Standardiserade vårdförlopp: Nytt verktyg för patientuppföljning

2016-09-27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 4 / 2016

Dagsaktuella data, enklare inrapportering och möjlighet att följa upp både enskilda patienter och hela vårdförlopp. Det är några fördelar med registrering av standardiserade vårdförlopp på den nationella INCAplattformen, som testas i ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen. Först ut var prostatacancer. Nu testas det nya verktyget för fler diagnoser.

KARIN ALLANDER
karin.allander@rccvast.se
Göteborg

Att ett nytt IT-projekt i vården skulle mottas med glada tillrop låter nästan för bra för att vara sant. Men när Ingela Franck Lissbrant, onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, regional processägare för prostatacancer och vice ordförande i Nationella prostatacancerregistret beskriver projektet låter det just så.

– När vi är ute och presenterar det här för sjuksköterskor, vårdförloppskoordinatorer och läkare har det mottagits otroligt positivt, säger hon. Anledningen tror hon är att utvecklingen har skett i så nära samarbete med verksamheten. I stället för att utgå från vilka data som måste inrapporteras har målet varit att skapa ett arbetsverktyg som underlättar för medarbetarna.

– Vi har vänt på det traditionella tänket om hur vi sköter uppföljning och utgått från vårdens och patientens behov. Vi som arbetar på golvet måste se ett värde i det vi registrerar. Om registreringen i första hand underlättar det dagliga arbetet och i andra hand kan användas för uppföljning till olika myndigheter, så skapar det motivation, säger Ingela Franck Lissbrant. Och vi hade ju en perfekt utgångspunkt genom utvecklingen som har drivits på INCA av styrgruppen för Nationella prostatacancerregistret ledd av Pär Stattin.

Kan följa hela utredningen

Hittills är det bara start och avslut av standardiserade vårdförlopp (SVF) som ska rapporteras till Sveriges Kommuner och Landsting, men i det nya SVF-registret kan datum för alla delar av utredningen enkelt registreras, från olika undersökningar till provsvar, operationstid eller start av annan behandling. Varje vårdförlopp har en unik händelselista, som är framtagen utifrån styrdokumentet för respektive SVF. Det går även att lägga till fler händelser beroende på hur förloppet utvecklas. På så sätt kan koordinatorerna se exakt var varje patient befinner sig i vårdförloppet.

– Det gör att vi har bättre koll på varje enskild patient, men också på hur kliniken som helhet ligger till. Det blir också lättare att identifiera flaskhalsar och se hur vårdprocessen kan utvecklas, säger Johan Stranne, urolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för prostatacancer. Dessutom kan privata och offentliga verksamheter i alla regioner och landsting använda samma registrering, eftersom SVF-registret ligger på den nationella IT-plattformen INCA som hanterar kvalitetsregister inom cancervården.

– På så sätt blir det också enklare att göra analyser och jämförelser mellan olika vårdgivare, eftersom exakt samma data samlas in på samma sätt på alla enheter. Vi arbetar också på att data ska kunna överföras från SVF-registret direkt till de nationella kvalitetsregistren så att vi undviker onödig dubbelregistrering, säger Ingela Franck Lissbrant.

Många kreativa lösningar

Idén till projektet lanserades den 23 september 2015. Standardiserade vårdförlopp för prostatacancer och urinvägs- och urinblåsecancer hade nyligen införts och Regionalt cancercentrum väst hade kallat till ett lärandeseminarium. På plats fanns läkare, vårdförloppskoordinatorer, sjukskö- terskor och chefer från offentliga och privata vårdgivare. Två av dem som deltog var Christina Hansson och Liz Lundström, sjuksköterskor och vårdförloppskoordinatorer på urologimottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De minns mötet väl.

– Det var mycket engagemang för standardiserade vårdförlopp! Alla var frustrerade över att väntetiderna är för långa och att patienterna kommer i kläm. Men det var också några frå- getecken. Hur skulle vi kunna följa upp och ha koll på alla patienter? säger Liz Lundström. Det hade bara gått tre veckor sedan de första standardiserade vårdförloppen infördes i Västra Götalandsregionen, men redan hade sjukhusen och klinikerna hittat olika lösningar för att koordinera och följa upp SVFpatienter. Vissa använde whiteboardtavlor eller Exceldokument, andra hade skapat egna uppföljningar i journalsystemet.

– Att följa patienternas utredning på en tavla blir svårt för en så stor diagnos som prostatacancer. Vi har 10000 fall per år i Sverige och mer än fyra gånger så många med välgrundad misstanke om cancer. Det betyder att flera hundra patienter ska följas på en större klinik, säger Johan Stranne.

Från idé till verklighet på sex veckor

Under mötet påpekade Ingela Franck Lissbrant och Johan Stranne att man skulle kunna registrera standardiserade vårdförlopp på INCA. De såg flera utmaningar i uppföljningen, dels den stora volymen patienter och dels mängden privata aktörer inom urologin.

– I Västra Götalandsregionen utförs 30 procent av diagnostiken av privata urologer och i Stockholm är det närmare 90 procent. Vi upplevde också att de saknades en del KVÅ-koder för att följa vårdförloppet på det sätt vi ville göra, säger Johan Stranne.

Tillsammans med Christina Hansson, Liz Lundström och Maria Nyberg, kvalitetsregistersjuksköterska på Nationella prostatacancerregistret, satte de ihop en kravspecifikation för hur ett verktyg för uppföljning i INCA skulle se ut. Med stöd av systemutvecklare på Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro fick de snabbt fram ett förslag.

– Vi gick från tanke till handling på sex veckor. Det är otroligt att det gick så fort, det var verkligen ett fantastiskt samarbete mellan konstruktörsteamet med David Örtqvist i spetsen och oss på kliniken, säger Ingela Franck Lissbrant.

Ingela Franck Lissbrant och Johan Stranne är initiativtagare till projektet. De är regionala processägare för prostatacancer i Västra Götalandsregionen och arbetar som urolog respektive onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

På startsidan listas klinikens aktiva och avslutade standardiserade vårdförlopp. Det går också att registrera nya patienter eller bidra till patient som är registrerad på annan klinik.

Har skapat delaktighet I december 2015 startade ett testregister för SVF för prostatacancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Carlanderska sjukhuset i Göteborg och kort därpå även för cancer i urinblåsa- och övre urinvägar. En projektledning tillsattes på Regionalt cancercentrum väst, som leder arbetet med att ta fram register på INCA för samtliga standardiserade vårdförlopp. Under 2016 och början av 2017 kommer alla sjukhus i Västra Götalandsregionen att kostnadsfritt erbjudas verktyget för att följa upp SVF-patienter på INCA. Både Christina Hansson och Liz Lundström upplever att det nya verktyget har underlättat deras arbete som vårdförloppskoordinatorer och påverkat deras arbetsmiljö positivt.

– Nu har vi full koll på patienterna! Vi kan se exakt var i förloppet de befinner sig, om något provsvar dröjer och hur länge patienten har väntat. Det känns också fantastiskt att ha vara med i utvecklingsarbetet. Att man frågade oss som jobbar ”hands on” – vad har vi för behov, vad skulle vi vilja förbättra? säger Christina Hansson.

Enligt Ingela Franck Lissbrant har det också skapat ett bättre samarbete på kliniken.

– Nu behöver vi inte ha hypotetiska diskussioner, utan kan se – så här är det. Hur kan vi förbättra vårt samarbete? Hur kan vi jobba smartare? Var behövs det mer resurser? säger hon.

I patientöversikten läggs datum in för utförda moment i patientens standardiserade vårdförlopp (SVF) och visualiseras grafiskt. Varje förlopp har en unik händelselista utifrån styrdokument för respektive SVF. Det går även att lägga till fler händelser beroende på hur förloppet utvecklas. Ledtider kopplade till olika diagnostiska utredningar går att följa i detalj. Start av SVF kryssas i för det moment där välgrundad misstanke har uppstått och avslut vid det moment som avslutar förloppet. Start- och avslutsalternativen följer de nationella KVÅ-koderna.

Viktigt med återkoppling

Det nya verktyget är fortfarande under utveckling. En funktion Johan Stranne och Ingela Franck Lissbrant ser fram emot är rapporter i PDF-format. Tanken är att varje klinik enkelt ska få fram dagsaktuella ledtider för hela och delar av de standardiserade vårdförloppen, i förhållande till de mål-tider som har satts upp nationellt.

– Det är oerhört viktigt med snabb och enkel återkoppling för både sjuksköterskor och läkare, men kanske framförallt för verksamhetschefer, säger Ingela Franck Lissbrant. Finns det då inga problem eller utmaningar med projektet? En nackdel är dubbelregistrering. Eftersom det är ett pilotprojekt registrerar vårdförloppskoordinatorerna även start och avslut av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionens patientadministrativa system.

– Där krävs det att vi själva lägger in de olika KVÅ-koderna. Det slipper vi i INCA, där är de förprogrammerade. Visst registrerar vi mer i det nya systemet, men det är enkelt att jobba med och det hjälper vårt arbete otroligt mycket så denna registrering sparar faktiskt tid. Man får också mycket information på köpet som borde vara en guldgruva för verksamhetschefer. Vad är det som gör att utredningen drar ut på tiden? Är det någon diagnos som prioriteras framför en annan? säger Christina Hansson. Ingela Franck Lissbrant har förståelse för att det nya verktyget kan mötas med skepsis, särskilt bland regioner och landsting som redan har skapat fungerande system.

– Tanken är inte att tvinga det här på någon, utan det ska ses som ett erbjudande som kan underlätta arbetet. Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda det nya verktyget till alla regioner och landsting. Flera kliniker i landet har redan signalerat att de är intresserade, säger hon.

Det här är INCA

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum och har varit i skarp drift sedan 2007. Fördelar med INCA

• Underlättar för vårdförloppskoordinatorn att se var varje patient är i sitt förlopp och att få en överblick över alla patienter man ansvarar för.

• Enklare inmatning, eftersom alla KVÅ-koder är förprogrammerade.

• Privata och offentliga vårdgivare från olika regioner och landsting kan använda samma system, vilket gör det enklare att följa patienterna och underlättar jämförelser och analyser.

• Möjlighet att följa del-ledtider, vilket underlättar utvecklingen av SVF-processer.

• Ledtider kan jämföras mellan olika vårdgivare och cancerformer, vilket ger stöd till utveckling av en mer jämlik vård.

• Patientvald väntan kan registreras.

• Automatiska rapporter är under utveckling, där alla kliniker enkelt kommer att få fram dagsaktuella data över ledtider för hela SVF och delar av SVF, i förhållande till de nationella målen.

Christina Hansson och Liz Lundström är sjuksköterskor på urologkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De upplever att det nya verktyget har underlättat deras arbete som vårdförloppskoordinatorer betydligt.