Hur förbereder vi oss bäst för framtiden?

2017-02-23 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 1 / 2017

År 2016 var på många sätt ett överraskningarnas år. Dessvärre inte enbart i positiv riktning och tillvaron känns för många kanske därför mer oviss än på länge. Demokrati och mänskliga rättigheter utmanas från olika håll och saker som tidigare upplevts som självklara känns nu kanske inte längre lika säkert som givna. Kapprustning, konflikter och terrorhot gör att frågan om vår möjlighet att hantera olika katastrofsituationer blivit allt mer aktuell. Det finns tyvärr en del som talar för att våra resurser avseende beredskapen för att möta större oväntade händelser inte är så bra som vi kanske tror.

CLAES JÖNSSON
Ordförande
claes.jonsson@svenskkirurgi.se

På föreningens möte med landets verksamhetschefer, professorer och studierektorer i slutet av mars så kommer detta mycket aktuella ämne att diskuteras. På mötet kommer vi givetvis även att lyfta föreningens tema 2017, Länskirurgin, och denna gång med fokus ”Vart är länskirurgin är på väg”. Med hjälp av föreläsare från olika delar av landet och olika typer av sjukhus kommer även en stor del av dagen att handla om hur, och av vem, utvecklingen inom svensk sjukvård styrs. Diskussionen kommer förstås att inriktas på förhållandena inom kirurgin även om frågan är mer allmängiltig. En viktig frågeställning för föreningen, som vi hoppas kunna belysa, är på vilket sätt vi ska agera i framtiden för att på bästa sätt kunna påverka utvecklingen i rätt riktning för kirurgin och därmed för de kirurgiska patienterna.

I en oviss värld är vår kompetens och kunskap avgörande för våra möjligheter att klara diverse påfrestningar. Svensk Kirurgisk Förening kommer därför fortsätta med att, med hjälp av våra delföreningar, arbetsgrupper och kommittéer, bidra till en ökad kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet inom den kirurgiska vården bland annat genom att organisera utbildningar i olika former för såväl ST-läkare som specialister, stimulera kirurgisk forskning och kvalitetsuppföljning samt verka för ett ökat internationellt utbyte. Detta har varit viktigt och angeläget i alla tider men är nu kanske ännu mer betydelsefullt än på länge.

Av alla föreningens aktiviteter så är Kirurgveckan den mest omfattande och viktiga. 2017 års Kirurgvecka arrangeras i Jönköping och förberedelserna är sedan länge i full gång både lokalt och inom föreningen och delföreningarna. Kom till Jönköping vecka 34 och fortbilda dig, delta i debatter och diskussioner samt, inte minst viktigt, ha det trevligt tillsammans med kollegor från hela landet. Om du vill bidra med ett abstrakt så är i år 25 mars sista dagen för inskick.

Att delta på Kirurgveckan är ett bra sätt att förbereda sig inför framtiden inom kirurgi.

Väl mött i Jönköping!!