Kirurgiska kliniken i Örebro – 100 år i snabba svep

2015-04-15 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 2 / 2015

Kirurgiska kliniken i Örebro firade sitt 100-års jubileum för tre år sedan och i fjol var det 50 år sedan sjukhuset blev regionsjukhus. Under stora delar av förra seklet ansågs Örebro Lasarett som ett mycket bra ställe att skaffa sig vidareutbildning i kirurgi innan man kunde bli självständig överläkare (dvs enda överläkare och chef) för en kirurgisk klinik vid något annat läns- eller länsdelslasarett. Inte minst ansågs ulcus/ ventrikel kirurgin vara av hög klass och därför blev till exempel både Gösta Bohmansson och Sten Wallensten av Kunglig Majestät utnämnda till Professor Honoris Causa.

År 1975 gjordes den första gastric bypass operationen i Europa vid kliniken och obesitaskirurgi har allt sedan haft en central plats i klinikens verksamhet. För att från början ha varit en sann allmänkirurgisk klinik fick sjukhuset tidigt samtliga kirurgiska subspecialiteter redan på 50- och 60 talet, utom neurokirurgi. Sedan ett par år finns nu även neurokirurgiska specialister vid kliniken. Trots den kraftfulla satsningen på andra subspecialiteter var vi en av de kirurgiska kliniker som var sist med att införa en tydlig sektionering av verksamheten. Inte förrän 1992 delades kliniken upp i fyra sektioner: övre gastro, kolorektal, bröst-endokrin och kärl. Barnkirurgin hörde till ÖG och alla delade på traumaverksamheten. Kärlsektionen tog en ledande roll i den endovaskulära utvecklingen i landet och när antalet öppna kranskärlsingrepp för några år sedan minskade flyttades denna dynamiska verksamhet ut och slogs samman med thoraxkirurgin till en kärl-thoraxkirurgisk klinik.

Medan alla svenska kirurgiska kliniker ända sedan 80-talet plågats av årliga återkommande ”sparbeting” väntade Örebrosjukhuset till ett stort sådant 1995. På ett år skars personalbudgeten ner med 25 procent och klinikens vårdplatser gick från 110 till 55. För att efter detta dråpslag resa sig beslöt sig sjukhuset (och senare landstingsledningen) för att satsa och försöka ombilda sjukhuset från regionsjukhus till universitetssjukhus med forskning och komplett utbildningsprogram inklusive läkarutbildning. 2001 utropade vi oss till universitetssjukhus, (från ”RSÖ” till ”USÖ”) och efter tre ambitiösa ansökningsomgångar fick Örebro Universitet 2010 fullt läkarutbildningsprogram. Klinikens egna forskningsambitioner har också succesivt vuxit i takt med denna utveckling. Forskningen präglas av klinisk patientnära forskning och inte minst är de två starka registren ERAS och SOReg viktiga baselement för denna forskning.

Det egna länet är ett ”typiskt svenskt tre-procent landsting” med knappt 300 000 invånare. Det har trots sina korta avstånd, med stark politisk förankring, tre sjukhus inklusive tre akutmottagningar. De tre kirurgiska klinikerna har varit självständiga, även om ett visst samarbete, främst inom obesitaskirurgin, förekommit. Sedan april 2015 har sjukhusen och klinikerna slagits samman i en länsövergripande organisation – vilka möjligheter och svårigheter det kan medföra är ännu för tidigt att sia om.

Kollegorna i Örebro framför Kirurgveckans vandringspokal.

Övre gastrosektionen

Övre gastrosektionen vid USÖ bedriver en bred verksamhet. Vid enheten tjänstgör åtta specialister och traditionellt har sektionens medarbetare haft en bred kompetens, men en ökad subspecialisering har skett de senaste åren. Obesitaskirurgi har en lång tradition vid kliniken. För närvarande bedrivs majoriteten av standard obesitaskirurgi i Lindesberg och revisions-/konverteringskirurgi i Örebro. Sektionens forskning kretsar primärt kring obesitaskirurgi och flera doktorander bedriver projekt inom ämnet. Sektionen har ett aktivt utbildningsintresse och medarbetare har under många år arrangerat olika praktiska kurser, för närvarande inom laparoskopisk sutureringsteknik. Senaste åren har vi noterat en ökande omfattning av utredningar och behandling av Övre Gastrointestinal cancer. Sektionen bedriver esofagus-/ ventrikel-, pancreas- och leverkirurgi och har ett ökande samarbete med KS/Huddinge. Den endoskopiska aktiviteten är hög och ökande inom sektionen med bland annat en väletablerad endoskopisk ultraljudsverksamhet.

Bröst- och endokrinsektionen

Bröst- och endokrinsektionen vid USÖ bedriver avancerad vård av patienter med bröst- och endokrinåkommor. Sektionen består för när varande av sju specialister; fyra ÖL och tre AL som i varierande grad är engagerade i verksamheten på heleller deltid samt två sjuksköterskor på kirurgmottagningen. Vi förfogar över sex vårdplatser.

Våra huvuddiagnoser inom det endokrina sjukdomsspektrat är patienter med primär hyperparatyreoidism, tyreotoxikos, struma samt tyreoideacancer. En förhållandevis stor del av våra patienter är patienter med carcinoidsjukdom, patienter med andra neuroendokrina tumörer samt patienter med sjukdomar i binjurar och med andra diagnoser inom endokrin. Årligen opereras cirka 100 patienter med olika diagnoser inom endokrin. All behandling sker i nära samarbete med medicinendokrinologiska kliniken, röntgenkliniken samt onkologiska kliniken. Många av våra patienter dras på externa MDT-konferenser i Stockholm och Uppsala.

B/E-sektionens till antal största patientgrupp är utredning och behandling av patienter med bröstcancer och benigna tillstånd i bröstkörteln. Årligen behandlas cirka 250 nya bröstcancerfall men inräknat tumörrecidiv efter tidigare behandling och benigna tillstånd samt reoperationer stiger antalet patienter till nära 400 per år.

All bröstcancerbehandling i Region Örebro län är sedan 2013 centraliserad till USÖ. All bröstcancerbehandling sker i nära samarbete med onkologiska kliniken och i ett ökande antal fall också med plastikkirurgiska kliniken rörande primära rekonstruktioner. Kliniken deltar i flera multicenterstudier som för närvarande studerar behovet av axillutrymning vid både mikrometastas och makrometastas (senomac). Dessutom genomförs delar av SentiMag-studien på kliniken där ett magnetiskt ämne jämförs med isotop och färg. Sedan länge har kliniken drivit flera studier om strålbehandlingens roll vid bröstbevarande kirurgi. I somras presenterades 25-årsresultaten av CW-1 studien och under våren ska en första analys göras av en nationell kohortstudie där tamoxifen som skydd mot lokalt återfall i stället för stålbehandling vid lågrisktumörer studeras. Vi är också först i landet att studera intraoperativ strålbehandling vid bröstbevarande kirurgi. De preliminära resultaten av denna pilotstudie kommer att diskuteras på ett symposium under kirurgveckan i Örebro.

Universitetssjukhuset Örebro.

Kolorektalsektionen

Sektionen har för närvarande åtta fasta kirurger varav två arbetar deltid. Sektionen utför de flesta kolorektalkirurgiska ingrepp inom cancer-, IBD och funktionskirurgi. Sedan 2005 utförs all rektalcancerkirurgi i region Örebro län på universitetssjukhuset Örebro, och sedan årsskiftet även all koloncancerkirurgi, viket medför att antalet medarbetare kommer att utökas. Sektionen förfogar över 18 fasta vårdplatser. På kolorektalmottagningen arbetar fyra kolorektalsjuksköterskor som också fungerar som kontaktsjuksköterskor och därigenom medverkar på sektionens MDT-konferenser. Sektionen har två stomiterapeuter.

Laparoskopisk kirurgi introducerades 2006 och en stor andel resektionskirurgi utförs med konventionell laparoskopi samt i ökande grad med robotlaparoskopi vilket introducerades 2013.

Ett nära samarbete finns sedan länge med gastroenterologerna bland annat i form av en gemensam IBD-rond varje vecka. Även vad gäller skopiverksamheten som administreras av medicinkliniken så finns ett konstruktivt samarbete. Ett nära samarbete är etablerat med sektionen för övre gastro-intestinal kirurgi vad gäller handläggning och kirurgi av kolorektala levermetastaser. Av sektionens åtta kirurger är två docenter, tre disputerade och två har pågående doktorandarbeten. Sektionen har också en disputerad sjuksköterska.

Sektionen har stor vana av utländska studenter. Flera av sektionens medarbetare medverkar regelbundet vid läkarutbildningen med föreläsningar, case seminarier och praktiska utbildningsmoment. Sektionen har sedan 2010 organiserat en KUB-kurs i kolorektal kirurgi. Sektionen samarbetar med Akademiska sjukhuset och Norrlands universitetssjukhus och har sedan 2006 organiserat en nationell utbildning av kolorektalkirurger med fem utbildningstillfällen årligen (distansutbildning). Sektionen tar också ett kontinuerligt ansvar för utbildning av ST-läkare och randande specialister framför allt inom gynekologi. Ett betydande blivande sjuksköterskor liksom annan vårdpersonal får del av sin utbildning på sektionen.

Örebro slott. Foto: Björn Fransson

Kirurgisk vårdenhet

Klinikens vårdavdelning 29/39 är belägen på våningsplan 9 i B-huset. Avdelningen har 36 vårdplatser uppdelade på fem grupper som vårdar patienter från klinikens fyra sektioner övre gastro (ÖG), bröst-, endokrin (BE), kolorektal (KR) och akut och trauma (A&T). Vårdavdelningen leds av en avdelningschef och två biträdande avdelningschefer. På Akutvårdsavdelningen förfogar kliniken över nio platser och omfattar kirurgi, urologi och ortopedi. Vanliga diagnoser är tarmvred, mindre trauma och skallskador

Kirurgoperation

Kirurgoperation är belägen på fjärde våningen i O-huset. Avdelningens stora operationssalsfönster vetter ut mot barnens ö, Stora Holmen med Svartån rinnande nedanför. Vi delar våningsplan med kärl-thorax operation och disponerar fyra operationssalar var. På en av våra salar finns sjukhusets robot Da Vinci. Med den opererar vi kolorektalpatienter. Flera kliniker använder roboten, de kommer då till oss och utför sina operationer med egna robot team.

På USÖ är varje operationsavdelning tillhörande egen klinik och personalen anställd av hemmakliniken. Vår avdelning är den enda operationsavdelning som bemannar dygnet runt, detta med ren nattpersonal. Vi delar jourlinjen med kvinnoklinikens operationspersonal och täcker då för kirurgens, kvinnoklinikens samt urologens akuta patienter. Övriga specialiteter har beredskapslinje.

Kirurgoperation är fullbemannad och här arbetar 16 operationssjuksköterskor och åtta undersköterskor. De flesta som arbetar här har en lång erfarenhet av operationssjukvård. Detta märks tydligt genom en mycket hög kompetens och stort eget ansvar i gruppen. Utvecklingen drivs hela tiden framåt och alltid finns något nytt på gång som ex nya ingrepp, nya metoder, instrument, omvårdnadsforskning och olika processer för att vården kring våra patienter hela tiden ska bli säkrare och effektivare. Vi är noga med att snabbt få utbildning på nya saker och vi anordnar utbildning tillsammans internt eller tillsammans med ansvarig firma. Vi arbetar efter vårdplaner och plocklistor som är utarbetade av våra fyra sektionsansvariga sjuksköterskor och dessa ansvarar även för att de uppdateras hela tiden. All dokumentation sker via datajournal och vi testar nu även på vissa operationer att koppla den samman med kirurgens journal. När någon nyanställs hos oss får de en mentor samt ett introduktionsprogram och vi håller även en introduktion till operationsvärlden för alla de kandidater som börjar hos oss. Arbetsglädjen i vår grupp är stor med många skratt i den allvarliga vardag vi ändå befinner oss i. Vi är stolta över kirurgoperation och vårt arbete! Kom gärna och hälsa på oss under kirurgveckan 2015.

Kirurgmottagningen

Kirurgmottagningen arbetar i fyra sektioner, bröst- och endokrin, kolorektal, övre gastro och akut-och traumasektion. Mottagningen tar årligen emot cirka 10 000 patienter fördelat på cirka 2500 nybesök till läkare, cirka 4 000 återbesök till läkare och cirka 3 500 sjuksköterskebesök i öppenvård. Det är elva sjuksköterskor som är anställda varav två stomiterapeuter. Samtliga sjuksköterskor har egna diagnosspecifika mottagningar. Varje vardag har sjuksköterskorna öppen mottagning dit våra patienter som är i behov av såromläggningar kan komma utan tidsbokning. Det finns även dietist, kurator och arbetsterapeut som arbetar med patienterna både mot öppen- och sluten vård. Det är för närvarande remisskrav till mottagningen. Patienter som känner en knöl i bröstet kan dock använda sig av egen remiss till mottagningen. År 2009 införde vi kontaktsjuksköterska till samtliga cancerpatienter, det är en integrerad del i verksamheten och arbetsuppgifterna är utformade enl SKL och RCC;s uppdragsbeskrivning. Hantering av väntelista och planering och kallelser till inneliggande och polikliniska operationer sköts av sjuksköterskorna i samarbete med läkarna på sektionerna.

Sekretariatet

Kirurgens administrativa enhet består av tio medicinska sekreterare, tre assistenter och en enhetschef. Sekretariatet följer klinikens sektionsindelning och till varje sektion finns en öppen- och slutenvårdssekreterare samt en assistent. Sektionsansvarig sekreterare sköter vissa av klinikens nationella kvalitetsregister.

Lindesbergs lasarett.

Karlskoga lasaret.

Videoarkivet

http://www.remittent.se/sv/Videoarkiv/

Kirurgiska klinikens webbaserade videoarkiv är nationellt känt och är framvuxen ur den kliniska vardagen, skapad av och för kliniker med målsättningen att snabbt, effektivt o enkelt sprida kirurgisk kunskap till kollegor. Filmerna i arkivet används i stor omfattning av läkare och sjuksköterskor under utbildning och man har där bland annat möjligheter att ta del av andra kollegors dyrköpta erfarenheter vad gäller operationstekniska misstag och triumfer. En del av filmerna riktar sig till våra patienter och användes regelbundet då man informerar dessa om stundande ingrepp. Den välinformerade patienten visar sig vara mer tillfredställd med vården, mindre orolig och ångestfylld och får ofta ett snabbare rehabiliteringsförlopp och kortare sjukskrivningstid.

Videoarkivet är ett viktigt bidrag till projektet ”Säkrare bukkirurgi” och används flitigt av både sjuksköterske- och läkarstudenter. En fjärdedel av besökarna kommer från utomnordiska länder vilket vittnar om att videoarkivet även uppmärksammats internationellt. Videoarkivet har även tilldelats flera olika priser under årens lopp bland annat Vitalisstipendiet 2005 samt Svensk Kirurgisk Förenings ”Årets utbildningsinsats 2009”. Arbete pågår med ta fram en App för att bland annat förbättra sökfunktionen i arkivet. En ökad mängd filmer insändes även från kirurgkollegor ute i landet. Videoarkivet är kostnadsfritt och kan nås när som helst på dygnet.

Forskning vid kirurgiska kliniken

Kliniken har flera forskargrupper vilka presenteras i korthet nedan:

Övre GI-sektionen har ett flertal projekt relaterade till obesitaskirurgi, flera av dem kopplade till obesitasregistret men även stora randomiserade studier där den sk slitsstudien är en nationell multicenterstudie med ett stort antal centra engagerade och där de första resultaten från två års uppföljning nu presenteras. Dessa leds av Ingmar Näslund och Eva Szabo. Dessutom pågår ett doktorandprojekt kring gallkirurgi.

Endokrinsektionen forskar inom tyreoidea och paratyreoidea och dess funktion i relation till de olika behandlingsalternativ som finns. På senare tid har ett projekt med inriktning mot livskvalitet, psykiatriska symptom och tyreoideafunktion drivits. Göran Wallin är huvudansvarig för dessa projekt. Bröstsektionen forskar inom effekter av intraoperativ strålbehandling under ledning av Göran Liljegren.

Kolorektalsektionen har flera grupper aktiva. En grupp under ledning av Peter Matthiessen studerar avlastande stomi eller inte i en rad olika projekt. Kjell Jansson leder en annan grupp som har projekt kring tarmischemi och läckage i relation till metabolism, där man använder mikrodialys som en central metod. Olle Ljungqvist studerar insulinresistens och metabolism vid kirurgisk stress och leder ett projekt internationellt kring ERAS.

Lindesbergs lasarett

Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Vi betjänar hela länet men vårt främsta upptagningsområde är norra delen av Örebro län, där 52000 invånare bor i kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. På Lindesbergs lasarett bedrivs anestesi- och intensivvård, kirurgi, ortopedi samt medicinsk och geriatrisk vård. Vi har dessutom sex specialistmottagningar och en röntgenklinik.

Lasarettet är ett länsdelssjukhus med viss högspecialiserad vård, där laparoskopisk GBP omfattar störst volym med 150–200 stycken per år. Vi har ett nära samarbete med Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett, där vi har ett gemensamt ansvar för länets patienter som är i behov av vård. Detta innebär till exempel överflyttning av patienter emellan sjukhusen vid överbeläggningar. Vi har också gemensamma MDT-konferenser och i vissa fall centraliserade mottagningar.

Kirurgiska kliniken i Lindesberg består av en mottagning, en vårdavdelning och ett sekretariat. På kliniken bedrivs allmänkirurgi och urologi med hjälp av cirka 74 anställda inklusive vikarier. Detta innefattar tio överläkare och en urolog. Kliniken har även cirka fyra underläkare och fem AT-läkare. Vi har allmänkirurgbakjour dygnet runt och akutmottagningen bemannas med primärjour dygnet runt.

Kirurgkliniken har en vårdavdelning med 24 platser, samt en mottagning där både endoskopier samt cystoskopier utförs. Detta i tillägg till vanlig mottagningsverksamhet. Lasarettet har en god och högskolemässig miljö för verksamhetsförlagd utbildning enligt avtal med Örebro universitet. Detta innebär bland annat att vi har ett antal läkarstudenter varje termin som bedriver sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss. Vi har på kliniken disputerade läkare och forskningen bereds utrymme för, ofta i samarbete med USÖ.

Några sammanfattande ord om kirurgiska kliniken vid Lindesbergs lasarett är att det är en klinik med trivsam atmosfär och gott klimat. Beslutsvägarna är korta och medarbetarna i huvudsak nöjda. En del av det sköna Bergslagen.

Karlskoga lasarett

Karlskoga lasarett är ett länsdelssjukhus och samtidigt ett fullvärdigt akutsjukhus med hög självförsörjningsgrad. I lasarettets närområde bor cirka 90 000 invånare i de tre västra kommunerna i region Örebro län. Till närorådet hör även de tre östra kommunerna i Värmlands län. Sjukhuset har cirka 750 anställda. Karlskoga lasarett är ett av tre sjukhus inom Örebro läns landsting och bedriver dygnet-runt-verksamhet inom intensivvård, medicin och geriatrik, kirurgi, kvinnosjukvård med förlossningsverksamhet samt ortopedi. På lasarettet finns även mottagningar för barn och ungdom, öron-näsa-hals, ögon och hud. År 2012 vann Karlskoga lasarett, som första sjukhus i Sverige, utmärkelsen ”Svensk Kvalitet”.

Kirurgkliniken har 26 vårdplatser för slutenvård. Utöver dessa platser har kirurgkliniken tillgång till platser på en välutrustad uppvakningsavdelning. Lasarettet är även i övrigt välutrustat med bland annat toppmodern IVA och en radiologisk klinik som erbjuder kvalificerad MR, CT och ultraljudsservice. Kirurgkliniken organiserar en nyöppnad, toppmodern akutmottagning. Akutmottagningen har cirka 21 000 besök årligen.

Tillsammans med medicinklinikens gastroenterologer har vi en produktiv endoskopienhet med 1200–1300 endoskopier per år. De operativa ingreppen är i huvudsak laparaskopisk kirurgi bland annat laparaskopiska bråck, laparoskopiska ärrbråck, laparoskopisk gallkirurgi. Vi opererar naturligtvis också öppen kirurgi. I samarbete med kärl-thorax- kliniken på USÖ planeras en ny enhet på Karlskoga lasarett, där regionens patienter med venösinsufficiens skall utredas och behandlas.

Kirurgkliniken utför cirka 1000 operationer per år. I huvudsak elektiv kirurgi men även akuta ingrepp. Kirurgkliniken har cirka 180 anställda fördelat på fem arbetsenheter: akutmottagning, vårdavdelning, operation/endoskopiavdelning, kirurg/urologmottagning och administration. I läkarkollegiet ingår nio specialistkompetenta allmänkirurger, varav två med urologisk och en med thoraxkirurgisk dubbelspecialitet. Sju ST-läkare varav fyra rand-utbildar sig. Vid kliniken finns också ett flertal AT-läkare.

Studenter

Läkarutbildningen vid Örebro Universitet startade 2011. Den första årskullen går nu termin 9. Kirurgiska kliniken tar emot studenter på termin 3, 4, 5, 6 och 8 för VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Kirurgi Region Örebro

genom

Göran Wallin och medarbetare