Nya styrelsemedlemmar

2017-02-23 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 1 / 2017

Under det gånga året har vi fyra nya medarbetare i styrelsen. De har redan påbörjat sitt arbete och presenteras här avseende bakgrund och de profilfrågor de har i styrelsearbetet.

Sara Regnér – ledamot

Jag heter Sara Regnér och är kirurg, docent och adjungerad lektor i kirurgi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Efter min AT i Hässleholm/Kristianstad fortsatte jag med ST i Malmö. Där arbetar jag numera i det akutkirurgiska teamet med profilering mot endoskopi. Jag har ett stort pedagogiskt intresse och är bland annat kursansvarig för den kirurgiska terminen på läkarprogrammet vid Lunds Universitet. En stor del av min tid ägnas också åt såväl klinisk som experimentell forskning, framför allt om akut pankreatit.

Sedan januari 2016 är jag styrelseledamot i SKF och styrelsens representant i Kommitten för kirurgisk forskning (KKF). I KKF får jag bidra till arbetet med att förbättra och stimulera kirugisk forskning på olika sätt. Under 2016 har ett stort fokus legat på att diskutera och öka kunskap om lagar, regler och etik. En annan viktig fråga handlar om forskningens roll i den kliniska verksamheten. Hur kan vi verka för en god forskningsmiljö? Hur kan universitetssjukhus och länssjukhus, forskning och klinik samverka på ett bra sätt? Jag vill här passa på att göra reklam för den elektroniska enkät om forskning och vetenskaplig meritering som alla medlemmar i SKF kommer att få i början av året. Underlaget behövs för att vi ska fokusera på rätt saker och kunna driva detta arbete på ett bra sätt. Jag vill uppmana er alla att svara på den.

Tillsammans med Magnus Kjellman är jag SKF´s representant i Svenskt Kirurgiskt Råd. Vi har i detta forum en pågående dialog med Socialstyrelsen om hur det vetenskapliga arbetet inom ST ska utföras och bedö­ mas så att det blir likvärdigt mellan olika specialiteter och kliniker. Dessutom driver vi frågor om kirurgisk fortbildning och hur färdighetsträning ska utformas och utökas för att möta framtidens behov.

Sammanfattningsvis har mitt första år som styrelseledamot varit inspirerande och mycket givande. Jag ser fram emot att få fortsätta driva dessa frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Magnus Kjellman – ledamot

Jag arbetar sedan 2001 på sektionen för endokrin- och sarkomkirurgi på Karolinska Solna. Jag har arbetat med endokrinkirurgi sedan 1993 i olika former både kliniskt och med forskning. Idag är jag överläkare och docent på vår klinik med fokus på framför allt endokrina bukturmörer. I kirurgiska föreningslivet har jag tidigare haft förmånen att vara ordförande för Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi och jag har arbetat aktivt med kurser inom minimalinvasiva tekniker för ST-läkare och specialister, bland annat robotassisterad kirurgi och laparoskopi. Just nu arbetar jag även internationellt med dessa frågor i European association for endoscopic surgery där vi bland annat driver årliga fellwoship för kirurger med intresse i minimalinvasiv kirurgi.

Ett annat ämne som engagerat mig i många år är patientsäkerhet. Patientsäkerhetsarbete skapar nytänkande och ger stimulans att driva vården mot nya viktiga mål och samarbeten. Några exempel på arbeten där jag kunnat använda kunskapen aktivt är vid införandet av så kallade effektivitetssalar på centraloperation för våra endokrina halsdiagnoser och bröstcancer, patientsäkerhetsutbildningar på Kliniskt träningscentrum Karolinska Solna och ett nu pågående internationellt projekt för att skapa så kallade black box på operationssal i syfte att optimera operationslagens samarbete och minska patientkomplikationer. Samtliga projekt har haft och har som mål att förbättra vården med fokus på patientsäkerheten.

Jag har sedan ett år nu en plats i styrelsen för SKF och ser fram emot att samarbeta med övriga i styrelsen och fortsätta arbetet kring de viktiga frågor som ger nytta för medlemmarna i kirurg-Sverige. Jag deltar även i Svenskt Kirurgiskt Råd sedan förra året där alla kirurgiska specialiteter är representerade och driver gemensamma frågor, till exempel kirurgisk utbildning.

Lars Enochsson – vetenskaplig sekreterare

Det är med både stor förväntan men också viss bävan som jag efterträder Robert Bränström som vetenskaplig sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening. Robert har gjort ett fantastiskt bra arbete med att skapa en bra struktur för Kirurgveckan, vilket definitivt underlättar för mig när jag nu skall ta över den rollen.

Tidigare har jag viss erfarenhet av att leda en större organisation då jag är registerhållare för GallRiks vilket har varit, och är, en spännande uppgift. Att vara med om uppbyggnaden av ett kvalitetsregister som gått från att vara ett litet register drivet av entusiaster 2005, till att nu vara ett respekterat nationellt kvalitetsregister med omfattande forskning (23 publikationer på PubMed) och som förbättrat vården för gallstenspatienter, har varit fantastiskt.

När det gäller min kliniska bakgrund så är jag allmänkirurg, men har de senaste 16 åren har jag arbetat inom övre GI på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har dock precis bytt arbete och har sedan sommaren 2016 tjänst som docent och universitetslektor vid Umeå Universitet och överläkare i kirurgi vid Sunderby sjukhus, men veckopendlar mellan Stockholm och Luleå. En väldigt spännande tjänst och förvisso en utmaning, men den dag man slutar vara nyfiken är man troligen död.

Jag ser nu även fram mot utmaningen att vara vetenskaplig sekreterare i SKF och hoppas på ett positivt samarbete med er medlemmar!

Layla Mirzaei – ledamot/yngre representant

Jag heter Layla Mirzaei och arbetar som specialistläkare på kolorektalteamet vid kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde. Jag är uppvuxen i Helsingborg och har studerat läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. För AT-tjänstgöring sökte jag mig sedan till Skövde, där jag också påbörjade min STutbildning 2011 och är nu sedan ett par månader tillbaka färdig specialist. Under ST-utbildningen var jag mellan 2013–2016 engagerad i KIRUB (Kirurger under utbildning), först som ledamot och senare också i valberedningen. Ett av de roligaste och mest lärorika uppdragen under dessa år var att tillsammans med mina ST-läkarkollegor arrangera den årliga konferensen KIRUB-dagarna i Skövde 2015.

Vid Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte på Kirurgveckan 2016 fick jag förtroendet att sitta som ny yngre representant efter Oskar Hemmingsson. Som yngre representant representerar jag KIRUB och kommer då bland annat att bevaka och engagera mig i frågor som berör dem. Som yngre representant sitter man samtidigt i utbildningskommittén och har möjlighet att fördjupa sig ytterligare i utbildningsfrågor och fungera som en länk mellan KIRUB och utbildningskommittén.

Det ska bli väldigt roligt och spännande att arbeta med alla engagerade kollegor i styrelsen och tillsammans arbeta för att främja kirurgins utveckling.