Registrering av patienter med synkrona cancrar i Svenska Kolorektalcancerregistret – hur görs det?

2016-06-20 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 3 / 2016

De utfall som studeras i de nationella kvalitetsregistren kan vid en första anblick te sig enkla och okontroversiella. Finns det 30-dagarsmortalitet i gruppen eller ej? Finns anastomosläckage eller ej? Vid sällsynta händelser kan dock statistiken påverkas betydligt av enstaka fall och nedan belyses tre knepiga exempel. Styrgruppen för svenska Kolorektalcancerregistret svarar på nästa sida.

PETER MATTHIESSEN
peter.matthiessen@regionorebrolan.se
Örebro

Svenska Kolorektalcancerregistret (SKRCR) ska innehålla alla diagnostiserade fall av rektalcancer från 1995 och framåt, samt koloncancer från 2007 och framåt1 . Registret har ett högt internationellt anseende och ligger till grund för en betydande vetenskaplig produktion2 . Tre procent av patienterna hade vid diagnos mer än en kolorektal cancer3 . För att belysa frågeställningar som kan uppkomma i samband med registrering av patienter med synkrona cancrar redovisas här tre patientfall från Kolorektalsektionen vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Patientfall 1

En patient med preoperativt diagnosticerad cancer i vänster kolonflexur samt en cancer i mellersta rektum och utan kända metastaser genomgick vänstersidig hemikolektomi och resektion av rektum med anläggande av permanent ändtransversostomi. Patienten utvecklade multiorgansvikt och avled inom 30 dagar. Denna patient är registrerad både i koloncancerregistret och i rektalcancerregistret. Ska dödsfallet registreras i koloncancerregistret eller i rektalcancerregistret eller i båda registren?

Patientfall 2

En patient med preoperativt diagnosticerad cancer i vänster kolonflexur samt en låg rektalcancer utan kända metastaser genomgick efter preoperativ kort strålbehandling vänstersidig hemikolektomi samt resektion av rektum med en låg anastomos och anläggande av en avlastande loopileostomi. Patienten utvecklade postoperativt symptomatiskt anastomosläckage som dränerades och antibiotikabehandlades och kunde hemskrivas efter två veckors vårdtid. Då operationspreparatet inspekterades visade det sig att det fanns ett kliniskt adenom i kolon descendens och definitivt PAD visade att det rörde sig om en tredje cancer. Ska läckaget registreras en gång i rektalcancerregistret och två gånger i koloncancerregistret eller enbart i rektalcancerregistret?

Patientfall 3

En patient opererades med en utvidgad högersidig hemikolektomi på grund av kolonileus på basen av en obstruerande cancer i höger kolonflexur. Intraoperativt upptäcktes även en misstänkt mindre cancer i cekum.

Definitivt PAD visade förutom en cancer i höger kolonflexur och i cekum även en liten flack cancer i kolon ascendens. Totalt påträffades 81 lymfkörtlar varav åtta med cancer vilka samtliga var belägna längs arteria colica media. De tre cancrarna klassificerades som T4aN2 (8/81 infiltrerade lymfkörtlar), T2N0 (0/81) samt T3N0 (0/81). Det postoperativa förloppet var väsentligen okomplicerat. Hur ska en sådan patient registreras med avseende på antal lymfkörtlar?

Rektalcancer på 7 cm

Diskussion

Vad gäller patientfall 1 är frågan lite tillspetsad om en patient kan avlida mer än en gång. Om dödsfallet ska registreras i enbart ett register är det dessutom av intresse i vilket. Således ger ett registrerat dödsfall inom 30 dagar i rektalcancerregistret i princip dubbelt så högt poängavdrag jämfört med i koloncancerregistret. För kolorektalenheter som opererar <50 abdominella rektalcancrar per år ger en patient med 30-dagarsmortalitet således >2% total mortalitet och därigenom två minuspoäng i registrets poängredovisning. För en enhet som opererar mellan 50 och 100 elektiva koloncancrar blir motsvarande poängavdrag ett minuspoäng. Den i patientfall 2 preoperativt strålbehandlade patienten med en rektalcancer och två koloncancrar utvecklade ett läckage i sin kolorektala (och enda) anastomos. Ska denna patient registreras med anastomosläckage tre gånger? I analogi med om en patient kan avlida två gånger efter en operation blir här frågan om en patient kan läcka tre gånger från samma anastomos. Problemet med registreringen av patientfall 3 är av en helt annan valör och jämfört med patientfall 1 och 2 kanske mer av akademisk karaktär. Ska en sådan patient registreras någorlunda korrekt krävs enligt min uppfattning en diskussion med en patolog. Ovan beskrivna frågeställningar har betydelse för resultaten i registrets poängbedömning liksom för att datauttag för forskningsändamål blir vetenskapligt korrekt hanterade. Det vore av intresse att få detta belyst av styrgruppen för SKRCR.

Referenser

1. www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjock–och-andtarm/kvalitetsregister/

2. Påhlman L, Bohe M, Cedermark B, Dahlberg M, Lindmark G, Sjödahl R, Öjerskog B, Damber L, Johansson R. The Swedish rectal cancer registry. Br J Surg. 2007 Oct;94(10):1285-92.

3. Kodeda K, Nathanaelsson L, Jung B, Olsson H, Jestin P, Sjövall A, Glimelius B, Påhlman L. Population-based data from the Swedish Colon Cancer Registry. Br J Surg. 2013 Jul;100(8):1100-7.