#utantystnadsplikt

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

I det största metoo-uppropet hittills har 10400 kvinnliga läkare undertecknat ett upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp under hashtaggen #utantystnadsplikt.

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening har med bestörtning tagit del av de vittnesmål som lyfts. Här är kirurger överrepresenterade. Kirurger som utsätter kollegor, studenter och patienter för trakasserier och kränkningar. Det måste uppfattas som en skam för hela yrkeskåren och kan aldrig accepteras eller ursäktas.

Det har spekulerats i varför den kirurgiska specialiteten skulle vara överrepresenterad och att en möjlig förklaring skulle vara en tradition av hög andel manliga läkare inom specialiteten. En annan att det sitter en machokultur i väggarna. Då behövs en kulturförändring.

Sverige har kommit långt avseende andel kvinnliga kirurger jämfört med andra länder och 50 procent av ST-läkarna inom kirurgi är kvinnor. Svensk Kirurgisk Förenings styrelse består av lika många män som kvinnor. Men även om framsteg gjorts finns kvarstående problem.

Det finns trots alla tunga berättelser väldigt få anmälningar. Sannolikt föreligger ett stort mörkertal. Läkare sätter patienten först och bortprioriterar sig själva. I en stressig arbetsmiljö hinner eller orkar man inte ta itu med vissa svåra frågor. Hierarkin inom sjukvården är tydlig och i beroendeställning kan det vara svårt att anmäla. Det kan också finnas en rädsla för repressalier eller att inte få hjälp om man skulle lyfta frågan. Det är nödvändigt att arbetsgivare och lärosäten tar sitt ansvar, både förebyggande och i förekommande fall. Det behövs konkreta åtgärder och en tydlig tidsplan.

Vi vill uppmana alla arbetsgivare och universitet att uppmärksamma denna fråga och se till att det finns en fungerande organisation på varje klinik och lärosäte för detta. Vi vill också uppmana till att fortsatt berätta och anmäla.

Denna fråga kommer att diskuteras vid planerade möten under våren där Svensk Kirurgisk Förenings styrelse, delföreningar och landets verksamhetschefer och professorer deltar.

Svensk Kirurgisk Förening vill visa sitt tydliga stöd för alla kollegors rätt till att utöva sin profession utan förtryck. Det ska vara en självklarhet.

Claes Jönsson, ordförande

Per-Anders Larsson, skattmästare

Lars Enochsson, vetenskaplig sekr

Peter Elbe, utbildningssekr

Malin Sund, internationell sekr

Anna Leifler, redaktör

Magnus Kjellman, ledamot

Layla Mirzaei, ledamot

Anette Persson, ledamot

Sara Regnér, ledamot