Kvalitetsmätning bortom kvalitetsregistren

2016-12-04 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 6 / 2016

Vi ser hela tiden vad modern informationsteknik kan göra i vår vardag. Vi har med våra skattepengar köpt ett antal journalsystem ur vilka man inte enkelt kan få ut data för kvalitets- och processanalyser. Vi har därför tvingats bygga upp parallella system för att kunna få ut kvalitetsdata. Annika Sjövall beskriver hur vi tillsammans måste hitta en metod för att strukturera våra journaler så att kvalitetsregistren på sikt blir obsoleta.

Annika Sjövall
Stockholm
annika.sjovall@karolinska.se

Det är helt nödvändigt att vi inom vården registrerar kvalitetsdata och mäter kvalitetsindikatorer för att ha koll på vad vi gör och hur det går för patienterna. Presentation av data synliggör skillnader mellan sjukhus och regioner och tvingar oss att analysera och åtgärda eventuella ojämlikheter och optimera vården. Många cancerregister, såsom Svenska Kolorektalcancerregistret, har bidragit till en förbättring av vården de senaste 20 åren.

Alla data som behövs för kvalitetsmätningar bör finnas i patientens journal. Dock är informationen i våra olika journalsystem mestadels ostrukturerad och medger inte kvalitetsmätning. Uppbyggnaden av kvalitetsregistren har uppkommit ur ett desperat behov av strukturerade data som kan presenteras och analyseras. Dock har kvalitetsregistren vuxit till stora, dyra och tungrodda kolosser som tar mycket tid och utgör en hel industri av vårdinformation som ligger utanför journalsystemen. Man skulle kunna använda kvalitetsdata till så mycket mer än vad som sker idag om de var lätt åtkomliga i realtid och inte byggde på dubbeldokumentation in i ett system utanför journalen.

Om patienten dessutom kunde lägga in strukturerade patientrapporterade mått direkt in i journalen kunde vi också använda denna information i mötet med patienten och därmed kunna fokusera på det som specifikt besvärar den enskilda patienten. Journaldata behö­ ver alltså struktureras. Om data från journalen sedan ska transporteras in i ett separat kvalitetsregister eller hellre stanna kvar i journalen men speglas i ett nationellt kvalitetspresentationsverktyg kan diskuteras. Arbetet med implementering av datastrukturering skulle sannolikt underlättas av ett nytt journalsystem som är strukturerat och processtödjande och helst nationellt, men strukturering av journaldata måste göras oavsett framtida journalsystem. Vi inom vården måste vara djupt involverade i detta arbete, men det torde vara mycket opraktiskt och dyrt att vi försöker göra den helt själva. Det finns många, mer eller mindre framgångsrika, initiativ till journalstruktur med export till kvalitetsregister. Men är det verkligen en bra metod att alla olika vårdgivare försöker uppfinna hjulet gång på gång? Borde man inte nationellt (SKL?) göra en ”kokbok” för skapandet av strukturerad journal samt tillsätta en arbetsgrupp som tillsammans med oss vårdgivare bygger en datastruktur som implementeras i respektive journalsystem? Vi vårdgivare stöter ofta på patrull i våra olika vällovliga projekt när det visar sig att det fiffiga system vi har hittat på inte kan kommunicera med våra andra vårdinformatiksystem, eller så får inte/vill inte/kan inte IT-avdelningen, eller så stupar projektet hos sjukhusjuristen eller på kostnaden. De enorma förluster som sker kontinuerligt i vårdkvalitet och ekonomi med dagens system syns inte.

Såhär kan vi inte ha det. Kvalitetsdata måste kunna mätas i realtid eller med daglig uppdatering. Det finns oöverblickbara möjligheter till förbättringar i vården med modernare vårdinformatik. Med strukturerade vårddata i ett processtödjande journalsystem kan man koppla beslutsstöd till systemet, systemet kan hjälpa oss med behandlingsalgoritmer, hjälpa oss att selektera patienter till Hur ska vi strukturera våra journalsystem för att kunna extrahera relevant information utan att behöva dubbel- eller trippelregistrera? studier samt kräva förklaring till om vi gör avsteg från vårdprogram. Spelföretagen har hela avdelningar som dygnet runt analyserar behandling och utfall när vi spelar Pokémon Go eller Candy Crush Saga. Kontinuerligt justerar och förbättrar de spelen för att optimera utförande, upplevelse och utfall. Förefaller inte vårdens kvalitetsregistrering i jämfö­ relse lite omodern?