Kirurgveckan i Helsingborg 2018

2018-04-18 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 2 / 2018

Årets Kirurgvecka kommer att arrangeras i vackra Helsingborg på en modern och centralt belägen mötesarena. Jörgen Wenner med kollegor presenterar här sin klinik och dess verksamhet och hälsar alla välkomna i sommar.

Hösten 1992 stod Helsingborgs Lasarett som stolta värdar för det nationella sensommarmötet inom svensk kirurgi. Det centrala i en nationell samlingsplats för kunskapsutbyte och nätverkande var tydligt redan då och mötesformen har sedan utvecklats till den nuvarande Kirurgveckan där vi nu har fått förmånen och förtroendet att arrangera den 23:e upplagan. Som en historisk påminnelse följer logotypen med från 1992 för att välkomna Kirurgi-Sverige till Sundets pärla i augusti 2018.

Skånsk sjukvård genomgick sin hittills största omorganisation 2013 vilket bland annat innebar bildandet av ett kirurgiskt verksamhetsområde omfamnande fyra sjukhus med Trelleborg, Landskrona och Ängelholm som elektiva enheter och Helsingborg som förvaltningens akutsjukhus. En fördel med denna organisation har varit nya samarbetsformer som vi nu också kan dra nytta av vid kommande kirurgvecka där medarbetare från alla ingående sjukhus ingår i kongressorganisationen.

Verksamhet på fyra sjukhus

Kirurgkliniken, inklusive kärlkirurgi och urologi, har idag knappt 400 medarbetare varav cirka 70 läkare. Den kirurgiska verksamheten i Landskrona är renodlat elektiv med operationsenhet, vårdavdelning och specialistmottagningar. Här utförs baskirurgi samt bäckenbottenkirurgi med roterande operatörer från SUS/ Malmö. Även viss kolorektal kirurgi och regionens offentliga uppdrag för obesitaskirurgi görs i Landskrona.

I Trelleborg finns en kirurgisk öppenvårdsmottagning och gastroskopienhet.

Efter omorganisationen 2013 har Ängelholms sjukhus profilerats mot dagkirurgisk behandling av bland annat gallstenssjukdom, bukväggsbråck och proktologi. En gott utbildningsklimat tillsammans med en bred allmänkirurgisk specialistmottagning och endoskopienhet har gjort Ängelholm till en av de mest populära utbildningsplatserna för unga kirurger. På enheten finns även två specialistutbildade endoskopisjuksköterskor som idag utför ungefär hälften av alla gastroskopi- och koloskopiundersökningar.

Jourverksamhet i Helsingborg

Jourverksamheten är helt förlagd till Helsingborg med tre kirurgiska jourlinjer; akutjour, husjour och bakjour. Därutöver finns separat urologbakjour och ”scoutjour” inom kärlkirurgin. Regionen har som långsiktigt mål att etablera akutläkare. Akutkirurgijouren är tredelad och i dagsläget bemannar akutläkargruppen en av dessa jourlinjer. Husjouren är sjukhusbunden och bemannas av STläkare från cirka år 2(-3) och färdiga specialister.

Den kirurgiska verksamheten i Helsingborg är uppdelad på fem team med driftansvariga och sektionschef (läkarchef), områdeschef och enhetschefer. Verksamhetschefen ansvarar för alla yrkesgrupper och har hand om ekonomin och produktionen på samtliga fyra sjukhus. Nedan presenteras våra fem team.

Vy över stortorget.

Team Akutkirurgi

Driftansvarig på akutkirurgteamet är läkaren Stefan Öberg. Teamet har tre överläkare samt två fasta specialistläkare varav en med sjukhusövergripande traumaansvar. Ytterligare cirka fyra specialistläkare roterar mellan GI-teamen och akutkirurgiteamet för att uppnå bakjourskompetens. Akutkirurgiska teamet tar ett stort ansvar för ST-utbildningen och ST-chefen är överläkare på akutteamet. Enheten disponerar dagtid två operationssalar och bedriver en bred akut operationsverksamhet inklusive akut kolonkirurgi. Uppdraget för akut endoskopi delas med ÖGI-teamet.

Team Övre GI-kirurgi

Driftansvarig läkare här är Caroline Lindstedt. Teamet har två överläkare, en fast specialistläkare samt roterande specialister. Efter regional nivåstrukturering 2013 av ÖGI-cancer till SUS kvarstår en verksamhet med mer komplicerad bråck- och gallkirurgi, palliativ cancerkirurgi, ERCP och andra endoskopiska interventioner. Även obesitaskirurgi som kräver IVAnära beredskap opereras i Helsingborg. ÖGI teamet bemannar även Landskronaenheten och utför där Skånes regionala uppdrag inom obesitaskirurgi.

Team Nedre GI-kirurgi

Driftansvarig läkare på nedre GIteamet är Mikael Courouclis. Teamet har fem överläkare varav en har uppdraget som ST-studierektor, här finns en–två fasta specialistläkare samt roterande specialister. Operationsverksamheten utgörs av kolorektal cancer, IBD-kirurgi samt komplicerad divertikulit- och fistelkirurgi. Kirurgin sker med med öppen, laparoskopisk och robotassisterad teknik. Proktologiverksamheten är koncentrerad till enheten i Ängelholm.

Team Kärlkirurgi

Per Kjellin är driftansvarig läkare på team Kärlkirurgi. Teamet har fyra överläkare varav en är specialist i interventionell radiologi samt en fast specialistläkare. Här bedrivs en bred akut och elektiv kärlkirurgisk verksamhet som innefattar både öppen kirurgi och endovaskulära åtgärder på hybridsal. I Helsingborg ligger fokus på artärsjukdomar med operation av carotisstenos, bukaorta och övre/nedre extremiteter. Akut konsultverksamhet dagtid inklusive kärlaccess, handläggning av kärltrauma och embolisering vid akut GI blödning finns också här. I Ängelholm bedrivs mottagningsverksamhet med utredning och operation vid venös insufficiens samt accesskirurgi.

Team Bröst/melanom-kirurgi

Driftansvarig här är sjuksköterska Karina Sandström. Teamet har sedan många år en välfungerande multidisciplinär bröstenhet där mammografiverksamheten bedrivs i samarbete med Unilabs. Teamet har drygt tre överläkartjänster samt ST-läkare. Årligen utförs omkring 300 bröstcanceroperationer, varav cirka 75 procent i dagkirurgi, och ett 60-tal ingrepp för maligna melanom. Benign rekonstruktionskirurgi utförs av teamets läkare på operationsenheten i Ängelholm.

Välkomna till Kirurgveckan i Helsingborg hälsar värdkliniken.

Från student till specialist

Läkarutbildning ingår som en viktig del i klinikens uppdrag och varje termin utbildas omkring 25 studenter (Lunds Universitet T8) i Helsingborg. Utbildning av studenter är i alla avseenden vitaliserande och har med tiden blivit en naturlig rekryteringsbas för blivande kirurger. Parallellt har kontinuerligt mellan tolv och femton AT-läkare utbildats vid kliniken.

I dagsläget genomför arton STläkare sin specialistutbildning i kirurgi med placeringar i Helsingborg och Ängelholm. Flera blivande dubbelspecialister, urologi och kärlkirurgi, har valt en specialistutbildning i kirurgi som bas för att långsiktigt upprätthålla kompetens inom öppen kirurgi och ingå i den gemensamma jourverksamheten. ST-läkargruppen har en central roll och representeras även i verksamhetsområdets ledningsgrupp via ordförande i det lokala ST-rådet som en extra kanal för utbildningsfrågor.

Forskning på länskirurgisk klinik

Historiskt har kirurgiska kliniken präglats av en hög forskningsaktivitet framförallt inom kärl-, bröst- och kolorektalkirurgi. Glädjande nog har det stora forskningsintresset gått i arv även efter en betydande generationsväxling. Den breda kliniska verksamheten i kombination med flera finansiellt starka stiftelser, i första hand Stig & Ragna Gorthon och Thelma Zoéga, skapar med länskirurgiska mått unikt goda förutsättningar för forskning. Helsingborg utgör också en del av Lunds Universitet med Klinikpresentation Avdelningen för Kliniska Vetenskaper Helsingborg (AKVH).

Kirurgveckan 2018

Kirurgveckan borde kanske kunna benämnas kirurgiveckan med tanke på det multiprofessionella teamarbete som återspeglas både under mötesveckan och i vår dagliga verksamhet. Arbetet med det vårdvetenskapliga programmet har genomsyrats av ett brett samarbete mellan olika sjukhus och specialiteter och planeringen har skett tillsammans med den Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor inom kirurgi. Flera symposier kommer också att genomföras tvärprofessionellt tillsammans med delföreningar i SKF och KIRUB. Även symposier inom det vårdadministrativa programmet sker i samarbete med andra yrkesgrupper.

Sedan vårt senaste värdskap 1992 har Helsingborgs stad hunnit bygga en ny och centralt belägen mötesarena som vi tror kan möta alla önskemål från både kirurgisverige och industrin. Vår inledande SOTA-föreläsning efter måndagens invigning går i hälsans tecken och belyser betydelsen av sund kost och nyttiga tarmbakterier. Det vetenskapliga programmet ackompanjeras av ett fullspäckat socialt program, däribland Get-together i Dunkers kulturhus i Norra Hamnen med utsikt över Öresund och Kronborg i Danmark och en bankettkväll med ett riktigt ”skånskt gille” i nöjestemplet Sundspärlan. För den som stannar över helgen så erbjuder sommarstaden Helsingborg ett stort kulturutbud, slottsparker och vidsträckta sandstränder. Kanske också en klassisk ”tura” med ”en grön, två röda och en lille en” …

Välkomna till Kirurgveckan 2018 – en Sund vecka!