Cochrane Sweden

2017-08-20 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 4 / 2017

Cochrane Collaboration har nu (äntligen) etablerat sig i Sverige. Stefan Acosta, Kommittén för kirurgisk forskning, Svensk Kirurgisk Förening, och Matteo Bruschettini, chef för Cochrane Sweden, ger här en introduktion.

Stefan Acosta
stefan.acosta@med.lu.se
Malmö

Matteo Bruschettini
matteo.bruschettini@med.lu.se
Lund

Cochrane grundades 1993 under ledning av Iain Chalmers som ett svar på doktor Archie Cochranes upprop för uppdaterade systematiska översikter och meta-analyser av alla relevanta randomiserade kontrollerade studier inom hälsa och sjukvård. Den första Cochraneöversikten utvecklades inom perinatal medicin med guidelines inom havandeskap och förlossningsvård (figur 1).

Vad är Cochrane?

Cochrane är en oberoende, ideell, icke-statlig organisation, som består av en grupp av över 37000 volontärer i mer än 130 länder. Det finns 14 centra (med 19 regionala satellitcentra), 16 metodgrupper, elva verksamhetsområdesgrupper och 53 Cochrane reviewgrupper som täcker olika ämnesområden. Huvudcentret är beläget i London, England. Nordiska Cochrane center är belä- get på Rikshospitalet i Köpenhamn med satellitverksamhet i Norge, Finland, Polen och Ryssland. Cochrane reviewgrupper finns inte inom generell kirurgi, men väl inom subspecialiteter eller ämnesområden associerade till kirurgi (Tabell 1).

Cochranemetodiken är utformad för att sammanställa medicinsk forskning och resultat på ett systematiskt och evidensbaserat sätt för att facilitera val som sjukvårdspersonal, patienter och politiker måste göra. Cochrane har ett högt förtroendekapital och samarbetar med Wikipedia (https://meta. wikimedia.org/wiki/Cochrane_Collaboration) och WHO, World Health Organization.

Cochrane står för rigorösa systematiska översikter (Tabell 2) av randomiserade kontrollerade studier av interventioner inom vård och hälsa, och diagnostiska test, och de färdiga arbetena publiceras i Cochrane Library med impact factor för Cochrane Database of Systematic Reviews på 6.1 (2015). Cochranes systematiska översikter har visat sig hålla en hög kvalitet i jämförelse med systematiska översikter publicerade i andra källor(1-3). En användbar Cochrane review inom kirurgin är den om laparoskopins fördelar gentemot öppen appendektomi vid låga buksmärtor eller misstänkt appendicit hos fertila kvinnor(4).

Cochrane Sweden

Den 27 juni 2016 hölls ett första explorativt möte i Lund för att undersöka möjligheten och se om det fanns en rational bakom att etablera ett Cochrane center i Sverige, satellitcenter till det nordiska Cochrane centret beläget i Köpenhamn. Matteo Bruschettini har delegerats ansvar att ansöka om att kunna adjungera Lund som ett Cochranecenter i Sverige. Skåne Universitetssjukhus, Region Skåne och Lunds Universitet är viktiga samarbetspartner för etablering i Lund. Cochranecentret invigdes officiellt i Lund 16 Maj 2017 (figur 2).

En hemsida, http://sweden. cochrane.org/sv är nu etablerad, och där kommer man att kunna informera sig om Cochraneverksamheten, hur man kan engagera sig och utbilda sig i att genomföra Cochrane reviews.

Archibald Cochrane (1909–1988), epidemiolog från Skottland.

Figur 1. Cochrane har högt förtroende och ökande betydelse för WHO guidelines.

Referenser

1. Tricco AC, Tetzleff J, Pham B, Brehaut J, Moher D. Non-Cochrane vs Cochrane reviews were twice as likely to have positive conclusion statements: cross-sectional study. J Clin Epidemiol 2009; 62: 380 – 86.

2. Delaney A, Bagshaw SM, Ferland A, Laupland K, Manns B, Doig C. The quality of reports of critical care meta-analysis in the Cochrane Database of Systematic Reviews: an independent appraisal. Crit Care Med 2007; 35: 589 – 94.

3. Moseley AM, Elkins MR, Herbert RD, Maher CG, Sherrington C. Cochrane reviews used more rigorous methods than non-Cochrane reviews: a survey of systematic reviews in physiotherapy. J Clin Epidemiol 2009; 62: 1021 – 30.

4. Gaitán HG, Reveiz L, Farquhar C. Laparoscopy for the management of acute lower abdominal pain in women of childbearing age. Cochrane Database Syst Rev 2011; 19; CD007683.

Figur 2. Cochrane Sweden är ett associerat center till Nordiska Cochrane Center i Köpenhamn. Koordinator och chef för Cochrane Sweden är Matteo Bruschettini (på bilden nedre raden, 3:e från vänster), forskare vid Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet.