Nu är KUB-kursen i akutkirurgi en verklighet

2015-02-04 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 6 / 2015

I och med den nya ST-utbildningen med gemensamt basår för kirurger, urologer, kärl- och plastikkirurger ökar efterfrågan på KUB-kurser som belyser de gemensamma kunskapsområdena som ska inhämtas under detta år. En ny nationell fakultet med representation från dessa olika specialiteter svarar nu upp mot detta behov med en uppskattad KUB-kurs i akutkirurgi. Man planerar för fyra kurstillfällen per år och de första utbildningstillfällena har fått höga betyg av deltagarna.

MIKAEL WIREN
mikael.wiren@karolinska.se
Stockholm

Efter drygt ett år utan kurser i akutkirurgi för ST-läkare har vi nu under hösten haft två KUB-kurser för sammanlagt 52 deltagare från hela landet. KUB-kursen i akutkirurgi har utvecklats i ett samarbete mellan kirurgi, urologi, kärlkirurgi och plastikkirurgi och innehåller dessutom föreläsningar om radiologi, gynekologi och barnkirurgi. Första kursen hölls på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i oktober och den andra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra sjukhuset i november. Planering och utformning av KUB-kursen har gjorts av en nationell fakultet (se faktaruta).

Uppskattade tre dagar

Kursen motsvarar utbildningsmoment C2 under basåret vilket nu är gemensamt för blivande kirurger, urologer, kärl- och plastikkirurger. Vi vänder oss alltså till kollegor i början på sin specialistutbildning. Omdö- met om de första kurserna är vi både glada och stolta över och i enkäten med frågor kring utbildning har deltagarna i snitt gett drygt 4 poäng på en 5-gradig skala. Vi i fakulteten och senare kursledare lokalt strävar efter att vara med på alla föreläsningar för att stimulera interaktion och diskussion vilket vi uppfattat som positivt. Vi vill utveckla kursen både avseende innehåll, upplägg och pedagogik. Kursen hålls i sin nuvarande form under tre dagar med en något kortare sista dag med hänsyn till hemresor. Dag två har vi som avslutning haft fallpresentationer där deltagare presenterat akuta kirurgfall som de själva haft. Man kan bara konstatera att akutkirurgi är mycket intressant med stor variation i sitt innehåll. Vi är också imponerade av den goda nivån och möjligheten att hantera akutpatienter på landets akutsjukhus.

Fyra kurser per år

Vi bedömer att behovet av denna kurs, som har plats för 26 deltagare, är stort och vi räknar med att ge den åtminstone fyra gånger per år i olika delar av landet. Föreläsningsmaterial är nu skapat och kommer framöver successivt att utvecklas. Föreläsningsbilderna vi gjort är stommen till föreläsningarna varför det blir förhållandevis enkelt att ta upp kursen på andra orter. Härnäst planerar vi att ha kursen i Sundsvall och i maj 2016 ger vi den på Huddinge igen. Kursen annonseras på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida bland övriga KUB-kurser. Den feedback vi fått från deltagarna har gett oss idéer om att utveckla och förbättra kursen ytterligare.

Kursinnehåll

Inom kirurgin tas klassiska avsnitt upp såsom divertikulit, appendicit, proktologi, GI-blödning, ulkus, gallstenssjukdom, pankreatit, ileus, bukväggssjukdomar och barnkirurgi. Kärlkirurgin tar upp tarmischemi, akut aorta- och extremitetsischemi och inom plastikkirurgin brännskador, sårskador och svåra mjukdelsinfektioner. De urologiska tillstånden såsom makrohematuri, kateterkunskap, infektioner i urinvägarna, njursten och andra obstruktiva tillstånd i övre urinvägarna tas upp. Likaså skrotala och genitala sjukdomar som handläggs på akuten samt cancerpatienter med medullapåverkan. Även icke kirurgiska orsaker till akut buksmärta, perioperativt förlopp och kirurgiska komplikationer tangeras. Vidare tillkommer drygt fyra timmar med akutkirurgiska fallpresentationer. Våra kurssekreterare, Ingela Andersson på Huddinge och Therése Olsson på Östra sjukhuset, har bidragit med god hjälp och gjort att det flutit på.

För oss kursledare är det egentligen en extra förmån att få vara med på kursen flera gånger om, att få lyssna till specialiteter där man inte själv har sin bas och att ta del av diskussioner. Vår närvaro på alla föreläsningar har dessutom varit uppskattad. Vad vi speciellt vill betona är att deltagarna inte har med sig en färdig kokbok hem för att ändra på sina rutiner. Vi betonar att lokala rutiner som fungerar är viktiga och att akutkirurgin är ett område med stora variationer på lösningar beroende på lokala förutsättningar och kompetens.

Nu historiska bilder från den första KUB-kursen i akutkirurgi.