Ökad kompetens nära den kirurgiska patienten

2017-04-24 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 2 / 2017

På höstens styrelseinternat träffade Svensk Kirurgisk Förening representanter för NFSK för att diskutera utmaningar och möjligheter till samarbete. Vi välkomnar en utveckling mot att höja kompetensen kring den kirurgiska patienten och ser också detta som en möjlighet att mildra den personalbrist som plågar så många kirurgiska verksamheter i landet. Det är därför glädjande att kunna presentera NFSK och dess verksamhet i Svensk Kirurgi.

THERESE AVALLIN
therese.avallin@gmail.com
Uppsala

Styrelsen för NFSK – Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor inom Kirurgisk vård, representerar 130 medlemmar där majoriteten är specialistsjuksköterskor eller avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård. Vi arbetar med patienten i den kirurgiska vårdkedjan, bland annat på vårdavdelningar och mottagningar. Patienterna vi möter idag har ofta komplexa vårdbehov, vilket leder till ett behov av specialistkompetens hos såväl läkare som sjuksköterskor. Samtidigt drabbas patienter och vårdgivare av brist på sjuksköterskekompetens vilket ger lägre vårdkvalitet och längre vårdtider. Internationella studier har visat att specialistsjukskö- terskan bidrar till säker vård av hög kvalitet, kortare vårdtider och lägre personalomsättning. Mot denna bakgrund arbetar vi i NFSK för att göra specialistsjukskö- terskan i kirurgisk vård till en självklar del av teamet runt patienten. Vi ser samarbetet inom teamet som en fundamental del i en välfungerande vårdkedja. Vi ser möjligheten att få presentera oss här som ett naturligt steg mot fortsatt dialog med Svensk Kirurgisk Förening för att utveckla våra föreningars samarbete. Vårt gemensamma intresse för goda resultat i den kirurgiska vården förenar och har betydelse för den kirurgiska patienten.

Föreningen

NFSK startade 2011 som en föreningssektion i Svensk Sjuksköterskeförening www.swenurse.se och verkar för den som studerar till, eller är, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Vi välkomnar även medlemskap för alla som är intresserade av vårt område. Än så länge är vi en relativt liten men snabbt växande förening med en ökning från 87 till 130 medlemmar sedan januari 2016. NFSK är en ideell förening bestå- ende av en styrelse med ordförande, vice ordförande och ledamöter valda av årsmötet. Vi har även ett nätverk med lokala ambassadörer som fungerar som styrelsens förlängda arm ut i Sverige. Vår verksamhet styrs av årsmötet och vi har löpande verksamhetsdrivande styrelsemöten via Skype och fysiska träffar. Föreningens syfte är att stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar. Detta gör vi genom att bedriva verksamhet riktad mot utbildning, klinik och politik.

Verksamhet

Vi verkar bland annat för att öka kunskapsutbyte i form av utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av den kirurgiska patienten. Vi arbetar intressepolitiskt tillsammans med SSF, etablerar ett nationellt nätverk av specialistsjuksköterskor och intresserade, skapar mötesplatser och delar information via hemsida, facebook, instagram, twitter och träffar. För att tydliggöra yrkesrollen och hur kompetensen kan tillvaratas i verksamheten, har vi tagit fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård. Den är uppbyggd efter våra sex kärnkompetenser och går att ladda ner på vår hemsida: www.nfsk. se.

Vi deltar på och arrangerar träffar för våra medlemmar och finns bland annat representerade på Kirurgveckan, där vi de senaste åren delat monter med Svensk Kirurgisk Förening. Vi ansvarar för abstrakthanteringen i det vårdvetenskapliga programmet, håller föredrag och anordnar föreningslunch. Vi delar även ut ett stipendium, vars syfte är att uppmärksamma specialistsjuksköterskan och betydelsen av den kirurgiska omvårdnaden. Det gläder oss att finnas med under veckan och utöka samarbetet i arrangemanget då vi ser starka fördelar av ökad tvärvetenskaplig orientering med patientens behov som utgångspunkt.

Medlemsdagarna 2016

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård

Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård har genom sin magisterexamen ökad vårdvetenskaplig och klinisk kompetens i ämnesområden som berör den kirurgiska patienten. Det innebär att specialistsjuksköterskan har en viktig roll i att säkerställa vårdens kvalitet genom patientnära arbete, verksamhetsutveckling och implementering av forskningsresultat. En stor del i professionen är även ledarskap och handledning av studenter och kollegor. Den professionella rollen ser olika ut runt om i landet och varierar mellan traditionellt patientnära arbete, att leda förbättringsarbeten, ha övergripande omvårdnadsansvar på avdelningen, driva sjuksköterskeledd mottagning med mera. Avancerad specialistsjuksköterska Den avancerade specialistsjukskö- terskan inom kirurgisk vård har en klinisk masterexamen med ökade vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper, vilket medför att de kan överbrygga eventuella glapp i vårdprocessen. Genom ett utökat patientansvar och kontinuitet på vårdavdelningen, kan den avancerade specialistsjuksköterskan bland annat leda rond, handleda kollegor och bistå patienter med informationssamtal under vårdtiden samt vid inoch utskrivningar. Den avancerade specialistsjuksköterskan har funnits i Sverige sedan år 2012. Internationellt heter rollen Nurse Practitioner (NP) och är en väletablerad roll i många länder, bland annat England och USA. Idag finns det 22 avancerade specialistsjuksköterskor examinerade i Sverige, varav fyra har inriktning mot akutsjukvård.

Hotad karriärväg

Specialistutbildning inom kirurgisk vård är den naturliga karriärvägen för sjuksköterskor som vill utveckla vården för den kirurgiska patienten. Genom att specialisera sig inom kirurgisk vård förvärvar sjuksköterskan den kunskap och fördjupning som behövs för att driva och utveckla den högspecialiserade vården som idag finns på landets kirurgkliniker. Specialiseringarna innebär en karriärväg för sjuksköterskor som på så vis attraheras att stanna kvar på vårdavdelningarna. Hög personalomsättning inom framförallt slutenvården är idag ett problem som kan leda till ett mindre erfaret och kompetent omhändertagande. Vårdkvalitet och patientsäkerhet kan därmed hotas. Den specialiserade sjuksköterskan är med sin utökade kompetens och erfarenhet ett stöd och en trygghet för sjuksköterskor med mindre erfarenhet. Detta bidrar till hög vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet. Omvårdnadsforskningen har utvecklats markant de senaste decennierna och det är en stor utmaning att implementera den evidensbaserade kunskapen i vårdarbetet. Specialistsjuksköterskan kan med sin kunskap inom vetenskaplig metod bidra till att vården ges med bästa tillgängliga evidens.

Tyvärr ser både efterfrågan och villkor för tjänster och utbildningsmöjligheter mycket olika ut runt om i landet. Många utbildningsplatser står tomma vilket innebär att utbildningen är hotad. En av orsakerna till detta är att utbildning av sjuksköterskorna på kirurgiska vårdavdelningar inte prioriteras i tillräcklig hög grad på grund av sjuksköterskebristen. Detta kan i sin tur leda till högre sjuksköterskeomsättning. För att bryta den onda cirkeln behöver efterfrågan på specialister öka, villkoren förbättras och yrkesrollen förtydligas. Vi hoppas på och ser fram emot ett tvärprofessionellt intresse och samarbete i frågan. Hur många specialistsjukskö- terskor finns det på din klinik? Vill du veta mer om föreningen eller yrkesrollerna specialistsjukskö- terska eller avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är du välkommen att kontakta oss på info@ nfsk.se, läsa mer på www.nfsk.se eller följa oss via Facebook (nfsk.se), Twitter (NFSK_se), Instagram (nfsk.se). Vi ses!

Styrelsen för Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård

Vinnare 2016 – Emma Strandqvist med bidraget Omvårdnadsrond.