Första nationella kursen i onkoplastikkirurgi

2016-12-04 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 6 / 2016

Onkoplastisk bröstkirurgi är ett fält på frammarsch. Det ökande intresset från profession och patienter har resulterat i en efterfrågan på utbildning i ämnet. Detta illustreras tydligt av det stora intresse som fanns för den första nationella kursen i onkoplastikkirurgi, ett samarbete mellan svensk Förening för Bröstkirurgi och Svensk Plastikkirurgisk Förening, som gick av stapeln i juni.

Leif Bergkvist
Västerås
leif.bergkvist@ltv.se

Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB) och Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF) har sedan tidigare enats om mål för en tilläggsutbildning i onkoplastik, se www.sffb. se. Utgångspunkten har varit att alla personer som drabbas av bröstcancer skall ha rätt till en likartad vård, var i landet man än bor. Det innebär att man i första hand skall erbjudas bröstbevarande ingrepp av god kvalitet, och i de fall där mastektomi behövs få korrekt och evidensbaserad information om rekonstruktionsmöjligheter. Målbeskrivningen definierar vad som är rimligt att den som erhåller beviset om tilläggsutbildning i onkoplastik skall behärska, ha kunskap om, respektive känna till, i analogi med formuleringen i de generella utbildningsmålen för svenska kirurger. I kraven för tilläggsutbildningen ingår att man skall genomgå minst två kurser i onkoplastik, nationella eller internationella. Eftersom det har saknats en nationell kurs med specifikt onkoplastikinnehåll anpassat efter målbeskrivningen för tilläggsutbildningen, beslöt SFFB’s och SPKF’s styrelser att tillsätta en arbetsgrupp som fick till uppgift att ta fram en sådan kurs.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen har bestått av Jana de Boniface, Avdelningen för endokrinoch bröstkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Leif Bergkvist, Kirurgkliniken, Västerås, Jakob Lagergren, Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset och Pia Olofsson, Plastikkirurgiska kliniken, Linköping. Arbetet resulterade i den första Nationella Kursen i Onkoplastikkirurgi.

Stort intresse

Kursen hölls som ett internat på Steningevik Konferens i Märsta, 8–10 juni 2016 och samlade 25 deltagare. Kursen fick ett mycket positivt mottagande, och intresset var stort, flera som sökte kursen kunde inte beredas plats.

Innehållet i kursen var strukturerat i tre block, det första handlade om bröstbevarande ingrepp, det andra om mastektomi och rekonstruktion och det tredje om patientinformation, samarbete mellan plastikkirurg och bröstkirurg och vidareutbildning.

Bröstbevarande tekniker

Teknik vid bröstbevarande ingrepp beskrevs noggrant. Både basal teknik med relativt enkel mobilisering av bröstparenkym för att nå god kosmetik, men också mer avancerade tekniker såsom round block, B-plastik och tekniker vid centralt belägna tumörer. Onkoplastikkirurgins moder, reduktionsplastik, fick stort utrymme och det diskuterades både grundläggande teknik och variationer på temat att användas vid tumörer belägna på olika ställen i bröstet. Även mer avancerade metoder för volymersättning diskuterades, till exempel perforantlambåer. Passet avslutades med praktiska övningar och falldiskussioner. Deltagarna fick möjlighet att rita förslag på snittföring på levande modeller och fiktiva tumörlägen med olika storlekar på tumörer och (äkta) bröst, liksom snittföring vid reduktionsplastik och mastopexi. Samtidigt fanns möjlighet diskutera för- och nackdelar med olika angreppssätt med hjälp av kursledning och föreläsare. Dessa Kursreferat moment var mycket uppskattade av alla kursdeltagare.

Mastektomi

På motsvarande sätt ägnades nästa block åt att beskriva hur man gör en mastektomi så att man undviker onödig veckbildning och överskottshud, och lägger en bra grund för en eventuell rekonstruktion. Olika typer av rekonstruktion dikuterades; primära och sekundära, med eller utan implantat, användning av acellulärt matrix och indikationer för lipofilling. Rekonstruktion med hjälp av stjälkade lambåer och fria lambåer presenterades, och man betonade samarbete mellan bröst- och plastikkirurger. Även den ibland svåra konsten att korrigera en uppkommen asymmetri genom augmentation berördes samt rekonstruktion av mamillen. De praktiska övningarna innefattade mamillrekonstruktion och lambåval för tänkta tumörer på mycket samarbetsvilliga och intresserade modeller. Olika varianter på bröstproteser och externa proteser demonstrerades av representanter från Amoena och Promeduc/Mentor.

Kursledningen fr vänster Jakob Lagergren, Pia Olofsson, Jana de Boniface och Leif Bergkvist.

Gruppövning om patientinformation

Slutligen innehöll kursen ett moment med gruppövning angående patientinformation, där gruppdeltagarna fick agera både patient och läkare respektive orolig anhörig. Övningarna ledde till många skratt men också eftertanke. Allra sist informerade två stipendiater om sin tjänstgöring vid utländska kliniker och vad en sådan utbildning innebär. Här informerades också allmänt om vilka möjligheter som finns till vidareutbildning och tipsades om lämpliga kurser vid utländska institutioner.

Uppskattad kurs

Kursen fick genomgående högt betyg av deltagarna, och vår tolkning av det stora intresset för en nationell kurs på detta tema är att det finns ett gott underlag för upprepning av kursen. Innehållsmässigt verkar kursen ha träffat rätt, inget väsentligt har saknats och inget kändes överflödigt. Blandningen av teori och praktiska moment uppskattades mycket och kommer att behållas. Från kursledningens sida gläds vi särskilt åt att vi lyckats samla en fakultet med representanter för både bröstkirurger och plastikkirurger med en bra geografisk spridning över nästan hela Sverige. Kursen var ett gott exempel på ett projekt med fokus på samarbete mellan SFFB och SPKF, till gagn för våra patienter. Huvudsponsor för kursen var BRO, Bröstcancerföreningarnas RiksOrganisation, och sponsring erhölls även från Promeduc och Amoena.

Praktisk övning på grishud, mamillrekonstruktion.