Snabbt växande nätverk för akutkirurgi

2015-02-04 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 6 / 2015

Ett intensivt arbete för att etablera en plattform för akutkirurgiska frågor pågår för närvarande. I tider med nivåstrukturering av resektionskirurgi och långt gången subspecialisering är det glädjande att ett dynamiskt arbete med den breda akutkirurgins speciella organisatoriska, strukturella, vetenskapliga och pedagogiska frågor hamnar i ljuset. Nedan beskrivs det snabbt växande akutkirurgiska nätverk som nu successivt byggs upp i landet.

Folke Hammarqvist
folke.hammarqvist@ki.se


Sakarias Wangefjord
sakarias@wangegjord.se


Jonas Leo
jonas.leo@capiostgoran.se

Akutkirurgiska nätverket

Akutkirurgin är en viktig del av den kirurgiska verksamheten som uppskattningsvis motsvarar 60–65 procent av kirurgiska slutenvårdstillfällen av patienter som lagts in via akuten. En tidig subspecialisering medför en minskad tillgång på kirurger med bredare akutkirurgisk kompetens och intresse. Vi har nu skapat ett nationellt forum för akutkirurgiska frågor. Det är uppenbart att akutkirurgi och akutkirurgiska frågor är ett väldigt stort område med anknytning till organisation, struktur, processer, samarbete, utbildning, bakjourskompetens, forskning och kvalitetsfrågor.
Nu senast samlades i Malmö en grupp på 20 kirurger i ett möte för att fortsätta arbetet med formerna i det Akutkirurgiska nätverket. Frågan har varit aktuell redan tidigare då det 2009 i Linköping ordnades ett nationellt möte i akutkirurgi med program kring utbildning, bakjourskompetens, struktur och forskning. Våren 2015 anordnades de akut-kirurgiska dagarna under två dagar på Huddinge. Intresset visade sig då vara stort för akutkirurgiska frågor och enintressegrupp bildades för att arbeta vidare. Utvecklingen har skett i diskussion med Svensk Kirurgisk Förening och idéerna från nätverket har välkomnats. Vi har kommit vidare i vårt arbete efter ett möte på Capio S:t Görans sjukhus och under Kirurgveckan i Örebro. I dagsläget har 120 kollegor anmält sitt intresse i nätverket och får fortlöpande information.

Internationell inspiration

Internationellt ser vi en utveckling av att akutkirurgi och trauma organiseras tillsammans och ur detta kommer även tankar kring behov av subspecialitet och ackreditering för formell kompetens inom området. Detta diskuteras inom UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) och dess delförening för akutkirurgi och trauma där innehållet i en log-bok just nu definieras. ESTES (European Society for Trauma & Emergency Surgery) har sedan flera år tydligt arbetat med trauma och akutkirurgiska frågor på sina möten. Akutkirurgiska nätverket har en dialog med traumaföreningen och vi kommer på den kommande kirurgveckan i Malmö ha gemensamma program.

Arbetsgrupper

Inom nätverket har vi bildat arbetsgrupper kring olika teman; samarbete mellan akutkirurgi och akutläkare, global kirurgi, frågor avseende kvaAkutkirurgi litet och forskning samt utbildning och bakjourskompetens. Vi har bildat en styrgrupp (Folke Hammarqvist, Sakarias Wangefjord, Jonas Leo, Johan Ungerstedt, Marcus Larsson, Mats Andersson, Maria Wikström, Stefan Redéen och Anders Rosemar) vilken representerar en stor del av landet geografiskt.
Nätverket kan även på sikt fungera som en remissinstans för akutkirurgiska frågor. Detta är inte riktigt formaliserat ännu. Vi tar dessutom gärna på oss utbildningsuppdrag och hjälper till i KIRUB-frågor och med program för ST-luncher under Kirurgveckan. Parallellt med dessa frågor har en KUB-kurs i akutkirurgi skapats vilken nu har gått för andra gången under hösten 2015 (se artikel sid 304 reds anm). Härnäst planeras för Akutkirurgiska Dagarna på Huddinge 16–17 mars 2016 med möte för nätverket. Vi hoppas att det Akutkirurgiska nätverket ska upplevas som positivt även för de övriga delföreningarna inom Svensk Kirurgisk Förening och vi ser fram mot ett samarbete i våra gemensamma frågor. Alla med intresse för akutkirurgi är välkomna att delta i nätverket. Vi hoppas på en spännande resa framöver till nytta för våra akutkirurgiska patienter och för våra verksamheter.
Är du intresserad av att vara med? – sänd ett mail till Jonas Leo; jonas-leo@capiostgoran.se