Kommentar till tidigare referat i Svensk Kirurgi

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

Som ett svar på tidigare referat i Svensk Kirurgi nr 5/17 från Kirurgveckan i Jönköping, skriver här Claes Söderlund och Stefan Linder. Plasteller metallstent vid ikterus orsakat av distalt gallgångshinder – det är frågan.

CLAES SÖDERLUND
claeshsoderlund@gmail.com
Stockholm

STEFAN LINDNER
stefan.lindner@akademiska.se
Uppsala

I Svensk kirurgi nr 5/2017 refereras ett symposium från Kirurgveckan i Jönköping angående palliativ kirurgi.

Plast- eller metallstent

Då anges ”den gamla sanningen” att vid en viss överlevnadsförväntan (kort) hos en patient med malignt distalt gallgångshinder, i Replik regel caput pankreatiscancer, är det inte meningsfullt att använda dyrare ERCP-inlagda metallstent, utan man bör ta plaststent. Detta är inte evidensbaserat. Tvärtom visade vi med hjälp av ekonomisk sjukvårdsexpertis i en prospektiv randomiserad studie1 , att i det svenska sjukvårdssystemet är det alltid lönt att använda den effektivare och mindre ocklusionsbenägna metallstenten för att palliera malign distal, minst två cm nedom hilus, ocklusion.

Man behöver inte heller vara ängslig för att initialt lägga en metallstent i händelse av att patienten ev. kommer att radikalopereras (Whipple), vare sig det är en ickeklädd, partiellt klädd eller helklädd stent. Gallgångs-tarmanastomosen görs till ductus hepaticus communis och dit når i regel inte en stent för distalt hinder. Inte ens om den skulle göra det, tycks det spela någon roll. Det viktiga är att en metallstent mycket snabbare och säkrare tar bort patientens ikterus.

Kommande studie

Slutligen vill vi berätta om en stor kommande multicenterstudie där etiskt godkännande är klart, “Triple SEMS”, med deltagande av ett tiotal av de största centren i Sverige, utgången från Uppsala. Avsikten är att hos 450 patienter i en prospektiv RCT jämföra heltäckta, partiellt täckta och icketäckta metallstentar, vilket aldrig gjorts tidigare.

Referenser

1. Söderlund C, Linder S: Covered metal versus plastic stents for malignant common bile duct stenosis: a propective, randomized, controlled trial. Gastrointest Endosc 2006;63:986-995.

2. Kullman E, Frozanpor F, Soderlund et al: Covered versus uncovered self-expandable nitinol stents in the palliative treatment of malignant biliary obstruction: results from a randomized, multicenter study. Gastrointest Endosc 2010;72:915-923.

3. Nitinol vesrsus steel partially covered self-expandable metal stent for malignant distal biliary obstruction: a randomized trial, Soderlund, Linder, Bergenzaun et al, Endoscopy 2014;46:1-8.

Stent för ERCP-inläggning.

Utgångsläge inför stentning vid ERCP.