Studentnätverk för kirurgi

2016-06-20 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 3 / 2016

Kvaliteten på kirurgisk sjukvård är kraftigt avhängig det personliga engagemang som finns för ämnet. Att stimulera detta engagemang tidigt under läkarutbildningen är något som kan komma kirurgin till godo. I Lund har man varit först ut med att, med inspiration från andra länder, skapa en kirurgisk studentförening. Liknande initiativ har startats även på andra studieorter det senaste året.

ANNA ÖRNFJÄRD
Läkarstudent T9 Malmö
Tillträdande ordförande i KirU
anna.ornfjard@gmail.com

RICHARD JOHANSSON
Läkarstudent T9 Lund
Ordförande i KirU

JON JAKOBSSON
Läkarstudent T9 Helsingborg
Ordförande i KirU

HAMPUS HOLMER
Läkarstudent T9 Malmö
Initiativtagare till KirU

Sedan 2013 finns en organiserad kirurgisk studentverksamhet i Sverige. Det började i liten skala i Lund och har nu spritt sig till både Örebro och Stockholm. Verksamheten har vuxit från att endast bestå av enkla suturkvällar till att omfatta mer avancerad kirurgisk teknik och vetenskapliga diskussioner. Intresset från studenterna är stort och det finns sannolikt goda förutsättningar för att utveckla liknande verksamheter på resterande fyra läkarutbildningar.

Bakgrund

Kirurgiska studentföreningar, vilka erbjuder praktisk övning, teoretisk fördjupning och kontakter inom kirurgi, är vanliga internationellt och har funnits i över hundra år. I USA grundades den första kirurgiska studentverksamheten på University of Pennsylvania år 1888, i Storbritannien har över 30 föreningar stöd från The Royal College of Surgeons och i Danmark finns väletablerade Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) representerat på landets tre läkarutbildningar. Sedan ett par år tillbaka finns också ett internationellt nätverk för kirurgiska studentföreningar baserat i Sydafrika, International Association of Student Surgical Societies (IASSS), med över 30 medlemsföreningar. I Sverige saknades organiserade kirurgiska studentföreningar fram till hösten 2012, då verksamheten som skulle bli Kirurgiska utskottet (KirU) i Lund initierades av läkarstudenten Hampus Holmer. Detta efter att han deltagit i en sommarkurs i kirurgisk teknik arrangerad av den rumänska kirurgiska studentföreningen SSCR i Cluj-Napoca, Rumänien. Avsikten var att genom KirU utveckla och fördjupa kirurgiskt intresse bland läkarstudenter genom att lära ut basal kirurgisk teknik, fördjupa teoretiska kunskaper och diskutera forskning.

Verksamheten började med workshops och kvällsföreläsningar. Praktiska workshops anordnades till en början av Hampus och andra intresserade läkarstudenter som på eget initiativ införskaffat kunskap och grundläggande kirurgiska färdigheter från olika källor. De lärde ut basala tekniker med hjälp av kursmaterial från SK-kursen i basal kirurgisk teknik. Intresset för kurstillfällena var stort från start och studenter fick ställa sig i kö för att få en plats. Detta möjliggjorde att KirU våren 2013 kunde bli ett formellt utskott i Medicinska Föreningen, Lunds läkarstudenters studentkår. Det var en naturlig hemvist för verksamheten och MF erbjöd avgörande ekonomiskt stöd, en hemsida (http://mfskane.se/socialt/kultur-och-sport-2/kiru/) samt en utmärkt kontaktyta till målgruppen. Sedan starten har föreningen vuxit till att idag omfatta både basala- och fortsättningsworkshops, föreläsningar och Journal Clubs. För att upprätthålla verksamheten krävs nu två ordföranden och tjugo aktiva med definierade ansvarsområden.

Figur 1. Antal organiserade aktiviteter per termin sedan verksamhetens start.

Bild från specialitetsspecifik workhop på temat thoraxkirurgi med biologiskt material.

Verksamhet

Till KirUs huvudsakliga aktiviteter räknas praktiska workshops där deltagarna får träna under handledning av utskottets medlemmar, som lär ut med hjälp av instruktionsfilmer i basal kirurgisk teknik som finns tillgängliga online. För närvarande tillhandahålls basala, fortsättnings- och specialitetsspecifika workshops, med plats för femton deltagare per tillfälle. Vid basala workshops är målsättningen att deltagarna får lära sig de moment som krävs för att behärska behandling av en sårskada på akutmottagningen. Detta innefattar sterilteknik, bedövning, manövrering av nålförare och pincett samt att sy enstaka suturer.

Fortsättningsworkshopen bygger vidare på vad deltagarna lärt sig under den basala workshopen och det krävs att man antingen deltagit i den föregående eller att man nått kirurgikursen på programmet för att kunna delta. Här får man öva på fortlöpande och intrakutan suturering, madrasstygn samt att ligera och knyta enhandsknutar. Vid specialitetsspecifika workshops deltar en läkare från en opererande specialitet som undervisar i typiska tekniker inom sitt områd. Klinikern inleder med en introduktion till specialiteten följd av praktisk träning i exempelvis lambåteknik eller kärlanastomosering, ibland även med biologiskt material. Utöver praktiska workshops anordnar KirU numer även ett antal Journal Clubs per termin där deltagarna lär sig att läsa, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar. Detta sker under handledning av en forskande kliniker som bestämmer vilken artikel som ska diskuteras, ger en introduktion till ämnet och leder diskussionen. Hittills har KirUs Journal Clubs omfattat allt från neurokirurgi i Lund till barnkirurgi i Zimbabwe. Under våren 2016 hålls fyra Journal Clubs, sex basala workshops och sex fortsättningsworkshops. Deltagande är kostnadsfritt och tillgängligt för alla läkarstudenter vid Lunds universitet.

För att lyckas med detta krävs ett stort engagemang från utskottets aktiva och arbetet sker ideellt på medlemmarnas fritid. Verksamheten är finansierad av MF, men en stor del av materialet har skänkts från kliniker som haft överblivna verktyg och handskar samt Ethicon, som kontinuerligt donerar suturer till utskottet.

Framtid

KirU är idag en etablerad verksamhet som är väl känd bland medicinstuderande i Skåne och har hundratals deltagare varje termin. Efterfrågan är hög och det är genomgående fler anmälda än det finns platser vid varje tillfälle. Sedan 2015 hålls workshops både i Lund och Malmö och planer finns på att expandera även till Helsingborg. En anledning till KirUs popularitet är att många deltagare ser workshops som ett tillfälle att få öva kirurgiska färdigheter utöver den begränsade tid som erbjuds under ordinarie utbildning. KirU ger studenter en möjlighet att känna sig mindre borttappade bland suturer, sterilitetsbestämmelser och hantering av instrument i skarpt läge. Eftersom instruktörerna själva är studenter kan de också ge nyttiga tips och berätta hur man undviker fallgropar ur läkarkandidatens perspektiv. I Örebro bildades för något år sedan ett kirurgiskt utskott av en student som tidigare varit aktiv i KirU i Lund och en studentförening för kirurgi och anestesi har nyligen startat vid Karolinska Institutet. På andra orter bedrivs suturworkshopverksamhet genom Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening. KirU har nära kontakt med samtliga dessa föreningar. Hösten 2015 genomförde KirU-aktiva en basal workshop för läkarstudenter i Harare, Zimbabwe, inom ramen för en valbar fördjupningskurs i global kirurgi. Den väletablerade internationella traditionen av kirurgiska studentsällskap vittnar om stor lust från läkarstudenter att tidigt utveckla praktisk och teoretisk färdighet, oberoende av vilken specialitet man sedan väljer.

Kirurgiska studentsällskap kan främja entusiasm och kirurgiskt intresse samt erbjuda grundläggande träning utöver det som tillhandahålls på utbildningen. Vår upplevelse är att intresset för kirurgiska studentföreningar är stort även i Sverige och vår förhoppning är att våra erfarenheter kan inspirera intresserade studenter och ge stöd i uppstarten av likartade verksamheter på andra läkarutbildningar runtom i landet.