Ny nationell kurs i basal endoskopi

2015-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 4 / 2015

Endoskopin har på senare år allt mer gått från att enbart vara diagnostisk till att bli terapeutiskt. Numera kan ett flertal såväl akuta som elektiva ingrepp göras med endoskopisk teknik. Samtidigt är endoskopiutbildningen för kirurger dåligt reglerad. Det har varit upp till varje enskilt sjukhus att ombesörja att STläkarna får en bra endoskopiutbildning. Gastroenterologerna behöver å andra sidan gå en obligatorisk kurs i endoskopi för att få ut sin specialistkompetens men det har inte funnits någon nationell samordning av kurserna.

Samarbete mellan SKF, SFÖAK och SGF

För att höja lägstanivån och för att garantera att alla ges möjlighet till en bra grundutbildning i endoskopi har därför Svensk Kirurgisk Förening (SKF), Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) och Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) skapat en ny nationell kurs i basal endoskopi. Den första kursen kommer att gå i Stockholm vecka 47 och den andra kursen kommer att gå i Malmö vecka 48. Kursen har skapats enligt samma princip som SKF:s övriga kurser för ST-läkare, det vill säga av en nationell fakultet som ska säkerställa att kursen håller en nationell standard. Fakulteten har bestått av Urban Arnelo, SGF, Ann-Sofie Backamn, SGF, Peter Elbe, SKF, Lars Enochsson, SFÖAK, Hannes Hagström, SGF, Stefan Spinell, SFÖAK och Gabrielle Wurm, SGF.

Målgruppen är alla blivande endoskopister

Kursfakulteten har haft som avsikt att inte särskilja mellan kirurger och gastroenterologer. Målgruppen är helt enkelt alla blivande endoskopister. Tanken är att kursen ska gås tidigt under ST-utbildningen innan ST-läkaren har börjat göra egna endoskopier. Kursen kommer att bli fyra dagar lång och för att gastroenterologerna ska kunna tillgodoräkna sig kursen för sitt delmål 6 (endoskopi) så kommer en dag att tillägnas koloskopi. För kirurger kommer kursen inte att vara obligatorisk för att få ut specialistbeviset men förhoppningen är ändå att alla ST-läkare ska välja att gå kursen.

Många praktiska moment

Precis som KUB-kurserna så kommer deltagarna att behöva förbereda sig inför kursen genom att läsa på och skriva en förskrivning. Ett antal standardiserade föreläsningar kommer att ges men mycket av kursen bygger på praktiska moment. Förutom simulatorträning kommer även teknisk genomgång/felsökning av endoskopistaplar, boxövningar på djurmagar och hygienrutiner att läras ut. Kursen kommer att avsluts med en examination som också kommer att innehålla praktiska moment.

Ackreditering kan sökas efter träning på hemkliniken

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att få i uppgift att träna på hemkliniken enligt en särskild checklista. När handledaren godkänt att målen har uppnåtts kan kursdeltagaren ansöka om ackreditering som endoskopist. Ansökan måste ske inom ett halvår efter genomgången kurs för att färdigheterna från kursen fortfarande ska vara färska.

SKF, SGF och SFÖAK vill genom denna utbildning sätta en ny nivå för den basala endoskopiträningen i Sverige. Det kommer att behövas nu när endoskopin har en så pass viktig roll i diagnostiken och terapin av gastro-intestinala sjukdomar.

Peter Elbe, Utbildningssekreterare SKF

Lars Enochsson, SFÖAK-representant

Urban Arnelo, Ordförande endoskopi-utskottet SGF