Svenska ERAS-föreningen (SwERAS) är bildad

2017-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 3 / 2017

En ny, multiproffesionell förening har bildats med fokus på de perioperativa förloppen. Det finns många beröringspunkter med befintliga kvalitetsregister och ett samarbete mellan diagnosgrupper och professioner kan ge ännu bättre möjligheter till förbättrings-arbete och forskning i framtiden. Anders Thorell och Folke Hammarqvist beskriver föreningens verksamhet och visioner.

Folke Hammarqvist
Stockholm
folke.hammarqvist@ki.se

Anders Thorell
Stockholm
anders.thorell@erstadiakoni.se

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) är numera ett etablerat begrepp för en modern perioperativ vård. ERAS kan beskrivas som en process där man arbetar multiprofessionellt kring ett evidensbaserat perioperativt vårdprogram där alla delar syftar till att minska belastningen i form av metabol och kirurgisk ”stress” vid olika typer av kirurgi. Ett flertal studier har visat att införande av ERAS minskar risk för komplikationer och bidrar till en snabbare återhämtning. ERAS har nu en 15-årig historia och initierades av företrädare från Sverige, Danmark, Norge, Skottland och Nederländerna.

Gradering av litteratur

En första viktig uppgift för gruppen var att evidensgradera tillgänglig litteratur kring perioperativ vård ur ett anestesiologiskt, kirurgiskt och omvårdnadsperspektiv. Baserat på denna evidensgradering kunde så småningom riktlinjer utfärdas, till en början inom kolorektal och senare inom övre abdominell kirurgi (lever, pancreas och ventrikel/esofagus) liksom urologi, gynekologi, bariatrisk, större bröstkirurgi och ÖNHkirurgi1 . Ett annat viktigt utvecklingsarbete har varit att bygga upp en internationell databas där deltagande centra registrerar ett stort antal preintra- och postoperativa variabler för alla patienter som genomgår kirurgisk behandling. Där studeras patientrelaterade variabler såsom utfall men också processer, det vill säga hur väl man följer det evidensbaserade vårdprogrammet. Detta används som en interaktiv auditprocess i samband med att enheter utbildas och tränas i att använda ERAS Guidelines. Dessa implementeringsprogram, som också genomförts på ett 25-tal kliniker i Sverige och över 125 enheter runt om i världen har givit förbättringar i form av snabbare återhämtning och färre komplikationer.

ERAS databasen

ERAS databasen ger på så sätt unik möjlighet att studera den egna kirurgiska, anestesiologiska och perioperativa verksamheten över tid och jämföra sig med andra centra. Databasen ger dessutom möjlighet att bedriva studier och med hjälp av data från denna har många frågeställningar kunnat besvaras vilket har varit underlag för ett stort antal publikationer och avhandlingar inom kirurgi, anestesi och omvårdnad såväl nationellt som internationellt. Utvecklingen och spridningen av ERAS har varit uttalad även utanför Europa och mer än 125 centra på samtliga kontinenter har anslutit sig och registrerar i ERAS databasen inom många av de kirurgiska specialiteterna.

ERAS Society är en icke vinstdrivande medicinsk förening som bedriver verksamhet med syfte att öka kunskapen om ERAS och att vara en stödfunktion för nya enheter som vill starta (implementera) ERAS. För femte gången arrangeras en internationell ERAS-kongress, detta år i Lyon i maj. Verksamheten och utvecklingen inom ERAS kan följas via dess hemsida www.erassociety.org.

SwERAS styrelse (som också bidragit till artikeln) Anders Thorell, Ersta sjukhus, Margaretha Lindberg, Norrlands Universitetssjukhus, Lars Johansen, Skaraborgs sjukhus Skövde, Hans Hjelmqvist, Universitetssjukhuset i Örebro, Ulf Gustavsson, Fredrik Hjern, Danderyds sjukhus, Monika Egenvall, Magnus Iversen och Folke Hammarqvist, Karolinska Universitetssjukhuset.

SwERAS

På senare år har flera nationella ERAS föreningar bildats; och nyligen så även i Sverige (SwERAS; Swedish ERAS) med syfte att öka kunskapen om och utveckla den perioperativa vården nationellt.

SwERAS bildades formellt vid ett konstituerande möte i december 2016 och har företrädare från kirurgi, anestesi och omvårdnad (se författarlistan). Vi planerar att ha ett nationellt möte 23–24 november 2017 och vi hoppas att detta ska bli ett årligen återkommande evenemang. Vi ser bildandet av SwERAS som en möjlighet att fortsätta att utveckla den perioperativa behandlingen och vi välkomnar alla som har intresse för detta att bli medlemmar i föreningen. En hemsida för föreningen kommer att lanseras inom kort där information om medlemskap med kontaktuppgifter finns tillgängligt. Att vara medlem i SwERAS är tills vidare avgiftsfritt och vi ser det inte heller som obligatoriskt att man är med och registrerar i ERAS-databasen för att vara med i föreningen. Inom många kirurgiska specialiteter har så kallad Enhanced Recovery Program (ERP), det vill säga snarlika ERASprogram, utvecklats och vi ser här en stor möjlighet till samarbete mellan kliniker som använder sig av detta och SwERAS i syfte att ytterligare förbättra den perioperativa behandlingen och vården. En stor möjlighet till samarbete finns även mellan SwERAS och det stora antal register inom olika delar av kirurgisk verksamhet.

Frågan om hur användare av de olika registren kan utbyta kunskap och erfarenheter med varandra belystes bland annat under de Akutkirurgiska Dagarna i Malmö nyligen (se separat artikel) där företrädare från ERAS, SPOR, Gallriks och det Svenska Kolorektalregistret diskuterade. Inom SwERAS har vi påbörjat bildandet av grupper med särskild inriktning mot ERAS inom kolorektalkirurgi, övre abdominell kirurgi och även för akutkirurgi, gynekologi och urologi. Alla som vill vara med och bidra till detta arbete inom ”sin” specialitet är välkomna att kontakta oss.

På vår hemsida (www.sweras.se) finns även länkar till ERAS-Society, information om kongresser liksom andra nyheter om ERAS, etc.

Under den kommande kirurgveckan kommer den sedan tidigare etablerade ”Periop-ERAS-gruppen” ha ett symposium kring akut-ERAS och medverka i ett symposium arrangerat av SIKT och vårdvetenskap om bråck-kirurgi.

Referens

1. Ljungqvist O, Scott M, Fearon K. Enhanced Recovery After Surgery – A review. JAMA surgery. 2017;2017 Mar 1;152(3):292-298. doi: 10.1001/jamasurg.2016.4952.