Smartphone-applikation – ett nytt verktyg i cancervården

2015-04-15 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 2 / 2015

En stor satsning på cancervården sjösätts nu i landet. Ett intensivt arbete med att ta fram standardiserade vårdförlopp (SVF) bedrivs inom många diagnosområden. Michael Hermansson beskriver i denna artikel hur styrgruppen för Nationellt Register för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) arbetar för att modernisera och integrera vårdprogram, SVF och kvalitetsregister med processverktyg i en smartphone-app.

MICHAEL HERMANSSON
michael.hermansson@skane.se
Lund

HELENA BRÄNDSTRÖM
helena.brandstrom@akademiska.se
Uppsala

Vårdprogram och kvalitetsregister är kraftfulla instrument som kan komma att bli till stor nytta både för oss som jobbar med cancerpatienter och för beslutsfattare. I den nationella styrgruppen för esofagus-ventrikelcancerregistret (NREV) lägger vi, liksom andra vårdprogramsgrupper i landet, mycket energi på att få dem att fungera och de har stegvis utvecklats till någorlunda habila produkter. Om vårdprogram och kvalitetsregister ska överleva som styr- och mätinstrument, så måste vi dock se till att de blir användbara i vardagen. Både i det dagliga arbetet och för den långsiktiga planeringen. Om vi misslyckas med detta kommer intresset snart att falna både från professionen och från finansiärer.

NREV har tagit dessa frågor på stort allvar och här följer en beskrivning av hur vi tänker oss att göra våra tre ben, vårprogram, standardiserat vårdförlopp och kvalitetsregister, till arbetshästar som kompletterar varandra och blir till hjälp för medarbetare i vården. Och hur de möts i fickan.

Vårdprogram och standardiserat vårdförlopp

De första vårdprogrammen inom mitt område kom för knappt 20 år sedan och var regionala. Det första nationella vårdprogrammet för esofagus-ventrikelcancer är bara tre år gammalt. Vårdprogrammen skapades för att man ville åstadkomma en likvärdig vård över landet och skapa en samsyn i hur dessa sjukdomar bör handläggas.

Vårdprogram var och är ganska digra och ambitiösa dokument där man försöker ge en objektiv bild över kunskapsläget. Den som söker handfast vägledning kan bli frustrerad i kontakten med vårdprogrammen och jag ser framför allt två orsaker till detta:

• De har mer karaktären av läroböcker och är svåranvända i den kliniska vardagen

• De gamla vårdprogrammen uppdaterades med långa intervall och blev snabbt omoderna

Ett oväntat inspel från statsmakten visade oss nya vägar. Våren 2014 beslutade den dåvarande regeringen att avsätta SEK 500 miljoner per år under fyra år i en satsning på en Svensk variant av Danskarnas ”pakkeforlob”, med det betydligt mer Svenskklingande namnet ”standardiserat vårdförlopp”, hädanefter refererat till som SVF (se Brändströms artikel i detta nr – reds anm). Då esofagus-ventrikelcancer utsågs till en av pilotdiagnoserna arbetades det intensivt under senhösten med att, under handfast ledning av Helena Brändström på RCC, framställa ett förslag till SVF som sedermera godändes av socialdepartementet och lanserades av Gabriel Wikström i slutet av januari. Det färdiga förslaget finns att beskåda på cancercentrum.se.

Den viktigaste komponenten i SVF, och den mest utmanande för landstingen, är förstås de korta ledtiderna för utredning och behandling, men under arbetet såg vi i SVF inte enbart korta ledtider och ett hopplöst namn utan även ett mycket konkret dokument som kunde bli den handfasta vägledning i vårt dagliga värv som vårdprogrammen inte alltid blev.

Vi insåg att SVF skulle bli stommen i vårt arbete med nationella riktlinjer. Vi skriver nu om vårdprogrammet så att det blir ett dokument som harmonierar med, fördjupar och förklarar SVF. Rubriksättningen i vårdprogrammet anpassas till SVF och vi jobbar med att kondensera texterna och göra riktlinjerna tydligare.

Vårdprogrammet ska fortsättningsvis uppdateras kontinuerligt och användarna ska, till exempel via smartphone-appen, kunna vända sig till redaktören och författarna om man vill belysa nya data som kan få konsekvenser för rekommendationerna i vårdprogrammet. En gång om året inkorporeras nyheter i det officiella vårdprogrammet och om förändringarna inte är för omfattande så blir det ingen, eller endast en begränsad, remissrunda.

Kvalitetsregister

Om många har lagt ner mycket jobb på vårdprogrammen så får man nog säga att fler lagt ner ännu mer jobb på kvalitetsregister. Syftet med dessa register var att ge oss ett verktyg att mäta om vi i vården levererar det som vårprogrammen stipulerar. Det har också gett oss en forskningsplattform som är unik i världen. Om vårt kvalitetsregister ska kunna leverera det vi önskar så krävs bra in-data och en hög inrapporteringsfrekvens och därmed ett stort engagemang från alla i Sverige som handlägger denna patientgrupp. Om detta engagemang ska kunna hållas levande måste in-rapportörerna känna att det är mödan värt och att de får något igen för sin insats. Med detta för ögonen startades ett projekt i NREV som kan bli till stor hjälp för läkare och kontaktsjuksköterskor och som kan kompensera för en allvarlig brist i våra journalsystem, nämligen möjlighet till överblick över tid och mellan vårdgivare. De kallas för processformulär och är webbaserade dokument på INCA plattformen där man längs en tidslinje i realtid lägger in data om patientens resa från diagnos till uppföljning (se bild). På köpet får man inrapportering av registerdata. Mer om detta arbete hoppas vi få återkomma med i Svensk Kirurgi när projektet inom kort närmar sig skarpt läge. Processformulären kan bli riktigt bra men det behövs ytterligare en komponent. Vi måste kunna leverera data till medarbetare och beslutsfattare i vården, snyggt presenterat och anpassad till den enskildes önskemål. Och gärna rakt ner i fickan.

Smartphone-applikation

Idén till smartphoneappen kom ursprungligen ur en önskan att bli av med de vårdprogram i pappersformat som samlade damm i otaliga läkarexpeditioner runt om i landet, och istället leverera det till var doktors ficka. Arbetsgruppen leds även denna gång av Helena Brändström på RCC, och ett par andra diagnosgrupper, med lite olika kravspecifikation på appen, deltar i arbetet. Vi insåg tidigt i arbetet att vi för esofagusventrikel-gruppens del ville utnyttja den moderna telefonens egenskaper och göra mer än att bara presentera en textmassa. När sedan SVF kom in i bilden blev det naturligt att låta den strukturen forma även appens vårdprogramsdel. Vi insåg också att appen kan bli en kanal att leverera färska ut-data från kvalitetsregistret på ett aptitligt och lättillgängligt sätt. Telefonen gör ju också att det kan bli tvåvägskommunikation där vi hoppas att användarna ska forma utbudet med sina önskemål och synpunkter precis som användarna kan hjälpa till med att hålla vårdprogrammet aktuellt. Så här möts alltså våra nationella styrdokument, nationellt vårdprogram, standardiserat vårdförlopp och kvalitetsregister i en och samma interaktiva applikation. Rakt ner i fickan. Men där kan rymmas mycket mer till glädje för alla professioner:

• Video och bildmaterial

• PM • Checklistor för ERAS

• Staging kalkylator

• Information om pågående forskningsprojekt

• Kontaktinformation

• Pushnotiser med nyheter från vårdprogramsgruppen

• Tips om nypublicerade artiklar och key publications

Den första versionen av appen kommer att vara nedladdningsbar för iphone, android och windows 8-telefoner i mitten av mars. I den första versionen finns inte allt av ovanstående på plats men du kommer att hitta vårdförloppen, vårdprogrammet, filmer och kalkylator. I appen finns möjligheten att favoritmarkera sidor och att smidigt ta sig mellan vårdförlopp och vårdprogram. Vi hoppas på input från er användare för att utveckla appen vidare.

Min arbetsgivare bistår inte längre sina arbetstagare på golvet med arbetsskor, det får man ordna själv. Om någon i ledande position visste vad mina tofflor utsatts för skulle de sannolikt beordra omedelbar destruktion (av tofflorna).

Kanske blir snart smartphone en oumbärlig del av vårdpersonalens vardag. Då borde vi addera den till vårt krav på tofflor.