2018 – Akutkirurgins år

2017-11-08 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 5 / 2017

Svensk Kirurgisk Förenings plenarsession på kirurgveckan i Jönköping ägnades åt en diskussion om: ”Länskirurgins roll i framtidens kirurgi”. De inbjudna föreläsarna belyste olika aspekter på detta ämne. Uppenbart var att den utveckling som skett med nivåstrukturering och koncentration medfört stora förändringar för svensk kirurgi och även om en hel del varit positivt så har utvecklingen medfört problem för akutsjukvården på många håll. Socialminister Annika Strandhäll har också i dagarna presenterat ett nytt förslag som kan komma att innebära en ytterligare nationell nivåstrukturering: Detta förslag kan komma att innebära ytterligare en risk för våra möjligheter att upprätthålla en god kvalitet på akutkirurgin i hela landet.

CLAES JÖNSSON
ordforande@svenskkirurgi.se
Ordförande SKF

Ett sjukhus förmåga att ta hand om akut sjuka och skadade är, som vi från SKF´s styrelse många gånger påpekat, helt beroende på vilken planerad verksamhet som bedrivs. Vid en eventuell ytterligare koncentration av vård måste konsekvenserna för akutsjukvården alltid analyseras i förväg, annars riskeras fler liv än de man kan vinna med koncentrationen av elektiva operationer. I denna typ av riskanalyser är det viktigt att personer med kompetens inom opererande specialiteter och anestesiologi/intensivvård ingår. Redan idag är tillgången på bemannade operationssalar och vårdplatser ett stort problem på flera av de ställen dit avancerad behandling koncentrerats. En ytterligare koncentration till färre enheter kan, förutom effekter på akutsjukvården, riskera att systemet blir än mer skört och sårbart för lokala problem på enstaka platser.

De sakkunniggrupper som, enligt det av socialministern presenterade förslaget, ska ta fram underlag för vad som ska bli nationellt högspecialiserad vård och inte utföras i alla regioner kommer att få ett stort inflytande över den framtida hälso- och sjukvården i Sverige. För att gruppernas arbete ska ske med tillräcklig kompetens och stor legitimitet är det angeläget att dessa grupper utses i samråd med alla berörda professions- och specialitetsföreningar. Svensk Kirurgisk Förening är därför mycket gärna med och föreslår de representanter som ska delta i beslut som påverkar kirurgin.

Vi i styrelsen har diskuterat mycket vilket tema föreningen ska ha nästa år. Vi har haft som tradition att ha samma tema under två år. Erfarenheterna vi gjort under 2017 under arbetet med ”Länskirurgins år” har dock gjort att vi för att ytterligare belysa och lyfta fram de risker vi från styrelsen ser kan uppstå på grund av den ovan beskriva utvecklingen har vi på vårt senaste möte beslutat att akutkirurgin ska vara SKF´s tema under nästa år. Under Kirurgveckan bildades också en ny delförening när det akutkirurgiska nätverket och traumaföreningen gick samman. Den nya föreningen heter Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi.

Temat för 2018 blir därför: Akutkirurgi. Vi i styrelsen kommer att arbeta hårt med detta och hoppas på stort engagemang och deltagande från er alla.