Tema 2017 – Länskirurgins år

2016-10-06 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 5 / 2016

Claes Jönsson
Ordförande
claes.jonsson@svenskkirurgi.se

På vårt möte i augusti tog föreningens styrelse beslutet att kommande års tema ska vara ”Länskirurgin”. Det finns flera orsaker till detta. Länskirurgin är en av hörnstenarna inom svensk kirurgi och ger sedan mycket lång tid tillbaka dygnet runt, året runt, år efter år, högkvalitativ vård till patienter med behov av kirurgisk bedömning och behandling. Tyvärr har vi i styrelsen på senare tid nåtts av flera oroande rapporter om att länskirurgin på flera håll i landet är hotad på olika sätt. Exempelvis har det på vissa håll varit svårt att rekrytera blivande och färdigutbildade kirurger inom vissa av våra subspecialiteter och på andra ställen har erfarna specialister lämnat verksamheterna av olika skäl.

En av de angivna orsakerna har varit nivåstruktureringen då tung resurskrävande elektiv kirurgi flyttats från många sjukhus samtidigt som ett stort akutflöde med patienter, många med komplicerade kirurgiska problem, finns kvar. Detta trots att sambandet mellan vilken akutvård som kan ges på ett sjukhus och den planerade verksamheten som bedrivs på ”kontorstid” är uppenbar. I många sammanhang, betonas, på goda grunder, att olika patient- och anhörigorganisationer ska ges ett ökat inflytande i vården. Det är då viktigt att påminna om att flertalet patientföreningar baseras på diagnoser som behandlas ”elektivt”. Det finns få organisationer för patienter eller anhöriga som drabbas av ofta allvarliga livshotande tillstånd som exempelvis ”akut buk” och trauma.

Till bilden hör också att det under senare tid presenterats flera utredningar med förslag som ibland pekat åt olika håll. Dessa har debatterats och diskuterats på många håll bland annat i den här tidningen. Vissa av förslagen i utredningarna skulle om de genomförs fullt ut innebära ytterligare stora konsekvenser för många av landets sjukhus vad gäller kapacitet för rekrytering, utbildningsmöjligheter, akutkompetens mm.

Sammantaget har vi i styrelsen gjort bedömningen att föreningen under kommande år på olika sätt måste uppmärksamma och försöka bidra till lösningar på de problem som länskirurgin som brottas med. Dessa problem påverkar också i stor utsträckning, direkt och indirekt, de kirurgiska verksamheterna på regionsjukhusen. Det ömsesidiga beroendet är tydligt och utan en väl fungerande länssjukvård kommer inte heller regionsjukvården att kunna fokusera ”sin” uppgift och ge den vården av god kvalitet.

Jag och övriga styrelsen ser fram emot att fortsätta arbeta med detta viktiga tema. Vi är dock förstås mycket beroende av hjälp från föreningens medlemmar och jag vill verkligen uppmana er alla som vill bidra och som har åsikter, engagemang och kunskaper att höra av er till mig eller övriga styrelsen med era synpunkter