GallRiks firar tio år!

2015-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 4 / 2015

Våra fina kvalitetsregister är något att vara stolt över. GallRiks 10-års jubileum firades med ett symposium på temat gallstenskirurgi samt efterföljande fest vid City Conference Center i Stockholm.

MARIA TERESA HOWIE
mariateresa.howie@ltdalarna.se
Mora

Dagen inleddes av ordföranden för GallRiks styrgrupp Bengt Hallerbäck som berättade att det från uppstarten av registret i maj 2005 nu registrerats närmare 100000 galloperationer och 65000 ERCP:er.

Gunnar Persson gav därefter en historisk överblick från gallstenar hos Egyptiska mumier till 60-talet då närmare fyra gånger fler kolecystektomier utfördes jämfört med idag. Han berättade om uppbyggnaden av GallRiks till vilket 70–75 av landets kirurgkliniker nu är anslutna. Framgångsfaktorer för att nå denna höga täckningsgrad har bland annat varit de lokala koordinatorerna, regelbundna revideringar och klinikbesök. Vid kontroller har antalet korrekta registreringar varit nära 98 procent1 .

Bas för forskning

Registerhållare Lars Enochsson berättade vidare om hur forskning utgå- ende från registerdata har förbättrat vården av gallstenspatienter, där även data som inte framkommer ur journalhandlingar kan hittas. Via GallRiks hemsida kan både pågående och avslutade forskningsprojekt följas. Fler än 18 publikationer har baserats på registreringar i GallRiks1 .

Via hemsidan nås GallRiks årsrapport för 2014 där det bland annat framgår att laparoskopisk teknik är helt dominerande vid elektiva kolecystektomier (94 %) och att 82,3 procent av de akuta ingreppen fullbordas med minimalinvasiv teknik. Andelen elektiva ingrepp har senaste åren utgjort nära två tredjedelar av det totala antalet operationer och fortfarande är den dominerande indikationen gallstensrelaterade smärtor (ca 70 %).

Vikten av att mäta hur gallstenskirurgi påverkar patientens livskvalitet har under senare år belysts allt mer. Gabriel Sandblom gav en genomgång av nuvarande livskvalitetsformulär SF-36 och hur resultaten kan förbättra operationsindikationerna. SF-36 registreringar har genomförts som pilotprojekt vid några av landets kliniker och målsättningen är att uppnå en hög täckningsgrad som kan underlättas genom direkt elektronisk registrering2 .

Koledokussten

Rendezvous-teknikens fördelar vid koledochussten sammanfattades av Fredrik Swahn, som berättade om tekniken där man peroperativt för ned en kateter via kolangiografikatetern ut i tarmen, som man sedan kan ”docka” papillotomen på. Denna metod, som successivt spridits till många av landets kirurgiska kliniker, har visats minska pankreatitrisken med nära hälften jämfört med konventionell ERCP2 .

Martin Ljungman, Västerås, berättade senare om ”fördröjd rendezvous” som kan genomföras efter inlagd perkutan kolangioduodenal guidewire vid förekomst av koledochussten, eller frånvaro av kontrastpassage till duodenum vid peroperativ kolangiografi.

I dagsläget utförs peroperativ kolangiografi eller försök till kolangiografi vid 93 procent av operationerna och frekvensen av lyckad kanylering av gallgång vid ERCP i landet är också hög, 91 procent2.

Ann-Cathrin Moberg berättade om laparoskopisk transcystisk stenextraktion, en teknik som används i Malmö vid koledochussten och som visats ge en hög grad av stenfrihet. Tekniken kan med fördel användas hos GBP-opererade patienter där det är svårt att genomföra en ERCP. Alternativet laparoskopisk koledochotomi vid frånvaro av ERCP, presenterades av Bahman Darkari. Han gick igenom fördelarna med tekniken men betonade vikten av att erfarna kirurger med vana av öppen koledochotomi utför ingreppen.

Registerhållare Lars Enochsson visar hur aktuella forskningsprojekt kan följas via Gallriks hemsida.

Lars Göran Larsson gav praktiska råd kring videodokumentation och Johanna Österberg agerade moderator för dagen.

Gallriks nationella koordinator Therese Barje avtackas med presenter och tal.

Anestesins roll

Jan Jacobsson gav en intressant inblick i anestesins roll vid gallkirurgi. Han sammanfattade evidensläget för perioperativt omhändertagande vid elektiva laparoskopiska ingrepp3 . Användandet av multimodal analgesi och singeldos av intravenös steroid har påverkat postoperativ återhämtning genom minskat illamående och mindre smärta. Minimerad preoperativ fasta kombinerat med liberal vätsketillförsel har bevisats förbättra återhämtningen. För att minimera respiratoriska och kardiovaskulära bieffekter bör ett så lågt buktryck som möjligt bibehållas under operationen.

Nya tekniklösningar

Professor Ulrika Nilsson från Örebro visade nya spännande IT-lösningar för att följa patienter pre- och postoperativt genom applikationer till mobiltelefoner. RAPP är en mobilapp som kan användas för att följa upp patienter postoperativt. Verktygets syfte är bland annat att öka säkerheten, kvaliteten och möjligheten till nationella jämförelser samtidigt som patienten ges möjlighet till feedback och ökad delaktighet i vården4 .

Michaela Breistrand och Magnus Johansson berättade att i Mora utför undersköterskorna på sal den peroperativa online-registreringen till olika kvalitetsregister. Det ger valida data, är tidsbesparande, ökar fokus på operationen samt höjer kunskapsnivån och samarbetet för hela operationsteamet. En utbildningsfilm finns nu utlagd på SIKTs hemsida5 .

Lars Göran Larsson visade videoklipp och gav praktiska råd om metoder för ljud och bildupptagning. Genom paralleller till flygindustrins checklistor belyste han faran med distraktioner under operationer och tänkbara förklaringar till varför saker ibland går fel.

Middag

Johanna Österberg, moderator för dagen, guidade därefter deltagarna vidare till fortsatt firande av framgångar från tio års arbete med middag och underhållning. GallRiks nationella koordinator Therese Barje avtackades med tal och presenter. Therese, som arbetat för GallRiks sedan 2006, har varit den sammanhållande länken mellan landets Mötesrapport koordinatorer och kommer att vara saknad!

Återkoppling

Dag två ägnades åt föreläsningar om komplikationer till gallstenssjukdomen; pankreatit, kolangit och kolecystit. För att underlätta samt höja kvaliteten av komplikationsregistreringen, fick koordinatorerna bidra med egna fall som varit svåra att registrera. Styrgruppen och UCR (Uppsala Clinical Research Center) har påbörjat arbetet med projektet ”Koll på läget” där deltagande kliniker fortlöpande skall få sina egna data tillgängliga online. Innan webblösningen är klar kan man fortsätta att prenumerera på kvartalsrapporter från hemklinikens registreringar. Avslutningsvis riktades ett stort tack till alla som registrerar och jobbar med GallRiks ute på klinikerna.

Referenser

1. Gallriks årsrapport 2014, tillgänglig via http://www.ucr.uu.se/gallriks/

2. Swahn F, Regnér S, Enochsson L, et al. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography with rendezvous cannulation reduces pancreatic injury. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2013;19(36):6026-6034. doi:10.3748/ wjg.v19.i36.6026.

3. Sellbrant I, Ledin G, Jakobsson JG. Laparoscopic cholecystectomy perioperative management: an update. Ambulatory Anesthesia 2015;2:53–57, doi http:// dx.doi.org/10.2147/AA.S86408

4. ”App som kvalitetskontroll i vården” Kvalitetsmagasinet.se 2014-12-02 5. SIKTs hemsida http://www.laparoskopi.nu