Pris för bästa vetenskapliga arbete under ST – en uppmuntran till forskning

2016-12-04 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 6 / 2016

För att främja intresset för klinisk forskning hos yngre kollegor har Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) och föreningen Kirurger under utbildning (Kirub) i samarbete med Svensk kirurgisk förening instiftat ett pris för bästa vetenskapliga arbete under ST i två kategorier. Priserna för de första två åren delades ut under Kirurgveckorna 2015 och 2016.

Andreas Skoglar
Kungälv
andreas.skoglar@vgregion.se

Ulf Gunnarsson
Umeå
ulf.gunnarsson@umu.se

Åren 2015 och 2016 har utsetts till forskningens år av Svensk kirurgisk förening. KKF har arbetat för att förbättra förutsättningar och incitament för forskning inom ett flertal områden. Rekrytering av yngre kollegor till forskning ses som ett fokusområde. Ett sätt att introducera yngre kollegor för klinisk forskning och väcka intresse för fortsatt forskning är det ”skriftliga arbete enligt vetenskapliga principer” som varje ST-läkare skriver under delmål A5 i målbeskrivningen (tidigare delmål 19). För att uppmuntra detta arbete instiftade KKF och Kirub med stöd av Svensk kirurgisk förening ett pris för bästa skriftliga arbete under ST.

Nomineringsprocess

Under förberedelserna framkom det snart att gruppen av vetenskapliga arbeten var heterogen. Majoriteten av ST-läkarna skrev sitt vetenskapliga arbete endast med sin handledare. Forskningens år En del ST-läkare ingick däremot i en forskargrupp, ofta inom ramen för en doktorandtjänst där ST-arbetet var en vetenskaplig artikel avsedd som delarbete i en avhandling. Därför föll det sig naturligt att dela ut två pris, ett i vardera gruppen. För att veta att arbetena godkänts av Socialstyrelsen som uppfyllda delmål A5 (eller delmål 19 enligt tidigare målbeskrivning) valde vi att utse pristagare bland de läkare som fått specialistbevis i kirurgi under föregående år vilket innebär att pristagaren har hunnit bli specialistläkare vid prisutdelning.

De vetenskapliga arbetena fördelades bland delföreningarna enligt ämnesområde för nominering till vardera priskategorin. I instruktionerna för nominering ges delföreningarna stor frihet men den nominerades eget intresse och nyfikenhet över sitt ämnesval underströks. KKF utsåg sedan pristagare i vardera gruppen.

Insamling av vetenskapliga arbeten

Vi har bedömt att bästa sättet att få in samtliga vetenskapliga arbeten under ett år är att be landets ST-studierektorer i kirurgi (ett 40-tal i Sverige) att skicka in dessa till SKF. Under 2015 erhöll ett 70-tal läkare specialistbevisi kirurgi från Socialstyrelsen. Några personer hade disputerat eller hade skrivit arbeten inom andra områden än kirurgi (till exempel urologi) och var inte aktuella för nominering. Båda åren annonserades om ST-priset i Svensk kirurgi och information mejlades ut till studierektorer och delföreningar. Ett flertal påminnelser har hittills krävts till landets ST-studierektorer i kirurgi som alltså uppmanades att skicka in de vetenskapliga arbetena för de läkare på respektive klinik som fått ut specialistbevis i kirurgi under föregående år. Förhoppningsvis är inskickandet av de vetenskapliga arbetena en nu etablerad rutin, som i framtiden kommer att kräva färre påminnelser.

Pristagare 2015 och 2016

De arbeten som inkommit fördelades på delföreningarna enligt nomineringsprocessen och pristagare utsågs. På Kirugveckan 2015 kunde Bianca Ottochian, Malmö (Svensk Kirurgi nr 6, 2015) och Virginia Gonzalez, Västerås (Svensk Kirurgi nr 1, 2016) erhålla sina pris, och under Kirugveckan 2016 i Malmö fick Veronica Hedberg, Gävle och Johan Grahnat, Jönköping ta emot sina pris. Priset innebär, förutom äran, ett diplom, blommor samt 5000 kr vardera. Stort grattis till er!

Framtiden Svensk Kirurgisk

Förening tillsammans med KKF och Kirub har beslutat att fortsätta dela ut pris för bästa vetenskapliga arbete under ST också framöver. Att Socialstyrelsen saknar en katalog över godkända vetenskapliga arbeten med en sökfunktion innebär viss risk att forskning med betydelse för den kirurgiska verksamheten förblir okänd om den inte publiceras, vidare risk för upprepning av samma frågeställning och slutligen en bristande kvalitetskontroll.

Det vetenskapliga arbetet under ST-tiden ska underlätta för den framtida specialistläkaren både att värdera vetenskapliga rön och att bedriva utvecklingsarbete enligt vetenskapliga principer. Det vetenskapliga arbetet innebär också en introduktion till vetenskapliga frå­ geställningar som kan stimulera till fortsatt forskning. För att detta ska kunna ske måste inhämtningen av ST-arbeten förbättras. Det har varit svårt att få in dessa till kansliet trots flera uppmuntringar till landets studierektorer, både via mejl och telefon. Troligen finns det flera orsaker till detta. Olika framtida alternativ har diskuterats, bland annat om inskickandet från ST-studierektorer kan förbättras eller om professorerna inom respektive region kan samla ihop arbetena.

Sammanfattningsvis har de första två åren av pris för bästa vetenskapliga ST-arbete fallit väl ut, trots en del svårigheter. Vi hoppas att detta pris framöver ska uppmuntra till fortsatt forskning hos yngre kirurgkollegor.