Olika men ändå så lika

2016 – 04 – 27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 2 / 2016

Ibland tror man kanske att de frågor man själv funderar över och efter bästa förmåga försöker att arbeta med, inte engagerar så många andra. Ibland stämmer det säkert men ofta är det precis tvärtom att det som känns angeläget också är viktiga frågor för andra grupper.

Den 17–18 mars var svensk Kirurgisk Förening (SKF) värd för vårens möte i svenskt Kirurgiskt Råd. Rådet består av representanter för styrelserna för de olika opererande sektionerna inom svenska läkaresällskapet (SLS). På mötet som avhölls i SLSs lokaler i Stockholm diskuterades olika gemensamma problem och frågor. Tyngdpunkterna denna gång låg inom nivåstrukturering, kvalitetssäkring av fortbildning och simulering. Föga förvånande är detta frågor som engagerar inte bara oss kirurger utan även i högsta grad även våra kollegor inom de övriga opererande specialiteterna. Från SKFs sida höll de nya styrelsemedlemmarna sara Regnér och Magnus Kjellman med den äran i programmet och från styrel- sen i övrigt deltog undertecknad och Peter elbe en av dagarna vardera.

Som en introduktion till mötet höll Torgny Svenberg en uppskattad föreläsning om kirurgins historia. Måns Rosén presenterade sedan sin utredning ”Träning ger färdighet” om högspecialiserad vård som nu är ute på remiss och härefter diskuterades denna intensivt. Magnus Kjellman berättade om värdet av simuleringar i utbildning och vid införandet av nya behandlingstekniker. Båda ämnena för dagen är ju högaktuella ämnen inom kirurgin och även inom de andra sektionerna.

Dag två diskuterades fortbildningsfrågor för specialister inom de opererande specialiteterna under en workshop som leddes av vice ordföranden i SLS Stefan Lindgren samt Torbjörn ledin som är ordförande i delegationen för utbildning inom SLS. Det finns internationellt ett flertal olika system för detta och det är angeläget att ta vara på såväl de positiva som negativa erfarenheterna när dessa frågor diskuteras här i Sverige. Fortbildningen av specialister är ett mycket angeläget ämne som vi nu kommer att fortsätta att arbeta med inom SKF och de övriga sektionerna liksom inom svenska läkaresällskapet.

Mina erfarenheter från mötet med svenskt Kirurgiskt Råd är att rådet fyller en viktig funktion för att utbyta erfarenheter och diskutera angelägna ämnen mellan de olika opererande sektionerna inom SLS och att vi tillsammans kan utgöra en viktig och stark röst för att driva frågor som är viktiga för såväl våra patienter som våra medlemmar. nästa möte för Rådet är planerat till slutet av september i år och vi planerar då att även göra ett reportage i svensk Kirurgi för att ge ytterligare information till er medlemmar om gruppen.

Om ni har förslag på frågor eller ämnen som ni tycker att rådet ska ta upp så hör gärna av er till sara Regnér, Magnus Kjellman eller undertecknad.

I skrivande stund har precis abstraktinlämningen till Kirurgveckan i Malmö-lund 2016 stängt och glädjande nog kom det in rekordmånga (314 stycken). Review- processen har nu startat och planeringen inför veckan pågår för fullt inom SKF, delföreningarna och säkerligen allra mest intensivt hos de lokala organisatörerna.

Med all säkerhet så kommer devisen ”en matnyttig vecka” att stämma till punkt och pricka och jag ser verkligen fram emot att delta – hoppas vi ses där!!