Tillsammans är vi en stark röst som kan göra skillnad!

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, och Per Johansson, kanslichef i Svenska Läkaresällskapet, lägger här fram ett nytt förslag kring organisationen av Svenska Läkaresällskapet och de olika specialitetsföreningarna.

STEFAN LINDGREN
stefan.lindgren@sls.se
Ordförande Svenska Läkaresällskapet

PER JOHANSSON
per.johansson@sls.se
Kanslichef Svenska Läkaresällskapet

För oss som verkar centralt inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) är det slående hur sektionerna och moderföreningen både är starkt beroende av och kompletterar varandra. Det intrycket förstärks av de erfarenheter som en av oss (Stefan Lindgren) har från tidigare förtroendeuppdrag som ordförande i Svensk Internmedicinsk Förening, Svensk Gastroenterologisk Förening, ledamot i Riksstämmodelegationen och ordförande i SLS delegation för utbildning.

Samverkan

Ensamma har sektionerna svårt att ta initiativ och plats i debatten när det gäller stora centrala frågor för hälsooch sjukvården. På motsvarande sätt är moderföreningen beroende av en nära samverkan med sina sektioner för att få tillgång till den expertis som finns där. Sektionerna har således den djupa kunskapen om sina frågor medan SLS har överblicken och kontakterna med övriga sektioner, beslutsfattare och myndigheter. Tillsammans är vi en stark röst som kan göra skillnad, men var för sig är vi otillräckliga. Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation, en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Vårt huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.

Kraft att påverka

Hälso- och sjukvården förändras i hög takt. Motstridiga styrsignaler, ekonomiska incitament, överdokumentation, detaljstyrning och brist på kompetensutveckling äventyrar medicinska beslut och tillämpningen av etiska principer. Någon måste arbeta för att hälso- och sjukvården fortsatt investerar i medicinsk forskning och kunskap samt styr vårdens begränsade resurser så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukdomstillstånd får sina behov tillgodosedda. Vi ser ingen annan aktör som är bättre lämpad att leda det arbetet än SLS. Ju tydligare SLS och dess sektioner gör gemensam sak, desto kraftfullare kan organisationen agera för patienten, det medicinska perspektivet och en bättre och mer jämlik hälsa och sjukvård i samhället.

Nytt förslag

SLS nämnd arbetar för närvarande med ett förslag till fullmäktige 2018 som syftar till att ytterligare stärka kopplingen sektioner-moderföreningen och förutsättningarna för ökad samverkan. I korthet innebär det att sektionerna blir huvudsakliga medlemmar i SLS och att de ansluts med samtliga sina läkarmedlemmar. Medlemskap i en sektion för läkare kommer därmed betyda att man även indirekt blir en del i moderföreningen SLS. Individuellt medlemskap i SLS ska fortsättningsvis enbart vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet, läkare under utbildning samt andra yrkeskategorier som blir associerade medlemmar. Sektionerna betalar då en årlig medlemsavgift till moderföreningen baserad på antalet sektionsmedlemmar som är läkare. Hur stor den ska vara avgörs av Fullmäktige mot bakgrund av det uppdrag man ger SLS. Vi beräknar att schablonavgiften för sektionerna kommer att uppgå till 200–300 kronor per läkarmedlem. Det innebär att avgiften för dem som nu är medlemmar i SLS minskar, vilket kan vara av särskild betydelse för alla de unga kollegor som söker forskningsanslag och resebidrag ur SLS fonder. I förslaget från SLS nämnd ingår också att det administrativa stödet till sektionerna ska öka och att SLS ska bedriva mer sektionsövergripande aktiviteter och möten runt om i landet. Utgångspunkten är främst att stärka den organisatoriska demokratin inom SLS. Det är en helt nödvändig förutsättning för att Fullmäktige fortsättningsvis ska ha legitimt status som SLS högsta organ med mandat att fatta beslut om budget, uppdrag och val till centrala förtroendeposter. Genom att sektionerna ansluts som medlemmar i SLS med samtliga sina läkarmedlemmar – och betalar en medlemsavgift baserad på dessa – får sektionerna ett reellt ”ägarskap” i moderorganisationen som nämnden, delegationerna och kansliet kan svara mot.

Ytterligare ett tungt vägande skäl till förslaget är att ett tydliggörande av att SLS organiserar 68 sektioner och deras 30000–40000 läkarmedlemmar ger betydande tyngd. Våra möjligheter till påverkan ökar! Däremot handlar inte förslaget om SLS ekonomi. Den är god och SLS kommer att kunna redovisa en budget i balans vid Fullmäktigemötet 2018. Förslaget att ansluta sektionerna med samtliga sina läkarmedlemmar som medlemmar i SLS är dessutom kostnadsneutralt i förhållande till det nu rådande direkta medlemskapet.

Det goda renommé som SLS byggt upp sedan många år som oberoende organisation innebär högt förtroendekapital i omvärlden. När sektionerna och moderföreningen SLS drar åt samma håll blir vi därför oerhört starka. Genom att gå samman kan vi sprida våra kärnvärden om forskning, utbildning, etik och kvalitet till hela hälso- och sjukvården. När vi samverkar får läkarna en röst i de stora övergripande frågorna som berör hälso- och sjukvårdens utveckling. Och vår gemensamma röst behövs nu mer än någonsin för att läkarna ska ta plats i debatten, ta grepp om etiken och ta kontroll över tekniken.