Global kirurgi – en studentvald kurs på KI

2017-08-20 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 4 / 2017

I Sverige hålls två kurser i global kirurgi. Kursledningen för den i Stockholm ger här en bakgrund och beskrivning av innehållet i denna studentvalda kurs.

Jenny Löfgren
jenny.loefgren@gmail.com
Uppsala

Helen Sinabulya
helen.sinabulya@ki.se
Malmö

Joy Roy
joy.roy@ki.se
Stockholm

Kirurgi har kallats för det åsidosatta styvbarnet inom global hälsa. Västvärlden och de stora finansiärerna som är verksamma inom global hälsa har trott att kirurgiska sjukdomar inte påverkar folkhälsan i låg- och medelinkomstländer samt att kirurgi är lyxvård och att det därför inte är relevant i dessa länder. Tro och tyckande är en dålig grund att fatta beslut på och forskning har sedermera visat att dessa uppfattningar inte stämmer överens med verkligheten.

Kirurgiska sjukdomar och kirurgi existerar i alla världens länder och sjukvårdssystem. Motsvarande en tredjedel av den globala sjukdomsbördan orsakas av kirurgiska sjukdomar och världens fattigaste länder är värst drabbade. Fem miljarder människor har inte tillgång till säker kirurgi till en överkomlig kostnad när de behöver den. Ur ett svenskt perspektiv är detta något som människor i allmänhet och läkare i synnerhet har mycket ringa kunskap om. Denna omfattande kunskapslucka utgör ett handikapp för oss som arbetar inom vården. I vårt moderna, globaliserade samhälle är det viktigt att ha kännedom om hur världen utanför rikets gränser ser ut och fungerar för att på ett så bra sätt som möjligt kunna ta hand om alla patienter även på hemmaplan.

Mot bakgrunden av detta så erbjuds sedan hösten 2016 en kurs i global kirurgi för läkarstudenter på termin 7 på Karolinska Institutet. Detta är Sveriges andra globalkirurgiska kurs. Den första hålls på Lunds Universitet. Oss veterligen finns det inga andra motsvarande kurser i världen.

Målsättning och kursupplägg

Den övergripande målsättningen med kursen är att studenterna ska tillgodogöra sig kunskap och förstå- else för ämnet i sig samt dess implikationer i den kliniska vardagen både borta och hemma. Vi vill visa både skillnader men även likheter mellan sjukvård i olika länder.

Kursen hålls som ett SvenskUgandiskt samarbete som byggts upp genom gemensamma utbildningsoch forskningsaktiviteter. Upplägget är en blandning av föreläsningar i Sverige (faktaruta 1) och studiebesök på sjukhus i Uganda. Föreläsarna har valts ut på ett sådant sätt att området global kirurgi belyses ur olika synvinklar för att ge studenterna en så god helhetsbild som möjligt och för att förbereda studenterna på vad de kommer att möta på plats i Uganda.

På plats i Uganda besöker vi först ett regionsjukhus i Mubende, ett par timmars bilfärd från Kampala. Detta sjukhus har ett upptagningsområde på cirka två miljoner och här arbetar två specialistutbildade kirurger. Det råder brist på det mesta och patienterna får ofta köpa material och mediciner själva. En stor andel av operationerna utförs av AT-läkare. Här får studenterna vara med på rond på en kirurgisk och en gynekologisk/ obstetrisk avdelning. Utöver detta är de med på mottagningar och på operation. Vår erfarenhet är att flera av studenterna för första gången får se och vara med om vanlig allmänkirurgi – en bristvara på våra universitetssjukhus. De får även sin första exponering för akut gynekologi och obstetrik under vistelsen i Mubende.

Den andra kursveckan är förlagt till Ugandas största universitetssjukhus, Mulago National Referral Hospital, och de närliggande men separata enheterna Uganda Heart Institute och Uganda Cancer Institute. På detta sätt får studenterna insikt i att relativt avancerad kirurgi kan utföras även i ett låginkomstland som Uganda. På Mulago finns de flesta specialiteterna representerade men resursbristen som påverkar allt från diagnostik till behandling är omfattande. För de flesta av studenterna är vistelsen på Mulago den enda möjlighet de har att få vara med om till exempel thoraxkirurgi under hela läkarutbildningen. På cancerinstitutet får de insikt i vad cancer innebär i ett låginkomstland och att cancervården är något som behöver prioriteras framöver.

Gruppbild på läkarstudenter tillsammans med kirurg, läkare och sjuksköterskor på Mubende Regional Referral Hospital.

Resultat

Utvärderingen av kursen har varit över all förväntan. Studenterna har uppskattat att se vilka stora skillnader som finns för vården inom Uganda samt mellan Uganda och Sverige. Även likheter har kunnat påvisas. Under hösten kommer en mer vetenskaplig utvärdering av kursen genomföras. Syftet med detta är att utvärdera de resultat som önskas uppnås samt hur undervisningen kan utvecklas för att stimulera lärande och professionell utveckling på sikt. Forskning går hand i hand med utbildning. Kursen har därför en tät koppling till forskning och flera av studenterna har efter att ha gått kursen gått vidare till att göra sina examensarbeten inom området global kirurgi.

What’s in it for us?

En vanlig reaktion vid diskussioner om global kirurgi är att många kollegor tycker att ämnet är intressant och att det är ett behjärtansvärt område men att kopplingen till sjukvården och patienter i Sverige haltar. Vi som håller i kursen är inte benägna att hålla med om det senare. Genom våra erfarenheter från Uganda och andra låg- och medelinkomstländer förstår vi sjukvården och dess problem i Sverige bättre. Som du känner andra känner du dig själv! Sjukdomar och behandlingar är inte nationella utan globala. Detta gäller även patienter, deras föreställningar, sjukdomar och vård samt etiska dilemman. Våra studenter får tillfälle att uppleva detta och vi planerar för att liknande kurser ska kunna erbjudas för kirurger under utbildning samt på forskarutbildningsnivå. Utöver detta planerar vi att inleda ytterligare samarbeten med universitet i och utanför Sverige då vår övertygelse är att samarbeten kring forskning, utbildning och klinik alltid lönar sig.

Svenska läkarstudenter och lärare tittar på en lungröntgenbild som visar en stor penumotorax hos ett ettårig barn med svår penumoni.

Hjärtkirurgen Dr Michael Oketcho förbereder sig för en hjärt operation på Uganda Heart Institute, Mulago Hospital i Uganda.