Kirurgiintresse hos läkarstudenter

2016-09-27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 4 / 2016

Vi har i förra numret med glädje kunnat rapportera det stora intresse för kirurgi som finns bland studenter i Malmö/Lund. Här presenteras en enkätundersökning om hur detta intresse ser ut bland studenter i Stockholm. Man kan konstatera att förutsättningarna för rekrytering till vår specialitet ser bra ut även framöver.

GUSTAF DREVIN
Ordförande KirA
Läkarstudent termin 8
gustaf.drevin@sallskapetkira.se

JAKOB OLCZAK
Vice ordförande KirA
Läkarstudent termin 8
jakub.olczak@sallskapetkira.se

Det är ett välkänt fenomen att läkarstudenter finner kirurgi tilltalande. Många kan nog erinra sig kurskamrater under läkarprogrammet som skulle bli just kirurger. Vi har frågat läkarstudenterna på Karolinska Institutet vad de tycker om kirurgi, som ett steg i bildandet av ett studentsällskap för kirurgi och anestesiologi. Det finns en stor nyfikenhet och våra svenska kirurgiska studentföreningar har ett gyllene tillfälle göra gemensam sak för att främja intresset ytterligare.

Bakgrund och syfte

Det finns hundratals kirurgiska studentföreningar runtom i världen1,2. De formar studenters yrkesval och ger kirurger möjligheten att dela med sig av sin kunskap till blivande kollegor i nya fora3,4. Dessutom utvecklar studenter sin kirurgiska kompetens, bildar kontaktnät och exponeras för kirurgisk forskning. I nummer 3/2016 beskrivs det första svenska studentnätverket som bildades i Lund 2012. Även Örebro har startat liknande verksamhet 2015. Vi saknade ett liknande initiativ i Stockholm och bildade därför under våren 2016 Studentsällskapet för Kirurgi och Anestesi (KirA). Ett viktigt första steg innan KirA:s bildande var att undersöka intresset för dessa specialiteter. Syftet med denna studie var därför att kvantifiera intresset för kirurgi och anestesiologi och undersöka studenters motivation att engagera sig i en sådan studentförening på Karolinska Institutet.

Metod

I denna tvärsnittsstudie sändes en enkät till 1721 läkarstudenter på Karolinska Institutet. Läkarsektionen (kårens akademiska organ) och föreningen International Federation of Medical Students’ Associations Stockholm skickade ut enkäten, som även inkluderande studenter på uppehåll eller som spärrats. En strategisk social media-kampanj anordnades för att uppmärksamma studien ytterligare. Deskriptiva data presenteras och skillnader analyserades med Chi-2-test.

Resultat – stort intresse

Av de tillfrågade svarade 547 studenter (32%). Fyra svarsdubbletter raderades under analysen. Tvåhundrafemton av svaranden gick på eller har genomfört kirurgterminen. Trehundraåtta kvinnor och 236 män besvarade enkäten, en person identifierade sig som icke binär och två ville ej uppge kön. Av de svarande ser 75 procent (n = 410) kirurgi eller anestesiologi som möjliga framtida karriärer. Intresset för kirurgi eller anestesiologi som framtida specialitet verkar ej ändras signifikant under själva kirurgterminen. Kvinnor och män har lika höga förhoppningar att specialisera sig inom dessa fält, då ingen signifikant skillnad noterades mellan dessa grupper (76% [n=234] respektive 74 procent [n = 175; p = 0,90]. Dock ville signifikant fler av kvinnorna än av männen (85% [n = 262] respektive 77% [n = 182];(p = 0,019) engagera sig redan under studierna.

Gällande engagemang på universitetet, ställde sig 81 procent (n = 444) positiva och 88 procent (n = 483) fann det sannolikt eller mycket sannolikt att de skulle delta i workshops i suturering. Två tredjedelar av dem som gått kirurgterminen höll med om påståendet att de vill lära ut kirurgisk kunskap till yngrekursare. 74 procent (n = 402) ville lära sig mer om kirurgi utöver det som lärs ut formellt på programmet. De populäraste områ- dena var praktik, anatomiska kompendier och föreläsningar, medan forskning följde tätt inpå. Av de som vill specialisera sig i något av fälten är 64 procent (n = 261) intresserade av den områdesspecifika forskningen och 67 procent (n = 365) ville delta på journal clubs.

De nya resultaten visar att intresset för kirurgi och anestesi är likvärdigt mellan kvinnor och män. Möjligen kan datan tolkas som att kvinnor är med målmedvetna och vill engagera sig till högre grad redan under studietiden.

Passion för kirurgi

Studien åskådliggör möjligheter att ta tillvara på läkarstudenters karriärintressen. Av de svarande vill åtta av tio engagera sig på en gång. Praktiska moment lockade mest och intresset att få insikt i livsstil och karriärvägar var högt. Även om vi antog att alla icke svaranden skulle varit direkt negativa till kirurgisk specialisering, är fortfarande en av fyra läkarstudenter intresserade av att bli kirurg eller narkosläkare. Det skulle vara givande att undersöka inom vilka subspecialiteter svenska läkarstudenter helst vill arbeta, för att identifiera fler områden för professionsrelevant studentengagemang. Avseende forskning noteras att två av tre kirurgiskt intresserade studenter är positiva till att forska inom området. Betänk vilka goda möjligheter att tidigt engagera blivande kollegor i kirurgisk forskning! Undertecknade noterar med glädje kvinnors intresse, då det kan råda föråldrade missuppfattningar om könsfördelning och kirurgi5 . Detta stärker slutsatser från en tidigare svensk studie och är en frisk och nykter fläkt tydandes på en ny generations framfart6 .

Selektionsbias är problematisk i alla enkätstudier, då redan intresserade personer är mer benägna att svara. Att vi ej aktivt dolt förhoppningarna att starta KirA kan ha påverkat resultaten i positiv riktning. Att en så pass hög andel ändå besvarade enkäten talar dock för att resultaten speglar en verklig bild av läkarstudenters yrkesintressen.

Lund, Örebro, Stockholm och vidare

Under 2016 har vi ämnat främja denna passion för kirurgi och anestesiologi, genom att starta KirA. Evidensen från enkäten ligger till grund för KirA:s tre grundpelare: att genom vetenskap, akademi och praktik främja bilden av och ge utlopp för nyfikenheten av kirurgi och anestesiologi hos läkarstudenter. KirA grundar sig även på respekt för anestesiologins roll samt den globala kirurgin. Två tredjedelar av svaranden var positiva till en förening med grundpelarna vetenskap, akademi och praktik, vilket stärker vår egen tro på potentialen för dessa sällskap i Sverige. Fanns så intresset på riktigt? Jo, när KirA i april utlyste sin första suturworkshop anmälde sig 151 personer till tio platser, och lottning följde. Dessutom fylldes en andra workshop i maj, trots stressiga tentamenstider. Ett stort antal studenter har hört sig för till KirA för att engagera sig. Facebooksidan har 500 följare efter bara en månad. Därutöver har vi erhållit fint mottagande från kursledningarna för kirurgterminen på Stockholms fyra akademiska sjukhus.

Frön till nationell samling

Vi kvantifierar således ett fenomen som tidigare bara varit en outtalad uppfattning. Vår slutsats är att läkarstudenter på Karolinska Institutet till en mycket hög grad vill både engagera sig extra inom kirurgi under studietiden och efter denna även specialisera sig inom kirurgi eller anestesiologi. Resultaten torde vara generaliserbara till övriga svenska studieorter, vilket innebär att det finns tusentals läkarstudenter som brinner för kirurgi och anestesiologi. Framgångarna för de kirurgiska utskotten i Lund och Örebro förstärker denna trendsuppfattning. Följaktligen föreligger en glimrande möjlighet att stärka kirurgin i Sverige. Det skulle vara spännande om Svensk Kirurgisk Förening ville främja ett nationellt studentinitiativ, där lokala studentsällskap kan enas och nya bildas och förenas i globala nätverk. En svindlade inspirerande tanke, att på nationell nivå främja studenters nyfikenhet, stärka den områdesspecifika forskningen och säkra den framtida svenska kirurgikompetensen.

Referenser

1. Ologunde R, Rufai SR, Lee AH. Inspiring tomorrow’s surgeons: the benefits of student surgical society membership? ; (1878-7452 (Electronic)).

2. Sutton PA, Mason J, Vimalachandran D, McNally S. Attitudes, motivators, and barriers to a career in surgery: a national study of U.K. undergraduate medical students. (1878-7452 (Electronic)).

3. Marshall DC, Salciccioli JD, Walton SJ, Pitkin J, Shalhoub J, Malietzis G. Medical student experience in surgery influences their career choices: a systematic review of the literature. (1878-7452 (Electronic)).

4. Erzurum VZ, Obermeyer Rj Fau – Fecher A, Fecher A Fau – Thyagarajan P, et al. What influences medical students’ choice of surgical careers. (0039-6060 (Print)).

5. Baschera D, O’Donnell Taylor E, Masilonyane-Jones T, Isenegger P, Zellweger R. Are Medical Students Who Want to Become Surgeons Different? An International Cross-Sectional Study. (1432-2323 (Electronic)).

6. Diderichsen S, Johansson Ee Fau – Verdonk P, Verdonk P Fau – Lagro-Janssen T, Lagro-Janssen T Fau – Hamberg K, Hamberg K. Few gender differences in specialty preferences and motivational factors: a cross-sectional Swedish study on last-year medical students. (1472-6920 (Electronic)).