var 60 timmar.

Sammanfattningsvis kan ovan­ stående tidiga parametrar möjligen vara till hjälp att tidigare i förloppet selektera ut de patienter som behöver operativ åtgärd av sitt ileus.

Delarbete II(5)

I detta delarbete, som också är en retrospektiv journalstudie, inkludera­ des patienter ( >16 år) som opererats för misstänkt appendicit mellan 1992 och 2007 vid Universitetssjukhuset i lund och Malmö. Från lund inklu­derades de patienter som opererats primärt öppet och från Malmö de som opererats laparoskopiskt. I den senare gruppen ingår laparoskopisk appendektomi, konverterade till öppen appendektomi och diagnos­tisk laparoskopi där en frisk appendix lämnades kvar. I den primärt öppna kohorten från lund utfördes appen­dektomi på samtliga.

Alla patienters kirurgjournaler granskades från och med indexopera­tionen till och med mitten av 2012 och återinläggningar under diagno­sen tunntarmsileus registrerades. För inklusions/exklusionskriterier i stu­dien hänvisas till originalartikeln(5).

Totalt inkluderas 2333 patienter i den öppna gruppen (oG). 2372 inkluderades i den laparoskopiska gruppen (lG), varav 1401 laparo­skopisk appendektomi, 595 kon­verterade till öppen appendektomi och 376 diagnostisk laparoskopi med kvarlämnande av en normal appendix. Uppföljningstiden skiljde sig något åt mellan grupperna, 161 månader (SD 53) i den öppna grup­pen jfr med 133 månader (SD 49) i den laparoskopiska gruppen och det var signifikant fler kvinnor i den laparoskopiska gruppen, 53 procent jämfört med 43 procent i den öppna gruppen.

Patienterna analyserades enligt principen intention to treat men även per protokoll där patienterna i den laparoskopiska gruppen som konverterats till öppen kirurgi exklu­derats för att jämföra den öppna och laparoskopiska tekniken per se. Totalt återinlades 34 patienter för ileus, 24 (1,0 %) i den öppna gruppen och tio (0,4 %) i den laparoskopiska gruppen (p=0,016). Fyra av de tio patienterna i lG blev konverterade till öppen kirurgi. I univariat och multivariat analys var hög ålder (över median) och öppen appendektomi oberoende riskfaktorer (tabell 2).

Vid per protokoll analys var mot­ svarande siffror för återinläggning för ileus 1,0 och 0,3 procent för oG res­pektive lG (p=0,009).

Delarbete III(6)

I denna delstudie användes NMRI möss och adherenser skapades via en reproducerbar och standardiserad modell(7). I korthet opereras mössen med ett medellinjesnitt och på var­dera sida parallellt om detta görs snitt i peritoneum som sedan sluts med enstaka suturer. Innan buken försluts installeras aktiv substans eller NaCl för kontrolldjuren. Efter en vecka reopereras mössen, buken öppnas och adherenserna evalueras genom att längden på de skapade incisionerna och de individuella adherenserna mot incisionerna mäts med skjutmått med upp till en tiondels millimeters preci­sion. Data presenteras som den andel av insicionen som täcks av adheren­ser; adherenser (%) = (summan av infästningar i mm/incisionens längd i mm) x 100.

I studien installerades α­Pl i såväl olika koncentrationer som olika volymer med PG för att studera dos­ respons förhållandet i relation till adherensutvecklingen och för att stu­dera toxiciteten för α­Pl installerades katjonen ensamt.

Vi kunde tydligt se att den anti­ adhesiva effekten av α­Pl i kombina­tion med PG var dosberoende (figur 1). Med sjunkande dos avtog effekten och vi kunde också bestämma den lägsta effektiva dosen, det vill säga den dos med bevarad signifikant reduktion av adherenser.

I den del av studien där α­Pl installerades ensamt kunde vi bestämma den toxiska dosen och då denna dos möjligen låg för nära den lägsta effektiva dosen i kombination med PG påbörjades delstudie IV.

Delarbete IV(8)

NMRI-­möss användes även i denna delstudie och även samma adherens­ modell som i delstudie 3. Här ville vi studera eventuell antiadhesiv effekt av fyra andra katjoniska polypeptider. De polypeptider som installerades i kombination med PG var ε­Pl (en annan isoform av Pl), polyarginin, lysozyme och lactoferrin.

Alla fyra substanser visade på sig­ ni kant antiadhesiv effekt jämfört med kontrolldjuren och ε­Pl var mest effektiv ( gur 2). Olika doser studeras även för ε­Pl i kombina­tion med PG och den lägsta effektiva dosen bestämdes liksom den toxiska dosen vid ensamt administrerat ε­Pl. Den toxiska dosen var högre jämfört med ε­Pl men den lägsta effektiva dosen var också högre för epsilon.

Delarbete V(9)

I detta delarbete ville vi närmare stu­dera mekanismen bakom toxiciteten och dessutom utforska biodistribu­tionen av α­Pl när det administre­rades intraabdominellt men även vid intravenös administrering. I studien användes Sprague Dawley råttor och α­Pl administrerades såväl ensamt som i kombination med PG. i toxici­tetsdelen togs upprepade blodprover för blodgasanalyser samt blodutstryk och i slutet av experimentet skörda­des organ för att erhålla vävnad till histologi och immunhistokemi.

I biodistributionsdelen användes FITC­märkt α­Pl. Även i denna del av studien togs upprepade blodprover och organ skördades för uorome­trisk analys.

Hos djuren som erhöll hög dos ensamt α­Pl intravenöst registre­rades en snabb sänkning av PO2. När α­Pl administrerades i hög dos i kombination med PG eller som singel lågdos intraperitonealt såg man inte samma fenomen. Makroskopiskt sågs ödem vid dissektion av lunga hos de djur som erhållit högdos ensamt α-Pl intravenöst och histologiskt såg man hos dessa djur extravasering av blod i lunga och lever (gur 3) och vid immunhistokemin kunde vi påvisa rubbad arkitektur av endotelet.

Efter administration av ensamt FITC­märkt α­Pl intravenöst sågs höga nivåer i blodet men även en snabb sänkning medan distributio­nen till blodet var långsam och låga nivåer observerades när det admi­nistrerades intraperitonealt. Efter­ följande administration av PG efter FITC­Pl resulterade i låga nivåer oavsett administrationssätt.

FITC­analys från skördade organ visade på hög ackumulering i lever, njurar och lungor efter 30 minuter när Pl administrerades ensamt intra­venöst medan man såg låg ackumu­lation när det gavs intraperitonealt. Ingen ökad fluoroscens aktivitet detekterades i de undersökta organen när Pl injicerades intraperitonealt med efterföljande PG.

Diskussion

Globalt är ileus och appendicit till­sammans med inklämda eller strangu­lerade bråck, volvolus och akut gall­sjukdom, de vanligaste orsakerna till akut buk hos den vuxna befolkningen. Den klart vanligaste orsaken till tunn­tarmsileus i höginkomstländer har sedan decennier varit postoperativa adherenser, medan det etiologiska panoramat har varit annorlunda i låg och medelinkomstländer. Emellertid har det ändrats och adherenser har blivit vanligare som resultat av ökat antal bukoperationer utförda i dessa länder. Antalet stora och akuta kirur­giska operationer skiljer sig mycket åt globalt på grund av stor variation i kapacitet att kunna erbjuda lämp­lig sjukvård till patienterna. USA har till exempel nio allmänkirurger per 100 000 invånare jämfört med färre än en per 100 000 i många afrikanska länder(10). I utvecklingsländer finns patienter med diagnoserna som behö­ver kirurgi men låg tillgänglighet av kvalicerad personal, utrustning och sjukvårdsinrättningar genererar färre kirurgiska ingrepp. Även om kapaci­teten för kirurgisk vård är begränsad i många låginkomstländer ser man en gradvis förbättring och antalet opera­tioner kommer globalt att öka med tiden.

Figur 1. Adhesion reduction of α-PL in combination with PG. Adhesion reduction with different doses of α-PL by altering the concentration (top) or the volume (bottom). The doses on he x-asis is given in mg/kg (top) and in volume and mg/kg (bottom).

Figur 2. Adhesion reduction with various cations and ε-PL. Adhesion reduction with various ca ons (top) and with different concentrations of ε-PL (bottom). The dots represent outliers.

Laparoskopisk kirurgi har grad­ vis ersatt öppen kirurgi som första­ handsval för många allmänkirugiska ingrepp. Den mindre traumatiska kirurgiska tekniken som används idag jämte den mer atrumatiska lapa­roskopiska operationsmetoden har visat på minskade adherensrelaterade komplikationer inkluderat adheren­sileus på tunntarmsnivå(11,12). Dock, med ökande antal bukoperationer globalt kommer sannolikt inte den totala kliniska adherensproblemati­ken att minska.

Adherenser anses allmänt inte som ett ”hett ämne” men då det är en av de vanligaste postoperativa komplikationerna måste kunskapen och medvetenheten om adherenser och dess efterföljande komplikatio­ner uppmärksammas. Korrekt och snabb selektion av de patienter som är i behov av akut kirurgi är av vikt för såväl patienter som behandlande kirurger och dessutom finns det behov av mer evidens som kan påvisa signifikanta och kliniskt relevanta för­delar för olika kirurgiska operations­ metoder vid olika diagnoser. Parallellt måste forskningen fortgå för att finna säkra och kliniskt effektiva adherens­preventiva medel som enkelt kan användas vid såväl öppen som laparo­skopisk kirurgi. De redan godkända adherensprofylaktiska preparaten på marknaden, framför allt Adept® och Seprafilm®, förebygger adhereser experimentellt och kliniskt men har inte kunnat påvisa någon tydlig effekt på kliniskt relevanta adherensrelate­ rade komplikationer.

Resultaten i avhandlingens olika delarbeten genererade några tankar och idéer.

 • De tidiga prediktiva parametrarna som identifierades i vår retrospek­tiva studie som skulle kunna vara till hjälp att snabbare kunna selek­tera patienter med tunntarmsileus till kirurgi behöver studeras ytter­ligare. En prospektiv studiedesign skulle vara att föredra för att vali­dera parametrarna. Det faktum att buköversikt nu mer eller mindre helt har blivit ersatt av CT är dock ett problem då bedömning av para­ metern differentierade gas/vätskenivåer bestäms på buköversikt.
 • För att kunna bekräfta fördelen med laparoskopisk kirurgi för miss­tänkt appendicit gällande risken för postoperativt ileus hos vuxna skulle en prospektiv randomiserad studie med lång uppföljning vara mest lämplig. Då risken är låg oavsett öppen eller laparoskopisk teknik skulle antalet patienter i en sådan studie behöva bli mycket stort och den skulle därför vara svår att genomföra på ett enda centra. Ett annat problem är att den laparo­skopiska tekniken redan är etable­rad och har mer eller mindre kon­kurrerat ut öppen appendektomi vid era sjukhus. En stor svensk studie från 2014 fann lägre risk för tunntarmsileus efter laparoskopisk appendektomi jämfört med öppen dito men denna risk var reduce­rad endast de första två åren efter indexoperationen. Man fann för­delar och nackdelar för båda tekni­kerna men skillnaderna bedömdes som små med kliniskt begränsat värde(13).
 • Administration av olikladdade polypeptider intraabdominellt resulterar i en interaktion med skadat peritoneum och en skyd­dande film/barriär bildas över området och reducerar postopera­tiv adherensutveckling. Huruvida Pl/PG komplexet har en slutlig reduktion av de kliniska komplikationerna av adherenser återstår att studera. Vidare pågår fortsatt arbete med att utforska toxicite­ten observerad med α­Pl. Även om det aldrig är avsett att Pl skall ges ensamt utan alltid efterföljas av neutraliserande PG så är det av yttersta vikt att de individuella substanserna studeras var för sig. Någon toxicitet för PG har inte observerats. Försök att reducera doserna ytterligare med applika­tion i form av lokal sprayaerosol har visat positiva resultat. Då ett stort antal buk­ och bäckenopera­tioner utförs på grund av maligni­tet är det ytterst viktigt att adhe­renspreventivt preparat dessutom inte främjar tumörcellerna. I vår grupp har försök utförts där man har kunnat visa på det omvända för de djur som erhöll Pl/PG. Målet är förstås att i framtiden kunna gå vidare med att i en pilotstudie applicera olikladdade polypeptider som adherensprofylax på män­niska. En lämplig patientgrupp för en sådan studie skulle kunna vara patienter som genomgår kolorek­tal kirurgi som erhåller en tempo­ rär ileostomi och som planeras för en andra operation för att vid det senare ingreppet evaluera adherens­ utvecklingen.

Figur 3. Histology from liver and lung in intravenous (iv) high dose and intraperitoneal (ip) low dose single treatment with α-PL.
Top left liver 2 mg/kg ip, top right liver 15 mg/kg iv, bottom left lung 2 mg/kg ip and bottom right lung 15 mg/kg iv.

Referenser

 1. Tingstedt B, isaksson J, Andersson R. long­term follow­up and cost analysis following surgery for small bowel obstruc­tion caused by intra­abdominal adhesions. Br J Surg 2007;94:743­748
 2. Nehéz l, Tingstedt B, Vödrös D, Axelsson J, lindman B, Andersson R. Novel treat­ ment in peritoneal adhesion prevention: protection by polypeptides. Scan J Gastro­ enterol 2006;41:1110­1117
 3. isaksson K, Weber E, Andersson R, Ting­ stedt B. Small bowel obstruction: early parameters predicting the need for surgical intervention. Eur J Trauma Emerg Surg 2011;37:155­159
 4. lappas JC, Reyes Bl, Maglinte DD. Abdominal radiography findings in small­ bowel obstruction. Am J Roentgenol 2001;176:167­174
 5. Isaksson K, Montgomery A, Moberg A­C, Andersson R, Tingstedt B. long­ term follow­up for adhesive small bowel obstruction after open versus laparoscopic surgery for suspected appendicitis. Ann Surg 2014;259:1173­1177
 6. Isaksson K, Åkerberg D, Andersson R, Tingstedt B. Toxicity and dose response of intra­abdominally administered poly­l­ α­lysine and poly­l­glutamate for posto­ perative adhesion protection. Eur Surg Res 2010;44:17­22
 7. Holmdahl l, al­ Jabreen M, Risberg B. Experimental models for quantitative studies on adhesion formation in rats and rabbits. Eur Surg Res 1994;26:248­256
 8. Isaksson K, Åkerberg D, Said K, Tingstedt B. Cationic polypeptides in a concept of oppositely charged polypeptides as prevention of postsurgical intraabdomi­nal adhesions. J Biomedical Science and Engineering 2011;4:200­206
 9. Isaksson K, Åkerberg D, Posaric­Bauden M, Andersson R, Tingstedt. in vivo toxi­ city and biodistribution of intraperitoneal and intravenous Polylysine and Poly­ l­lysine/Poly­l­glutamate in rats. J Mater Sci Mater Med 2014;25:1293­1299
 10. Stewart B, Khanduri P, McCord C, ohene­Yeboah M,Uranues S, Vega Rivera F et al. Global disease burden of condi­tions requiring emergency surgery. Br J Surg 2014;101:e9­22
 11. Angenete E, Jacobsson A, Gellerstedt M, Haglind E. Effect of laparoscopy on the risk of small­bowel obstruction: a population­based register study. Arch Surg 2012;147:359­365
 12. Ten Broek RP, Kok­Krant N, Bakkum EA, Bleichrodt RP, van Goor H. Dif­ ferent surgical techniques to reduce post­ operative adhesion formation: a systematic review and meta­analysis. Hum Reprod Update 2013;19:12­25
 13. Andersson RE. Short­term complications and long­term morbidity of laparoscopic and open appendicectomy in a national cohort. Br J Surg 2014;101:1135­1142