Var ska vi sätta ribban för kvalitén på det vetenskapliga programmet under Kirurgveckan?

2015-02-04 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 6 / 2015

Kirurgveckan är ett unikt tillfälle för kirurger från hela landet att träffas och utbyta idéer. Det är ett av mycket få tillfällen att presentera den egna verksamheten, lokala kvalitetsarbeten och vetenskapliga projekt. Utan möjligheten att sprida sina erfarenheter till andra kollegor skulle troligen glöden i engagemanget för kirurgisk forskning falna. Kollegorna Shkar Ahmed och Shadan Mohammed-Ali har granskat 2011 års abstrakts till kirurgveckan för att se vilka som lett fram till publikation i internationell tidskrift och resultatet redovisas och diskuteras i detta bidrag från Kommittén för Klinisk Forskning.

Gabriel Sandblom
gabriel.sandblom@ki.se
Stockholm

Vi vill lyfta frågan om syftet med att presentera abstrakt under Kirurgveckan. Är målet att lyfta kunskapsläget till en högre nivå generellt, eller är det att träna kirurger som ska fatta kliniska beslut i ett kritiskt tänkande och förmåga att värdera kliniskt evidensunderlag? Till stor del överlappar båda målen varandra, men om Kirurgveckan verkligen ska kunna vara ett forum där forskning på alla nivåer lyfts fram och lokala projekt stimuleras krävs en inkluderande inställning där man inte filtrerar bort sådant som inte förväntas leda till nya innovationer.

Internationellt eller lokalt fokus?

En fruktbar forskningsmiljö kräver ett nätverk där tidiga, ännu inte helt mogna idéer, exponeras och får chans att konfronteras med andra liknande idéer. I det sammanhanget kan de fria föredrag och postrar som presenteras under Kirurgveckan ses inte bara som något som lyfter vetenskapen till internationell nivå, utan också som ett tillfälle att etablera kontakter mellan olika grupper, såväl inom universitetssjukvården som i det kliniska arbetets frontlinje långt bort från akademiska centra.

I de arbeten som presenteras under Kirurgveckan går det ibland att skönja en ambition att skapa struktur och lyfta medvetandet om evidensbaserad kirurgisk vård i den egna verksamheten. Detta kanske dock inte räcker hela vägen fram till något som kan påverka kirurgin såsom den bedrivs utanför den egna lokala organisationen.

Vilka abstrakt blir publikationer?

För att undersöka vilket inflytande de arbeten som presenterats under Kirurgveckan fått utanför våra egna svenska led har Shadan MohamedAli, Södersjukhuset, och Shkar Ahmed, Danderyds Sjukhus, gått igenom samtliga abstrakts som presenterades under Kirurgveckan 2011. I tabellen nedan visas hur stor andel av dessa som under efterföljande år också publicerats i en internationell engelskspråkig tidskrift. Som framgår av tabellen så varierar andelen ganska stort mellan delföreningarna. Några av de arbeten som aldrig nått utanför den egna bakgården kan dock ha inkluderats i andra arbeten eller satt en bestående prägel på den lokala inställningen till evidensbaserad kirurgi. Arbetsinsatserna bakom dessa får därför inte ses som bortkastade.

Svenska förutsättningar

Fortfarande ligger svensk kirurgisk forskning i framkant, även om det ofta talas om att förutsättningarna urholkats och att vi riskerar att tappa mark gentemot andra länder där infrastruktur och finansiering ser annorlunda ut. Stöd till starka forskarmiljöer på universitetssjukhus lyfts ofta fram som ett sätt att hindra att Sverige halkar efter gentemot andra länder. Utan att förringa behovet av insatser som på sikt kan leda till mer revolutionerande förändringar inom kirurgin, behövs det ändå ett utrymme där vetenskapliga arbeten exempelvis stärker underlaget för redan ”etablerade sanningar” eller utvärderar frågor av lokal och begränsad natur som kan exponeras.

ST-arbeten

Enligt utbildningsboken för kirurgi ska man som ST-läkare kunna formulera vetenskapliga frågeställningar och presentera relevanta metoder för att besvara dessa. Man ska också kunna kommunicera vetenskapliga resultat och ämneskunskaper såväl muntligt som i skrift samt ha kännedom om forskningsetiska regler och riktlinjer. I det sammanhanget ger Kirurgveckan en unik möjlighet att utvärdera att dessa mål uppnåtts. Detta innebär dock att vi måste acceptera att det vetenskapliga programmet under Kirurgveckan inte bara har till syfte att lyfta fram frågor av allmängiltigt intresse utan också vara en arena för examination av arbeten som inte når hela vägen fram till internationella publikationer.

Sammanställningen baseras på en genomgång av samtliga abstrakt presenterade under Kirurgveckan 2011. Shkar Ahmed och Shadan Mohammed-Ali har gått igenom Pubmed för att få fram vilka abstrakt som baseras på arbeten som lett fram till publikationer i internationella tidskrifter”.