Respons från styrgruppen för kolorektalcancerregistret

2015-02-04 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 6 / 2015

Ingvar Syk

Karl Kodeda

Annika Sjövall

Vi vill börja med att tacka Per-Anders Larsson för inlägget och många bra tankar. Att väcka respons var ett av syftena med artikeln. Det är sant att vi, till skillnad från Per-Anders, tror att det underlättar förbättringsarbetet att ha något man kan mäta och jämföra över tid, vilket är syftet med poängsättningen. Precis som Per-Anders skriver är syftet INTE att räkna ihop dem som vid tiokamp utan att identifiera enskilda variabler där kliniken ligger mycket minus, försöka hitta orsaker, göra förändringar och jämföra mot kommande år. Antal millimeter, dagar och procent som efterfrågas kan utläsas inne i rapporten.

Man kan ifrågasätta urvalet för de poänggivande variablerna men vi tror att de flesta kan hålla med om att de valda effektmåtten: lokal radikalitet, andel lokalrecidiv, långtidsöverlenad med mera är av stor vikt. Vi har därför valt att bryta ut och särredovisa dessa från processmåtten. Dessa kanske känns mer konstlade men vi tror att förbättringar här (vilket oftast är lättare att åstadkomma) på sikt kanske också kan leda till förbättrade siffror vad gäller utfall.

Mångas viljor

Antalet variabler har ökat år för år efter önskemål från professionen och nyfikna kolorektalkirurger, vilket avspeglas i att också Per-Anders Larsson föreslår några nya. Även våra kollegor från MDT-konferenserna från angränsande specialiteter har allt fler önskemål och det finns önskemål från registrets ”finansiärer” på vad som skall registreras och återrapporteras. Det är en stor utmaning att skriva rapporterna så att de inte uppfattas alltför omfattande och svårtillgängliga.

Per-Anders Larsson tar på slutet upp en mycket viktig aspekt, nämligen validering. Det är förstås helt avgörande för nyttan med registret att data är valida och det är allas vårt ansvar att se till att korrekt data förs in i registret. Vi vill därför passa på att uppmana alla inrapportörer att göra det prospektivt och att läsa instruktioner och definitioner. Ett stort valideringsarbete har gjorts och data håller på att bearbetas. Preliminära data antyder hyggliga men långt ifrån optimala siffror. Att göra en extern validering som Per-Anders föreslår är en god idé. Online-registrering och automatisk dataöverföring från datajournalsystem skulle inte bara medföra minskad arbetsbörda utan också säkerligen förbättra validiteten avsevärt. Vi lägger därför ner ett stort arbete på att få det till stånd men de ”tekniska” svårigheterna har gjort att det hittills gått långsammare än önskat. Avslutningsvis vill vi tacka alla kollegor som lägger ner arbete på att fylla i registret trots en många gånger pressad arbetssituation. En täckningsgrad på över 99 procent imponerar.