Nytt bakjoursfall: Subkutana emfysem

2016-06-20 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 3 / 2016

Bakjoursfallet illustrerar denna gång att alla fel man kan tänka sig förr eller senare inträffar, liksom ett stort antal fel man inte kunde tänka sig. Läs och begrunda innan ni ser på svaret i slutet på artikeln.

JENNIE WICKENBERG
jennie.wickenberg@skane.se
Malmö

ANN-CATHRIN MOBERG
ann-cathrin.moberghagvall@skane.se
Malmö

Detta fall gäller en kvinna född -44 med genomgången AMI, hjärtsvikt, KOL med 34 procentig lungfunktion – syrgas i hemmet, insulinbehandlad diabetes, polycytemia vera, kronisk KAD, njurstenssjukdom, obesitas och sömnapné med BiPap hemma. emfysem men diskussion kring allergisk reaktion med quinckeödem diskuteras. ÖNH tillkallas och man noterar trånga förhållanden i svalg på grund av svullen vävnad varför beslut om intubation fattas. Patienten har även kraftig hematuri och undertecknad tillkallas. Patienten genomgår CT thorax/buk. – Vad har hänt?

Svar

Patienten hade förväxlat syrgasslangen med sin kroniska kateter. Röntgenologiskt har syrgasen ruptureNytt bakjoursfall Subkutana emfysem rat njurbäcken/uretär bilateralt. Hon utvecklar multiorgansvikt men återhämtade sig till habitualtillstånd efter IVA- vård och en tid på lungavdelning.