Stort tack Jönköping för en fantastisk Kirurgvecka!

2017-08-20 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 4 / 2017

För att hela styrelsen ska finnas representerad i tidningen skrivs varannan ledare av en annan ledamot än ordföranden. Nu har turen kommit till Layla Mirzaei, KIRUB-representant och ansvarig för föreningens hemsida.

layla

Layla Mirzaei
Styrelseledamot
layla.mirzaei@svenskkirurgi.se

Då var man hemma igen efter en helt vanlig Kirurgvecka. Hur kan något som är så vanligt vara så ovanligt bra? Jo, tack vare drivna och engagerade människor. Den lokala organisationskommittén med Erik Wellander och Lina Westman i spetsen har tillsammans med delföreningarna utformat ett vetenskapligt program, återigen med en mycket hög kvalité. Ett stort tack till er för ert enorma arbete samt till vår vetenskapliga sekreterare och ordförande i stora programkommittén Lars Enochsson som lett detta arbete.

Vår nationella förening för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, NFSK, har varit med och utformat det vårdvetenskapliga programmet för andra året i rad och även er insats är av stor betydelse. Tack också alla utställare som är med och bidrar till att driva den kirurgiska utvecklingen framåt.

Länskirurgi har varit temat för året som gått och Kirurgveckan bjöd på flera mycket intressanta programpunkter där länskirurgin diskuterades ur olika aspekter. När sjukvården står inför en rad utmaningar blir det allt viktigare för oss alla att arbeta för att fortsatt ge våra patienter god kirurgisk vård. Forskning, utbildning och kompetensförsörjning är en förutsättning för detta, såväl på de stora regionsjukhusen som på de mindre länssjukhusen. Svensk Kirurgisk Förening arbetar fortlöpande med att just främja forskning och utbildning samt att kvalitetssäkra dessa.

Svenskt kirurgiskt råd, styrelsen och utbildningskommittén med Magnus Kjellman som ansvarig och drivande i frågan kunde under ett symposium på Kirurgveckan presentera idéerna kring behovet av ett kirurgiskt träningscentrum. Inbjuden gästföreläsare Professor Wojciech Pawlina, från Mayo Clinic redogjorde för deras erfarenheter av kirurgisk träning på donerade kroppar. Det följdes av en intressant paneldebatt där samtliga var eniga om att vi behöver optimera patientsäkerheten och samtidigt vara drivande för att utveckla ny teknik och att ett kirurgiskt träningscentrum skulle kunna bistå med detta. De juridiska och etiska aspekterna skall självklart beaktas.

BJS-föreläsningen som i år var ett bidrag från KIRUB var en annan av många uppskattade programpunkter. Professor Debra DaRosa från Northwestern University i Chicago hade en mycket intressant genomgång av hur man systematiskt maximerar utbildning och lärande på våra operationssalar. Såväl överläkare som ST-läkare har ett ansvar i den processen. Det är därför viktigt att alla inblandade just tar sitt ansvar.

En helt vanlig Kirurgvecka är nu slut och nästa år är det dags för en sund vecka i Sundets pärla.

Välkomna till Helsingborg!