Studierektorsnätverket

2016-12-04 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 6 / 2016

För att ge ytterligare tyngd till utbildningsfrågor arbetar föreningen aktivt med att landets ST-studierektorer ska kunna dela kunskaper och erfarenheter. Med en dynamisk gruppering av detta slag kan utbildningsfrågorna belysas på ett optimalt sätt.

PETER ELBE
peter.elbe@karolinska.se
Stockholm

PETER ELBE
peter.elbe@karolinska.se
Stockholm

Vägen till specialist i kirurgi går via en tydligt målstyrd utbildning med krav på handledd tjänstgöring under minst fem år. Varje ST-läkare i kirurgi måste ta ett eget ansvar för sin kompetensutveckling, men arbetsgivaren måste också kunna skapa förutsättningar genom att tillhandahålla tjänstgöring, handledning och kompletterande utbildning av hög kvalitet. Fokus bör ligga på kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad från kunskapskontroll under sista delen av utbildningen.

För en god övergripande planering krävs en studierektorsfunktion som också har ansvar för granskningen av ST-verksamheten. De flesta kirurgiska enheter har idag en namngiven ST-studierektor, men organisatoriskt kan det skilja sig åt mellan olika sjukhus, där man på en del ställen utöver den specifika studierektorn för kirurgkliniken även har en övergripande ST-studierektor eller endast en gemensam för både AT och ST. För en del kan det vara svårt att få till schemalagd tid och för andra kan uppdragsbeskrivning och befogenheter brista.

Nätverk

Inom Svensk Kirurgisk Förening finns ett nätverk för studierektorer och utbildningsintresserade där utbildningskommittén har huvudansvaret. Under Kirurgveckan i Malmö fanns möjligheten att delta i ett lunchmöte för studierektorer och utbildningsintresserade. Under mötet avhandlades bland annat den nya utbildningsboken och den gemensamma kunskapsbasen (benämns även common trunk) samt SPUR-granskningarna.

Studierektorsnätverket skall framför allt verka för möjligheten att lära av andra och få råd och stöd vid behov. Vi vill gärna utveckla studierektorsnätverket ytterligare och kommer inom den närmsta tiden att skicka ut en enkät till alla studierektorer för att bilda oss en uppfattning om vilka problem eller behov som kan finnas och vilka frågor man helst vill diskutera. Det finns en namnlista med mailadresser till alla studierektorer på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida (studierektorssidan), men den behöver revideras och förnyas. Vi ser gärna att du som studierektor meddelar ditt namn, din mailadress och aktuell kirurgklinik till Linda Lundgren (linda.lundgren@rjl.se) så snart som möjligt, så kommer vi att återkomma med information via mail. På återhörande!